cryptui: Add the Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jun 5 05:12:46 CDT 2010


---
 dlls/cryptui/Makefile.in  |  1 +
 dlls/cryptui/cryptui_Pl.rc | 464 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 465 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 dlls/cryptui/cryptui_Pl.rc

diff --git a/dlls/cryptui/Makefile.in b/dlls/cryptui/Makefile.in
index de96c2e..3d16e8a 100644
--- a/dlls/cryptui/Makefile.in
+++ b/dlls/cryptui/Makefile.in
@@ -18,6 +18,7 @@ RC_SRCS = \
 	cryptui_Ko.rc \
 	cryptui_Lt.rc \
 	cryptui_Nl.rc \
+	cryptui_Pl.rc \
 	cryptui_Pt.rc
 
 @MAKE_DLL_RULES@
diff --git a/dlls/cryptui/cryptui_Pl.rc b/dlls/cryptui/cryptui_Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..dc50682
--- /dev/null
+++ b/dlls/cryptui/cryptui_Pl.rc
@@ -0,0 +1,464 @@
+/*
+ * cryptui dll resources
+ *
+ * Copyright 2010 £ukasz Wojni³owicz
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "cryptuires.h"
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_CERTIFICATE "Certyfikat"
+  IDS_CERTIFICATEINFORMATION "Informacje o certyfikacie"
+  IDS_CERT_INFO_BAD_SIG "Ten certyfikat ma niew³aœciw¹ sygnaturê. Certyfikat móg³ zostaæ zmieniony lub uszkodzony."
+  IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_CA "Ten g³ówny certyfikat jest niezaufany. Aby by³ zaufany, dodaj go do systemowego magazynu zaufanych g³ównych certyfikatów."
+  IDS_CERT_INFO_UNTRUSTED_ROOT "Ten certyfikat nie móg³ byæ potwierdzony jako zaufany g³ówny certyfikat."
+  IDS_CERT_INFO_PARTIAL_CHAIN "Nie znaleziono wydawcy tego certyfikatu."
+  IDS_CERT_INFO_BAD_PURPOSES "Nie mo¿na by³o zweryfikowaæ wszystkich zamierzonych celów tego certyfikatu."
+  IDS_CERT_INFO_PURPOSES "Ten certyfikat jest zamierzony na nastêpuj¹ce cele:"
+  IDS_SUBJECT_HEADING "Wystawiony dla: "
+  IDS_ISSUER_HEADING "Wystawiony przez: "
+  IDS_VALID_FROM "Wa¿ny od "
+  IDS_VALID_TO " do "
+  IDS_CERTIFICATE_BAD_SIGNATURE "Ten certyfikat ma niew³aœciw¹ sygnaturê."
+  IDS_CERTIFICATE_BAD_TIME "Ten certyfikat wygas³ lub nie uzyska³ jeszcze wa¿noœci."
+  IDS_CERTIFICATE_BAD_TIMENEST "Okres wa¿noœci tego certyfikatu przekracza ten okreœlony przez jego wydawcê."
+  IDS_CERTIFICATE_REVOKED "Ten certyfikat zosta³ odwo³any przez w³asny urz¹d certyfikacji."
+  IDS_CERTIFICATE_VALID "Ten certyfikat jest OK."
