Mikołaj Zalewski : shell32: Update the Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Tue Jun 20 05:23:14 CDT 2006


Module: wine
Branch: refs/heads/master
Commit: cc6eb8dfe176e3eef430c7307b91ce9d3eb95da0
URL:  http://source.winehq.org/git/?p=wine.git;a=commit;h=cc6eb8dfe176e3eef430c7307b91ce9d3eb95da0

Author: Mikołaj Zalewski <mikolaj at zalewski.pl>
Date:  Mon Jun 19 23:22:38 2006 +0200

shell32: Update the Polish translation.

---

 dlls/shell32/shell32_Pl.rc |  81 ++++++++++++++++++++++++++------------------
 1 files changed, 48 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/dlls/shell32/shell32_Pl.rc b/dlls/shell32/shell32_Pl.rc
index 64dc30b..33830d9 100644
--- a/dlls/shell32/shell32_Pl.rc
+++ b/dlls/shell32/shell32_Pl.rc
@@ -132,30 +132,33 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 PUSHBUTTON "&Przegl¹daj...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 }
 
-/*
-	special folders
-*/
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
+    /* columns in the shellview */
+	IDS_SHV_COLUMN1		"Plik"
+	IDS_SHV_COLUMN2		"WielkoϾ"
+	IDS_SHV_COLUMN3		"Typ"
+	IDS_SHV_COLUMN4		"Modyfikacja"
+	IDS_SHV_COLUMN5		"Atrybuty"
+	IDS_SHV_COLUMN6		"WielkoϾ"
+	IDS_SHV_COLUMN7		"Dostêpna wielkoœæ"
+	IDS_SHV_COLUMN8		"Nazwa"
+	IDS_SHV_COLUMN9		"Komentarz"
+	IDS_SHV_COLUMN10    "W³aœciciel"
+	IDS_SHV_COLUMN11    "Grupa"
+
+    /* special folders */
 	IDS_DESKTOP		"Pulpit"
 	IDS_MYCOMPUTER		"Mój komputer"
-}
 
-/*
-	context menus
-*/
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-{
+	/* context menus */
 	IDS_VIEW_LARGE		"&Du¿e Ikony"
 	IDS_VIEW_SMALL		"&Ma³e Ikony"
 	IDS_VIEW_LIST		"&Lista"
 	IDS_VIEW_DETAILS	"&Szczegó³y"
 	IDS_SELECT		"Zaznacz"
 	IDS_OPEN		"Otwórz"
-}
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-{
 	IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nie mogê utworzyæ nowego katalogu: Brak dostêpu."
 	IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "B³¹d przy tworzeniu nowego katalogu."
 	IDS_DELETEITEM_CAPTION "PotwierdŸ usuniêcia pliku"
@@ -164,27 +167,39 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 	IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Czy jesteœ pewien, ¿e chcesz usun¹æ te %1 pliki?"
 	IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Zast¹piæ plik %1?"
 	IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "PotwierdŸ zast¹pienie pliku"
-}
 
-/*	columns in the shellview	*/
-STRINGTABLE
-BEGIN
-	IDS_SHV_COLUMN1		"Plik"
-	IDS_SHV_COLUMN2		"WielkoϾ"
-	IDS_SHV_COLUMN3		"Typ"
-	IDS_SHV_COLUMN4		"Modyfikacja"
-	IDS_SHV_COLUMN5		"Atrybuty"
-	IDS_SHV_COLUMN6		"WielkoϾ"
-	IDS_SHV_COLUMN7		"Dostêpna wielkoœæ"
-	IDS_SHV_COLUMN8		"Nazwa"
-	IDS_SHV_COLUMN9		"Komentarz"
-END
+    /* message box strings */
+    IDS_RESTART_TITLE    "Uruchom ponownie"
+    IDS_RESTART_PROMPT   "Czy chcesz zasymulowaæ zrestartowanie Windowsa?"
+    IDS_SHUTDOWN_TITLE   "Wy³¹cz"
+    IDS_SHUTDOWN_PROMPT   "Czy chcesz wy³¹czyæ sesjê Wine'a?"
 
-/* message box strings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE
-{
-    IDS_RESTART_TITLE    "Uruchom ponownie"
-    IDS_RESTART_PROMPT   "Czy chcesz zasymulowaæ zrestartowanie Windowsa?"
-    IDS_SHUTDOWN_TITLE   "Wy³¹cz"
-    IDS_SHUTDOWN_PROMPT   "Czy chcesz wy³¹czyæ sesjê Wine'a?"
+    /* shell folder path default values */
+	IDS_PROGRAMS        "Menu Start\\Programy"
+	IDS_PERSONAL        "Moje dokumenty"
+	IDS_FAVORITES        "Ulubione"
+	IDS_STARTUP         "Menu Start\\Programy\\AutoStart"
+	IDS_RECENT         "Recent"
+	IDS_SENDTO         "SendTo"
+	IDS_STARTMENU        "Menu Start"
+	IDS_MYMUSIC         "Moja muzyka"
+	IDS_MYVIDEO         "Moje wideo"
+	IDS_DESKTOPDIRECTORY    "Pulpit"
+	IDS_NETHOOD         "NetHood"
+	IDS_TEMPLATES        "Szablony"
+	IDS_APPDATA         "Dane aplikacji"
+	IDS_PRINTHOOD        "PrintHood"
+	IDS_LOCAL_APPDATA      "Ustawienia lokalne\\Dane aplikacji"
+	IDS_INTERNET_CACHE     "Ustawienia lokalne\\Temporary Internet Files"
+	IDS_COOKIES         "Cookies"
+	IDS_HISTORY         "Ustawienia Lokalne\\Historia"
+	IDS_PROGRAM_FILES      "Program Files"
+	IDS_MYPICTURES       "Moje obrazy"
+	IDS_PROGRAM_FILES_COMMON  "Program Files\\Common Files"
+	IDS_COMMON_DOCUMENTS    "Dokumenty"
+	IDS_ADMINTOOLS       "Menu Start\\Programy\\Narzêdzia administracyjne"
+	IDS_COMMON_MUSIC      "Documenty\\Moja muzyka"
+	IDS_COMMON_PICTURES     "Documenty\\Moje obrazy"
+	IDS_COMMON_VIDEO      "Documenty\\Moje wideo"
+	IDS_CDBURN_AREA       "Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\\Microsoft\\Nagrywanie dysków CD"
 }
More information about the wine-cvs mailing list