Hwang YunSong( 황윤성 ) : oleview: Updated Korean resource.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Mon Aug 7 07:13:07 CDT 2006


Module: wine
Branch: refs/heads/master
Commit: 9d9ae2e5b7677f7b7bea1037222ce8738eff1f37
URL:  http://source.winehq.org/git/?p=wine.git;a=commit;h=9d9ae2e5b7677f7b7bea1037222ce8738eff1f37

Author: Hwang YunSong(황윤성) <hys545 at dreamwiz.com>
Date:  Mon Aug 7 08:46:29 2006 +0900

oleview: Updated Korean resource.

---

 programs/oleview/Ko.rc |  73 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--
 1 files changed, 70 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/programs/oleview/Ko.rc b/programs/oleview/Ko.rc
index 8321830..52f6c4c 100644
--- a/programs/oleview/Ko.rc
+++ b/programs/oleview/Ko.rc
@@ -36,7 +36,7 @@ IDM_MENU MENU
   }
   POPUP " °´Ã¼(&O)"
   {
-    POPUP "&CoCreateInstance Ç÷¡"
+    POPUP "&CoCreateInstance Ç÷¡±×"
     {
       MENUITEM "CLSCTX_&INPROC_SERVER",  IDM_FLAG_INSERV,CHECKED
       MENUITEM "CLSCTX_INPROC_&HANDLER",  IDM_FLAG_INHANDL
@@ -72,14 +72,32 @@ IDM_MENU MENU
   }
 }
 
+IDM_TYPELIB MENU
+{
+ 	POPUP "ÆÄÀÏ(&F)"
+	{
+		MENUITEM "´Ù¸¥ À̸§À¸·Î ÀúÀå(&S)",  IDM_SAVEAS
+		MENUITEM "´Ý±â(&C)", IDM_CLOSE
+	}
+	POPUP "º¸±â(&V)"
+	{
+		MENUITEM "ŸÀÔ Á¾·ù¿¡ µû¶ó ±¸ºÐ(&G)", IDM_GROUP
+		MENUITEM SEPARATOR
+		MENUITEM "µµ±¸¹Ù(&T)",  IDM_TOOLBAR
+		MENUITEM "»óŹÙ(&S)", IDM_STATUSBAR,CHECKED
+	}
+}
+
+
 STRINGTABLE
 {
   IDS_APPNAME      "OleView"
   IDS_APPTITLE      "OleView"
   IDS_READY       "Áغñ"
-  IDS_ABOUT       "OleView - OLE/COM °´Ã¼ º¸¿©ÁÖ±â"
+  IDS_ABOUT       "OleView - OLE/COM °´Ã¼ ºä¾î"
   IDS_ABOUTVER      "¹öÁ¯ 1.0"
-
+  IDS_TYPELIBTITLE    "ITypeLib ºä¾î"
+  
   IDM_BIND,       "ÆÄÀÏ º°¸íÀ¸·Î ÆÄÀÏ ¿¬°á"
   IDM_TYPELIB,      "ŸÀÔ ¶óÀ̺귯¸® ÆÄÀÏÀ» ¿­°í ³»¿ë º¸±â"
   IDM_SYSCONF,      "¸Ó½Å ÀüüÀÇ DCOM¼³Á¤ ¹Ù²Ù±â"
@@ -101,6 +119,10 @@ STRINGTABLE
   IDM_REFRESH,      "¸ðµç ¸ñ·Ï »õ·Î °íħ"
   IDM_ABOUT,       "ÇÁ·Î±×·¥ Á¤º¸, ¹öÁ¯, ÀúÀÛ±Ç º¸¿©ÁÖ±â"
 
+  IDM_SAVEAS,      ".IDL À̳ª .H file·Î ÀúÀå"
+  IDM_CLOSE,       "⠴ݱâ"
+  IDM_GROUP,       "ŸÀÔÁ¤º¸¸¦ ŸÀÔ¿¡ µû¶ó ºÐ·ù"
+
   IDS_TREE_OC,      "ObjectClasses"
   IDS_TREE_GBCC,     "ÄÄÆ÷ÅÏÆ® ºÐ·ù"
   IDS_TREE_O1O,     "OLE 1.0 °´Ã¼"
@@ -117,6 +139,9 @@ STRINGTABLE
 
   IDS_CGCOFAIL,     "CoGetClassObject ½ÇÆÐ."
   IDS_ERROR_UNKN,    "¾Ë¼ö ¾ø´Â ¿¡·¯"
+  IDS_TRUE        "Âü"
+  IDS_FALSE       "°ÅÁþ"
+  IDS_BYTES       "¹ÙÀÌÆ®"
 }
 
 DLG_CREATEINSTON DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 250, 41
@@ -142,3 +167,45 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   DEFPUSHBUTTON  "È®ÀÎ(&O)", IDOK, 70, 80, 45, 14
   PUSHBUTTON "Ãë¼Ò(&C)", IDCANCEL, 120, 80, 45, 14
 }
+
+DLG_DEFAULT_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 50
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "±âº» ÀÎÅÍÆäÀ̽º º¸±â"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT  "ÀÎÅÍÆäÀ̽º", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+ LTEXT  "IID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+ DEFPUSHBUTTON  "´Ý±â(&C)", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+ PUSHBUTTON "ŸÀÔ Á¤º¸ º¸±â(&V)", IDC_VIEWTYPEINFO, 6, 31, 70, 14, WS_DISABLED
+}
+
+DLG_IPERSIST_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 29
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "IPersist ÀÎÅÍÆäÀ̽º º¸±â"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT  "Ŭ·¡½º À̸§:", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+ LTEXT  "CLSID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+ DEFPUSHBUTTON  "´Ý±â(&C)", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+}
+
+DLG_IPERSISTSTREAM_IV DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 280, 68
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_NOIDLEMSG | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "IPersistStream ÀÎÅÍÆäÀ̽º º¸±â"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT  "Ŭ·¡½º À̸§:", IDIGNORE, 5, 6, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_LABEL, 60, 6, 145, 8
+ LTEXT  "CLSID:", IDIGNORE, 5, 16, 50, 8
+ LTEXT  "", IDC_IDENTIFIER, 60, 16, 165, 8
+ DEFPUSHBUTTON  "´Ý±â(&C)", IDCANCEL, 230, 6, 45, 14
+ PUSHBUTTON "&IsDirty", IDC_ISDIRTY_BUTTON, 6, 31, 50, 14
+ LTEXT  "???", IDC_ISDIRTY, 60, 34, 145, 8
+ PUSHBUTTON "&GetSizeMax", IDC_GETSIZEMAX_BUTTON, 6, 49, 50, 14
+ LTEXT  "???", IDC_GETSIZEMAX, 60, 52, 145, 8
+}
+
More information about the wine-cvs mailing list