+  IDS_FIELD "Pole"
+  IDS_VALUE "WartoϾ"
+  IDS_FIELDS_ALL "<Wszyscy>"
+  IDS_FIELDS_V1 "Tylko pola wersji 1"
+  IDS_FIELDS_EXTENSIONS "Tylko rozszerzenia"
+  IDS_FIELDS_CRITICAL_EXTENSIONS "Tylko rozszerzenia krytyczne"
+  IDS_FIELDS_PROPERTIES "Tylko w³aœciwoœci"
+  IDS_FIELD_VERSION "Wersja"
+  IDS_FIELD_SERIAL_NUMBER "Numer seryjny"
+  IDS_FIELD_ISSUER "Wystawca"
+  IDS_FIELD_VALID_FROM "Wa¿ny od"
+  IDS_FIELD_VALID_TO "Wa¿ny do"
+  IDS_FIELD_SUBJECT "Podmiot"
+  IDS_FIELD_PUBLIC_KEY "Klucz publiczny"
+  IDS_FIELD_PUBLIC_KEY_FORMAT "%s (%d bits)"
+  IDS_PROP_HASH "SHA1 hash"
+  IDS_PROP_ENHKEY_USAGE "U¿ycie klucza rozszerzonego (w³aœciwoœæ)"
+  IDS_PROP_FRIENDLY_NAME "Przyjazna nazwa"
+  IDS_PROP_DESCRIPTION "Opis"
+  IDS_CERTIFICATE_PROPERTIES "W³aœciwoœci certyfikatu"
+  IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_ERROR "Proszê podaæ OID w formie 1.2.3.4"
+  IDS_CERTIFICATE_PURPOSE_EXISTS "Podane OID ju¿ istnieje."
+  IDS_SELECT_STORE_TITLE "Wybór magazynu certyfikatów"
+  IDS_SELECT_STORE "Proszê wybraæ magazyn certyfikatów."
+  IDS_IMPORT_WIZARD "Kreator importu certyfikatów"
+  IDS_IMPORT_TYPE_MISMATCH "Plik zawiera obiekty niezgodne z zadanymi kryteriami. Proszê wybraæ inny plik."
+  IDS_IMPORT_FILE_TITLE "Import pliku"
+  IDS_IMPORT_FILE_SUBTITLE "Wybierz plik, który chcesz zaimportowaæ."
+  IDS_IMPORT_STORE_TITLE "Magazyn certyfikatów"
+  IDS_IMPORT_STORE_SUBTITLE "Magazyn certyfikatów jest zbiorem certyfikatów, list odwo³ania certyfikatu oraz list zaufania certyfikatu."
+  IDS_IMPORT_FILTER_CERT "Certyfikat X.509 (*.cer; *.crt)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_PFX "Wymiana informacji osobistych (*.pfx; *.p12)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_CRL "Lista odwo³ania certyfikatu (*.crl)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_CTL "Lista zaufania certyfikatu (*.stl)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_SERIALIZED_STORE "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft (*.sst)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_CMS "Certyfikaty CMS/PKCS #7 (*.spc; *.p7b)"
+  IDS_IMPORT_FILTER_ALL "Wszystkie pliki (*.*)"
+  IDS_IMPORT_EMPTY_FILE "Proszê wybraæ plik."
+  IDS_IMPORT_BAD_FORMAT "Nie rozpoznano typu pliku. Proszê wybraæ inny plik."
+  IDS_IMPORT_OPEN_FAILED "Nie mo¿na otworzyæ "
+  IDS_IMPORT_DEST_DETERMINED "Okreœlone przez program"
+  IDS_IMPORT_SELECT_STORE "Proszê wybierz magazyn"
+  IDS_IMPORT_STORE_SELECTION "Magazyn certyfikatów wybrany"
+  IDS_IMPORT_DEST_AUTOMATIC "Automatycznie okreœlony przez program"
+  IDS_IMPORT_FILE "Plik"
+  IDS_IMPORT_CONTENT "ZawartoϾ"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_CERT "Certyfikat"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_CRL "Lista odwo³ania certyfikatu"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_CTL "Lista zaufania certyfikatu"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_CMS "Certyfikat CMS/PKCS #7"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_PFX "Wymiana informacji osobistych"
+  IDS_IMPORT_CONTENT_STORE "Magazyn certyfikatu"
+  IDS_IMPORT_SUCCEEDED "Import zakoñczy³ siê pomyœlnie."
+  IDS_IMPORT_FAILED "Import zakoñczy³ siê niepowodzeniem."
