Mikołaj Zalewski : winefile: Update Polish translation .

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Mon Sep 25 14:45:39 CDT 2006


Module: wine
Branch: master
Commit: 4372f4c32dec398e4eac4c4bf7417a9df9eda2c7
URL:  http://source.winehq.org/git/?p=wine.git;a=commit;h=4372f4c32dec398e4eac4c4bf7417a9df9eda2c7

Author: Mikołaj Zalewski <mikolaj at zalewski.pl>
Date:  Mon Sep 25 16:26:00 2006 +0200

winefile: Update Polish translation.

---

 programs/winefile/Pl.rc |  97 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----
 1 files changed, 89 insertions(+), 8 deletions(-)

diff --git a/programs/winefile/Pl.rc b/programs/winefile/Pl.rc
index cbeb58b..a4acd0e 100644
--- a/programs/winefile/Pl.rc
+++ b/programs/winefile/Pl.rc
@@ -35,18 +35,18 @@ IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
     MENUITEM "W s&chowku...\tF9",      118
     MENUITEM "&Usuñ\tDel",         ID_FILE_DELETE
     MENUITEM "&Zmieñ nazwê...",       109
-    MENUITEM "Ustawie&nia...\tAlt+Enter",  ID_EDIT_PROPERTIES
+    MENUITEM "W³aœc&iwoœci...\tAlt+Enter",  ID_EDIT_PROPERTIES
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Kompresja...",        119
-    MENUITEM "&Dekompresja...",       120
+    MENUITEM "Ko&mpresja...",        119
+    MENUITEM "D&ekompresja...",       120
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&Uruchom...",         ID_EXECUTE
+    MENUITEM "U&ruchom...",         ID_EXECUTE
     MENUITEM "&Drukuj...",         102
     MENUITEM "Skojarz...",         103
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "U&twórz folder...",      111
     MENUITEM "&Szukaj...",         104
-    MENUITEM "&Zaznacz pliki...",      116
+    MENUITEM "Z&aznacz pliki...",      116
     MENUITEM SEPARATOR
 #ifndef _NO_EXTENSIONS
     MENUITEM "&Wyjœcie\tAlt+X",       ID_FILE_EXIT
@@ -95,10 +95,10 @@ #endif
     MENUITEM SEPARATOR
     MENUITEM "P&osortuj alfabetycznie",   404
     MENUITEM "Posortuj po &typie",     405
-    MENUITEM "Rozmieœæ &po wielkoœci",   406
-    MENUITEM "&Sortuj po dacie",      407
+    MENUITEM "Posortuj po wie&lkoœci",   406
+    MENUITEM "Po&sortuj po dacie",      407
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Sortuj po &...",       ID_VIEW_FILTER
+    MENUITEM "Filtruj widok &...",       ID_VIEW_FILTER
   }
 
   POPUP "&Opcje" {
@@ -176,8 +176,89 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   PUSHBUTTON   "&Przegl¹daj", 254, 158, 43, 47, 14
 }
 
+IDD_DIALOG_VIEW_TYPE DIALOG DISCARDABLE 15, 13, 161, 97
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Wed³ug typu pliku"
+FONT 8, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+  LTEXT      "&Nazwa:",-1,7,8,22,10
+  EDITTEXT    IDC_VIEW_PATTERN,31,7,63,12,ES_AUTOHSCROLL
+  GROUPBOX    "Wyœwietl pliki typu",-1,7,23,87,56
+  CONTROL     "&Katalogi",IDC_VIEW_TYPE_DIRECTORIES,"Button",
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,32,70,10
+  CONTROL     "&Programy",IDC_VIEW_TYPE_PROGRAMS,"Button",
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,43,70,10
+  CONTROL     "Doku&menty",IDC_VIEW_TYPE_DOCUMENTS,"Button",
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,54,70,10
+  CONTROL     "&Inne pliki",IDC_VIEW_TYPE_OTHERS,"Button",
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13,65,70,10
+  CONTROL     "Poka¿ pliki ukryte i &systemowe",IDC_VIEW_TYPE_HIDDEN,
+          "Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,81,126,9
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,104,7,50,14
+  PUSHBUTTON   "Anuluj",IDCANCEL,104,24,50,14
+END
+
+IDD_DIALOG_PROPERTIES DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 248, 215
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "W³aœciwoœci: %s"
+FONT 8, "MS Sans Serif"
+BEGIN
+  DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,191,7,50,14
+  PUSHBUTTON   "Anulujl",IDCANCEL,191,29,50,14
+  LTEXT      "&Nazwa pliku:",-1,7,7,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_FILENAME,71,7,120,9,ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Pe³na œcie¿ka:",-1,7,18,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_PATH,71,18,120,9, ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Ostatnio modyfikowany:",-1,7,29,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_LASTCHANGE,71,29,120,9,ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Wersja:",-1,7,40,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_VERSION,71,40,120,9,ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Prawa a&utorskie:",-1,7,51,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_COPYRIGHT,71,51,120,9,ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Wie&lkoϾ:",-1,7,62,59,9
+  EDITTEXT    IDC_STATIC_PROP_SIZE,71,62,120,9,ES_READONLY | NOT WS_BORDER | WS_TABSTOP
+  GROUPBOX    "Atrybuty",-1,7,79,158,46
+  CONTROL     "Tylko do &odczytu",IDC_CHECK_READONLY,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,91,68,9
+  CONTROL     "&Ukryty",IDC_CHECK_HIDDEN,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,92,91,68,9
+  CONTROL     "&Archiwalny",IDC_CHECK_ARCHIVE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,101,68,9
+  CONTROL     "&Systemowy",IDC_CHECK_SYSTEM,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,92,101,68,9
+  CONTROL     "S&kompresowany",IDC_CHECK_COMPRESSED,"Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,111,68,9
+  GROUPBOX    "We&rsja",-1,7,129,234,79
+  LISTBOX     IDC_LIST_PROP_VERSION_TYPES,13,139,107,63,LBS_SORT | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  EDITTEXT    IDC_LIST_PROP_VERSION_VALUES,123,139,111,63,ES_MULTILINE | ES_READONLY | WS_VSCROLL
+END
+
 STRINGTABLE
 {
   IDS_FONT_SEL_DLG_NAME  "Wprowadzanie ustawieñ czcionki"
   IDS_FONT_SEL_ERROR   "B³¹d przy wybieraniu czcionki"
 }
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_WINEFILE      "Winefile"
+  IDS_ERROR        "B³¹d"
+  IDS_ROOT_FS       "root fs"
+  IDS_UNIXFS       "unixfs"
+  IDS_DESKTOP       "Pulpit"
+  IDS_SHELL        "Pulpit"    /* t³umaczenie nie dos³owne, ale chyba lepiej pasuje */
+  IDS_TITLEFMT      "%s - %s"
+  IDS_NO_IMPL       "Jeszcze nie zaimplementowane"
+  IDS_WINE        "WINE"
+  IDS_WINE_FILE      "Wine File"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_COL_NAME      "Nazwa"
+  IDS_COL_SIZE      "WielkoϾ"
+  IDS_COL_CDATE      "CDate"
+  IDS_COL_ADATE      "ADate"
+  IDS_COL_MDATE      "MDate"
+  IDS_COL_IDX       "Indeks/inode"
+  IDS_COL_LINKS      "Dowi¹zania"
+  IDS_COL_ATTR      "Atrybuty"
+  IDS_COL_SEC       "Prawa dostêpu"
+
+  IDS_FREE_SPACE_FMT   "%s z %s wolne"
+}
More information about the wine-cvs mailing list