+  IDS_WIZARD_TITLE_FONT "Arial"
+  IDS_PURPOSE_ALL "<Wszyscy>"
+  IDS_PURPOSE_ADVANCED "<Cele zaawansowane>"
+  IDS_SUBJECT_COLUMN "Wystawiony dla"
+  IDS_ISSUER_COLUMN "Wystawiony przez"
+  IDS_EXPIRATION_COLUMN "Data wygaœniêcia"
+  IDS_FRIENDLY_NAME_COLUMN "Przyjazna nazwa"
+  IDS_ALLOWED_PURPOSE_ALL "<Wszystkie>"
+  IDS_ALLOWED_PURPOSE_NONE "<Brak>"
+  IDS_WARN_REMOVE_MY "Ju¿ nie bêdziesz móg³ odszyfrowywaæ i podpisywaæ wiadomoœci tym certyfikatem.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_MY "Ju¿ nie bêdziesz móg³ odszyfrowywaæ i podpisywaæ wiadomoœci tymi certyfikatami.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te certyfikaty?"
+  IDS_WARN_REMOVE_ADDRESSBOOK "Ju¿ nie bêdziesz móg³ szyfrowaæ i weryfikowaæ wiadomoœci podpisanych tym certyfikatem.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ADDRESSBOOK "Ju¿ nie bêdziesz móg³ szyfrowaæ i weryfikowaæ wiadomoœci podpisanych tymi certyfikatami.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te certyfikaty?"
+  IDS_WARN_REMOVE_CA "Certyfikaty wydane przez ten urz¹d certyfikacji strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_CA "Certyfikaty wydane przez te urzêdy certyfikacji strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te certyfikaty?"
+  IDS_WARN_REMOVE_ROOT "Certyfikaty wydane przez ten g³ówny urz¹d certyfikacji, albo jakiekolwiek urzêdy certyfikacji, które wyda³, strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten g³ówny zaufany certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_ROOT "Certyfikaty wydane przez te g³ówne urzêdy certyfikacji, albo jakiekolwiek urzêdy certyfikacji, które wyda³y, strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te g³ówne zaufane certyfikaty?"
+  IDS_WARN_REMOVE_TRUSTEDPUBLISHER "Oprogramowanie podpisane przez tego wydawce strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_TRUSTEDPUBLISHER "Oprogramowanie podpisane przez tych wydawców strac¹ zaufanie.\nCzy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te certyfikaty?"
+  IDS_WARN_REMOVE_DEFAULT "Czy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ ten certyfikat?"
+  IDS_WARN_REMOVE_PLURAL_DEFAULT "Czy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te certyfikaty?"
+  IDS_CERT_MGR "Certyfikaty"
+  IDS_FRIENDLY_NAME_NONE "<Brak>"
+  IDS_PURPOSE_SERVER_AUTH "Zapewnia identyfikacjê komputera zdalnego"
+  IDS_PURPOSE_CLIENT_AUTH "Zapewnia tobie identyfikacjê dla komputera zdalnego"
+  IDS_PURPOSE_CODE_SIGNING "Zapewnia, ¿e oprogramowanie pochodzi od wydawcy oprogramowania\nChroni oprogramowanie przed zmian¹ po wydaniu"
+  IDS_PURPOSE_EMAIL_PROTECTION "Chroni wiadomoœci e-mail"
+  IDS_PURPOSE_IPSEC "Pozwala na bezpieczn¹ komunikacjê przez internet"
+  IDS_PURPOSE_TIMESTAMP_SIGNING "Pozwala na podpisywanie danych z aktualnym czasem"
+  IDS_PURPOSE_CTL_USAGE_SIGNING "Pozwala na cyfrowy podpis listy zaufania certyfikatu"
+  IDS_PURPOSE_EFS "Pozwala na szyfrowanie danych na dysku"
+  IDS_PURPOSE_EFS_RECOVERY "Odzyskiwanie plików"
+  IDS_PURPOSE_WHQL "Weryfikacja sprzêtowych sterowników systemu Windows"
+  IDS_PURPOSE_NT5 "Weryfikacja sk³adników systemowych Windows"
+  IDS_PURPOSE_OEM_WHQL "Weryfikacja sk³adników systemu Windows OEM"
+  IDS_PURPOSE_EMBEDDED_NT "Weryfikacja osadzonych sk³adników systemu Windows"
+  IDS_PURPOSE_ROOT_LIST_SIGNER "G³ówna lista podpisuj¹cych"
+  IDS_PURPOSE_QUALIFIED_SUBORDINATION "Subordynacja kwalifikowana"
+  IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY "Odzyskiwanie kluczy"
+  IDS_PURPOSE_DOCUMENT_SIGNING "Podpisywanie dokumentu"
+  IDS_PURPOSE_LIFETIME_SIGNING "Podpisywanie do¿ywotnie"
+  IDS_PURPOSE_DRM "Prawa cyfrowe"
+  IDS_PURPOSE_LICENSES "Licencje pakietu kluczy"
+  IDS_PURPOSE_LICENSE_SERVER "Weryfikacja serwera licencji"
+  IDS_PURPOSE_ENROLLMENT_AGENT "Agent ¿¹dania certyfikatu"
+  IDS_PURPOSE_SMARTCARD_LOGON "Logowanie karty inteligentnej"
+  IDS_PURPOSE_CA_EXCHANGE "Archiwalne klucze prywatne"
+  IDS_PURPOSE_KEY_RECOVERY_AGENT "Agent odzyskiwania kluczy"
+  IDS_PURPOSE_DS_EMAIL_REPLICATION "Replikacja poczty e-mail us³ugi katalogowej"
+  IDS_EXPORT_WIZARD "Kreator eksportu certyfikatów"
+  IDS_EXPORT_FORMAT_TITLE "Format pliku eksportowanego"
+  IDS_EXPORT_FORMAT_SUBTITLE "Okreœl typ pliku, w który zawartoœæ eksportowana zostanie zapisana."
+  IDS_EXPORT_FILE_TITLE "Nazwa pliku eksportowanego"
+  IDS_EXPORT_FILE_SUBTITLE "Okreœl nazwê pliku, w który zawartoœæ eksportowana zostanie zapisana."
+  IDS_EXPORT_FILE_EXISTS "Okreœlony plik ju¿ istnieje. Czy chcesz go nadpisaæ?"
+  IDS_EXPORT_FILTER_CERT "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (*.cer)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_BASE64_CERT "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem Base64 (*.cer)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_CRL "Lista odwo³ania certyfikatu (*.crl)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_CTL "Lista zaufania certyfikatu (*.stl)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_CMS "Certyfikaty CMS/PKCS #7 (*.p7b)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_PFX "Wymiana informacji osobistych (*.pfx)"
+  IDS_EXPORT_FILTER_SERIALIZED_CERT_STORE "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft(*.sst)"
+  IDS_EXPORT_FORMAT "Format pliku"
+  IDS_EXPORT_INCLUDE_CHAIN "£¹cznie ze wszystkimi certyfikatami w œcie¿ce certyfikatu"
+  IDS_EXPORT_KEYS "Eksportowanie kluczy"
+  IDS_YES "Tak"
+  IDS_NO "Nie"
+  IDS_EXPORT_SUCCEEDED "Eksport zakoñczy³ siê pomyœlnie."
+  IDS_EXPORT_FAILED "Eksport zakoñczy³ siê niepowodzeniem."
+  IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_TITLE "Eksportowanie klucza prywatnego"
+  IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_SUBTITLE "Certyfikat zawiera klucz prywatny, który mo¿e byæ wyeksportowany razem z certyfikatem."
+  IDS_EXPORT_PASSWORD_TITLE "Podaj has³o"
+  IDS_EXPORT_PASSWORD_SUBTITLE "Mo¿esz chroniæ klucz prywatny has³em."
+  IDS_EXPORT_PASSWORD_MISMATCH "Niezgodnoœæ hase³."
+  IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE "Uwaga: Nie mo¿na otworzyæ klucza prywatnego dla tego certyfikatu."
+  IDS_EXPORT_PRIVATE_KEY_NON_EXPORTABLE "Uwaga: Klucz prywatny dla tego certyfikatu jest oznaczony jako nie do eksportu."
+}
+
+IDD_GENERAL DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 255, 236
+CAPTION "Ogólne"
+STYLE WS_VISIBLE
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ CONTROL "", -1, "Static", WS_BORDER|SS_WHITERECT, 6,10,241,200
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_ICON,"RichEdit20W",
+  ES_READONLY|WS_DISABLED,8,11,26,26
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_INFO,"RichEdit20W",
+  ES_READONLY|WS_DISABLED,34,11,212,26
+ CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,37,222,1
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_STATUS,"RichEdit20W",
+  ES_READONLY|ES_MULTILINE,8,38,238,78
+ CONTROL "", -1, "Static", SS_BLACKFRAME, 16,116,222,1
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_NAMES,"RichEdit20W",
+  ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,8,118,238,90
+ PUSHBUTTON "&Zainstaluj certyfikat...", IDC_ADDTOSTORE,103,216,70,14
+ PUSHBUTTON "&Oœwiadczenie wystawcy", IDC_ISSUERSTATEMENT,177,216,70,14
+END
+
+IDD_DETAIL DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 255, 236
+CAPTION "Szczegó³y"
+STYLE WS_VISIBLE
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Poka¿:", -1, 6,12,40,14
+ COMBOBOX IDC_DETAIL_SELECT, 28,10,100,14,
+  CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+ CONTROL "", IDC_DETAIL_LIST, "SysListView32",
+  LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
+  6,28,241,100
+ CONTROL "", IDC_DETAIL_VALUE, "RichEdit20W",
+  ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP, 6,136,241,70
+ PUSHBUTTON "&Edytuj w³aœciwoœci...", IDC_EDITPROPERTIES,103,216,70,14
+ PUSHBUTTON "&Kopiuj do pliku...", IDC_EXPORT,177,216,70,14
+END
+
+IDD_HIERARCHY DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 255, 236
+CAPTION "Œcie¿ka certyfikacji"
+STYLE WS_VISIBLE
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ GROUPBOX "Œcie¿ka &certyfikacji", -1,6,10,245,165, BS_GROUPBOX
+ CONTROL "",IDC_CERTPATH, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER,
+  13,22,231,130
+ PUSHBUTTON "&Wyœwietl certyfikat", IDC_VIEWCERTIFICATE,175,156,70,14
+ LTEXT "&Stan certyfikatu:", IDC_CERTIFICATESTATUS,6,183,70,14
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATESTATUSTEXT,"RichEdit20W",
+  WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,195,245,36
+END
+
+IDD_USERNOTICE DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 255, 256
+CAPTION "Zrzeczenie"
+STYLE WS_VISIBLE
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ CONTROL "", IDC_USERNOTICE,"RichEdit20W",
+  WS_BORDER|ES_READONLY|ES_MULTILINE|WS_DISABLED,6,10,241,200
+ PUSHBUTTON "Zamknij", IDOK,103,216,70,14
+ PUSHBUTTON "Wiêcej &informacji", IDC_CPS,177,216,70,14
+END
+
+IDD_CERT_PROPERTIES_GENERAL DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 255, 236
+CAPTION "Ogólne"
+STYLE WS_VISIBLE
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Przyjazna nazwa:", -1, 6,14,60,14
+ EDITTEXT IDC_FRIENDLY_NAME, 60,12,191,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
+ LTEXT "&Opis:", -1, 6,32,60,14
+ EDITTEXT IDC_DESCRIPTION, 60,30,191,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
+ GROUPBOX "Cel certyfikatu", -1,6,48,245,165, BS_GROUPBOX
+ AUTORADIOBUTTON "&W³¹cz wszystkie cele dla tego certyfikatu",
+  IDC_ENABLE_ALL_PURPOSES, 12,58,180,14, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
+ AUTORADIOBUTTON "Wy³¹&cz wszystkie cele dla tego certyfikatu",
+  IDC_DISABLE_ALL_PURPOSES, 12,70,180,14, BS_AUTORADIOBUTTON
+ AUTORADIOBUTTON "W³¹cz &nastêpuj¹ce cele dla tego certyfikatu:",
+  IDC_ENABLE_SELECTED_PURPOSES, 12,82,180,14, BS_AUTORADIOBUTTON
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
+  LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
+  24,100,220,90
+ PUSHBUTTON "&Dodaj cel...", IDC_ADD_PURPOSE,184,194,60,14
+END
+
+IDD_ADD_CERT_PURPOSE DIALOG DISCARDABLE 0,0,200,68
+CAPTION "Dodaj cel"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Wpisz identyfikator obiektu (OID) dla celu certyfikatu, który chcesz dodaæ:",
+  -1, 6,6,190,28
+ EDITTEXT IDC_NEW_PURPOSE, 6,28,190,14, ES_AUTOVSCROLL|ES_MULTILINE|WS_TABSTOP|WS_VSCROLL
+ PUSHBUTTON "OK", IDOK, 33,48,60,14
+ PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 100,48,60,14
+END
+
+IDD_SELECT_STORE DIALOG DISCARDABLE 0,0,200,136
+CAPTION "Wybór magazynu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Wybierz magazyn certyfikatów, który chcesz u¿yæ:", IDC_STORE_TEXT, 6,6,190,28
+ CONTROL "",IDC_STORE_LIST, "SysTreeView32", TVS_HASLINES|WS_BORDER|WS_TABSTOP,
+  6,28,188,70
+ CHECKBOX "&Poka¿ fizyczne magazyny", IDC_SHOW_PHYSICAL_STORES, 6,102,90,14,
+  BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "OK", IDOK, 90,118,50,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 144,118,50,14
+END
+
+IDD_IMPORT_WELCOME DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Witamy w kreatorze importu certyfikatów", IDC_IMPORT_TITLE,
+  115,7,195,12
+ LTEXT "Ten kreator pomo¿e tobie zaimportowaæ certyfikaty, listy odwo³ania certyfikatu i listy zaufania certyfikatu z pliku do magazynu certyfikatów.",
+  -1, 115,26,195,25
+ LTEXT "Certyfikat mo¿e byæ u¿yty do identyfikacji ciebie lub komputera, z którym siê komunikujesz. Mo¿e byæ równiez u¿yty do uwierzytelnienia i podpisywania wiadomoœci. Magazyn certyfikatów jest zbiorem certyfikatów, list odwo³ania certyfikatu oraz list zaufania certyfikatu.",
+  -1, 115,56,195,40
+ LTEXT "Aby kontynuowaæ, kliknij przycisk Dalej.",
+  -1, 115,103,195,8
+END
+
+IDD_IMPORT_FILE DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,178
+CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Nazwa pliku:", -1, 21,1,195,10
+ EDITTEXT IDC_IMPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", IDC_IMPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
+ LTEXT "Uwaga: Nastêpuj¹ce formaty plików mog¹ zawieraæ wiêcej ni¿ jeden certyfikat, listê odwo³ania certyfikatu lub listê zaufania certyfikatu:",
+  -1, 21,26,265,16
+ LTEXT "Standard sk³adni wiadomoœci kryptograficznych - certyfikaty PKCS #7 (.p7b)",
+  -1, 31,49,265,10
+ LTEXT "Wymiana informacji osobistych/PKCS #12 (.pfx, .p12)",
+  -1, 31,64,265,10
+ LTEXT "Magazyn certyfikatów seryjnych firmy Microsoft (.sst)",
+  -1, 31,79,265,10
+END
+
+IDD_IMPORT_STORE DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Wine mo¿e automatycznie wybraæ magazyn certyfikatów. Mo¿esz tak¿e rêcznie okreœliæ po³o¿enie certyfikatów.",
+  -1, 21,1,195,20
+ AUTORADIOBUTTON "&Automatycznie wybierz magazyn certyfikatów",
+  IDC_IMPORT_AUTO_STORE, 31,18,180,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
+ AUTORADIOBUTTON "&Umieœæ wszystkie certyfikaty w nastêpuj¹cym magazynie:",
+  IDC_IMPORT_SPECIFY_STORE, 31,30,180,12, BS_AUTORADIOBUTTON
+ EDITTEXT IDC_IMPORT_STORE, 44,49,185,14, ES_READONLY
+ PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", IDC_IMPORT_BROWSE_STORE, 236,49,60,14
+END
+
+IDD_IMPORT_FINISH DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,178
+CAPTION "Kreator importu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Koñczenie pracy kreatora importu certyfikatów", IDC_IMPORT_TITLE,
+  115,1,195,40
+ LTEXT "Praca kreatora importu certyfikatów zosta³a zakoñczona pomyœlnie.",
+  -1, 115,33,195,24
+ LTEXT "Okreœli³eœ nastêpuj¹ce ustawienia:",
+  -1, 115,57,195,12
+ CONTROL "", IDC_IMPORT_SETTINGS, "SysListView32",
+  LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
+  115,67,174,100
+END
+
+IDD_CERT_MGR DIALOG DISCARDABLE 0,0,335,270
+CAPTION "Certyfikaty"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Zamierzone cele:", -1, 7,9,100,12
+ COMBOBOX IDC_MGR_PURPOSE_SELECTION, 83,7,245,14,
+  CBS_DROPDOWNLIST|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+ CONTROL "", IDC_MGR_STORES, "SysTabControl32",
+  WS_CLIPSIBLINGS|WS_TABSTOP, 7,25,321,140
+ CONTROL "", IDC_MGR_CERTS, "SysListView32",
+  LVS_REPORT|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER, 15,46,305,111
+ PUSHBUTTON "&Importuj...", IDC_MGR_IMPORT, 7,172,51,14
+ PUSHBUTTON "&Eksportuj...", IDC_MGR_EXPORT, 62,172,51,14, WS_DISABLED
+ PUSHBUTTON "&Usuñ", IDC_MGR_REMOVE, 117,172,51,14, WS_DISABLED
+ PUSHBUTTON "&Zaawansowane...", IDC_MGR_ADVANCED, 277,172,51,14
+ GROUPBOX "Zamierzone cele certyfikatu", -1,7,194,321,47, BS_GROUPBOX
+ LTEXT "", IDC_MGR_PURPOSES, 13,208,252,30
+ PUSHBUTTON "&Wyœwietl...", IDC_MGR_VIEW, 269,218,51,14, WS_DISABLED
+ PUSHBUTTON "Za&mknij", IDCANCEL, 277,249,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+END
+
+IDD_CERT_MGR_ADVANCED DIALOG DISCARDABLE 0,0,248,176
+CAPTION "Zaawansowane opcje"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ GROUPBOX "Cel certyfikatu", -1, 7,7,234,141, BS_GROUPBOX
+ LTEXT "Wybierz jeden lub wiêcej celów, które maj¹ byæ wyœwietlane gdy zaznaczono Zaawansowane Cele.",
+  -1, 14,18,220,16
+ LTEXT "&Cele certyfikatu:", -1, 14,41,90,12, WS_TABSTOP
+ CONTROL "", IDC_CERTIFICATE_USAGES,"SysListView32",
+  LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
+  14,51,220,90
+ PUSHBUTTON "OK", IDOK, 132,155,51,14, BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 190,155,51,14
+END
+
+IDD_EXPORT_WELCOME DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Witamy w kreatorze eksportu certyfikatów", IDC_EXPORT_TITLE,
+  115,7,195,12
+ LTEXT "Ten kreator pomo¿e tobie wyeksportowaæ certyfikaty, listy odwo³ania certyfikatu i listy zaufania certyfikatu z magazynu certyfikatów do pliku.",
+  -1, 115,26,195,25
+ LTEXT "Certyfikat mo¿e byæ u¿yty do identyfikacji ciebie lub komputera, z którym siê komunikujesz. Mo¿e byæ równiez u¿yty do uwierzytelnienia i podpisywania wiadomoœci. Magazyn certyfikatów jest zbiorem certyfikatów, list odwo³ania certyfikatu oraz list zaufania certyfikatu.",
+  -1, 115,56,195,40
+ LTEXT "Aby kontynuowaæ, kliknij przycisk Dalej.",
+  -1, 115,103,195,8
+END
+
+IDD_EXPORT_PRIVATE_KEY DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Je¿eli wybierzesz wyeksportowanie klucza prywatnego to w kolejnym kroku bêdziesz zapytany o has³o chroni¹ce klucz prywatny.", -1, 21,1,195,25
+ LTEXT "Czy chcesz wyeksportowaæ klucz prywatny?", -1, 21,27,195,10
+ AUTORADIOBUTTON "&Tak, eksportuj klucz prywatny",
+  IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_YES, 31,36,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
+ AUTORADIOBUTTON "&Nie, nie eksportuj klucza prywatnego",
+  IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_NO, 31,48,200,12, BS_AUTORADIOBUTTON
+ LTEXT "", IDC_EXPORT_PRIVATE_KEY_UNAVAILABLE, 21,60,200,24
+END
+
+IDD_EXPORT_PASSWORD DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Has³o:", -1, 21,1,195,10
+ EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
+ LTEXT "&PotwierdŸ has³o:", -1, 21,35,195,10
+ EDITTEXT IDC_EXPORT_PASSWORD_CONFIRM, 21,45,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
+END
+
+IDD_EXPORT_FORMAT DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Wybierz format, którego chcesz u¿yæ:", -1, 21,1,195,10
+ AUTORADIOBUTTON "Certyfikat X.509 szyfrowany binarnie algorytmem DER (.&cer)",
+  IDC_EXPORT_FORMAT_DER, 31,18,240,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_TABSTOP
+ AUTORADIOBUTTON "Certyfikat X.509 szyfrowany algorytmem B&ase64 (.cer):",
+  IDC_EXPORT_FORMAT_BASE64, 31,30,240,12, BS_AUTORADIOBUTTON
+ AUTORADIOBUTTON "&Standard sk³adni wiadomoœci kryptograficznych - certyfikat PKCS #7 (.p7b)",
+  IDC_EXPORT_FORMAT_CMS, 31,42,240,12, BS_AUTORADIOBUTTON
+ CHECKBOX "&Je¿eli jest to mo¿liwe, do³¹cz wszystkie certyfikaty do œcie¿ki certyfikacji",
+  IDC_EXPORT_CMS_INCLUDE_CHAIN, 44,57,240,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
+ AUTORADIOBUTTON "Wymiana informacji &osobistych - PKCS #12 (.pfx)",
+  IDC_EXPORT_FORMAT_PFX, 31,72,240,12, BS_AUTORADIOBUTTON|WS_DISABLED
+ CHECKBOX "J&e¿eli jest to mo¿liwe, do³¹cz wszystkie certyfikaty do œcie¿ki certyfikacji",
+  IDC_EXPORT_PFX_INCLUDE_CHAIN, 44,87,240,8, BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
+ CHECKBOX "W³¹c&z siln¹ ochronê",
+  IDC_EXPORT_PFX_STRONG_ENCRYPTION, 44,102,240,8,
+  BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
+ CHECKBOX "Usuñ &klucz prywatny, je¿eli eksport zosta³ zakoñczony pomyœlnie",
+  IDC_EXPORT_PFX_DELETE_PRIVATE_KEY, 44,117,240,8,
+  BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
+END
+
+IDD_EXPORT_FILE DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,143
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "&Nazwa pliku:", -1, 21,1,195,10
+ EDITTEXT IDC_EXPORT_FILENAME, 21,11,208,14, ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", IDC_EXPORT_BROWSE_FILE, 236,11,60,14
+END
+
+IDD_EXPORT_FINISH DIALOG DISCARDABLE 0,0,317,178
+CAPTION "Kreator eksportu certyfikatów"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Koñczenie pracy kreatora eksportu certyfikatów", IDC_EXPORT_TITLE,
+  115,1,195,40
+ LTEXT "Praca kreatora eksportu certyfikatów zosta³a zakoñczona pomyœlnie.",
+  -1, 115,33,195,24
+ LTEXT "Okreœli³eœ nastêpuj¹ce ustawienia:",
+  -1, 115,57,195,12
+ CONTROL "", IDC_EXPORT_SETTINGS, "SysListView32",
+  LVS_REPORT|LVS_NOCOLUMNHEADER|LVS_SINGLESEL|WS_CHILD|WS_VISIBLE|WS_TABSTOP|WS_BORDER,
+  115,67,174,100
+END
-- 
1.7.0.1
More information about the wine-patches mailing list