Janusz Tomczak : comdlg32: Fix Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Mon Aug 6 08:03:49 CDT 2007


Module: wine
Branch: master
Commit: b36878abf044ed70326d77990f279324d3dbda9d
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=b36878abf044ed70326d77990f279324d3dbda9d

Author: Janusz Tomczak <januszt29 at interia.pl>
Date:  Sat Aug 4 14:53:25 2007 +0200

comdlg32: Fix Polish translation.

---

 dlls/comdlg32/cdlg_Pl.rc |  50 +++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 25 insertions(+), 25 deletions(-)

diff --git a/dlls/comdlg32/cdlg_Pl.rc b/dlls/comdlg32/cdlg_Pl.rc
index 4e2b8f3..7376fb7 100644
--- a/dlls/comdlg32/cdlg_Pl.rc
+++ b/dlls/comdlg32/cdlg_Pl.rc
@@ -86,19 +86,19 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 LTEXT "&Do:", 1091, 120, 80, 30, 9
 LTEXT "JakoϾ &wydruku:", 1092, 6, 100, 76, 9
 COMBOBOX cmb1, 80, 100, 92, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
- CHECKBOX "Drukuj do Pli&ku", chx1, 20, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ CHECKBOX "Drukuj do pli&ku", chx1, 20, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 CHECKBOX "Sortuj kopie", chx2, 160, 100, 50, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
 
 PRINT_SETUP DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 264, 134
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ustawienia Wydruku"
+CAPTION "Ustawienia wydruku"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 GROUPBOX "Drukarka", grp1, 6, 10, 180, 65, BS_GROUPBOX
 RADIOBUTTON "&Domyœlna drukarka", rad1, 16, 20, 80, 12
- LTEXT "[none]", 1088, 35, 35, 120, 9
+ LTEXT "[brak]", 1088, 35, 35, 120, 9
 RADIOBUTTON "&Inna drukarka", rad2, 16, 50, 80, 12
 COMBOBOX cmb1, 35, 65, 149, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | CBS_HASSTRINGS | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 206, 6, 56, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
@@ -178,7 +178,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 PUSHBUTTON "Anuluj", 2, 52, 166, 44, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "Pomoc", pshHelp,100,166, 44, 14
 PUSHBUTTON "&Dodaj do dowolnych",  712/*1024*/, 152, 166, 142, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "Z&definiuj Kolor >>", 719/*1025*/,  4, 150, 140, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Z&definiuj kolor >>", 719/*1025*/,  4, 150, 140, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "&i",713,300,200,4,14  /* just a dummy: 'i' is like &i in "sol&id" */
 }
 
@@ -209,7 +209,7 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 LTEXT "&ZnajdŸ:", -1, 4, 9, 48, 8
 EDITTEXT edt1, 54, 7, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- LTEXT "Zanieñ &na:", -1, 4, 26, 48, 8
+ LTEXT "Zamieñ &na:", -1, 4, 26, 48, 8
 EDITTEXT edt2, 54, 24, 114, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 CHECKBOX "Uwzglêdniaj &tylko ca³e wyrazy", chx1, 5, 46, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_GROUP | WS_TABSTOP
 CHECKBOX "&Uwzglêdniaj wielkoœæ liter", chx2, 5, 62, 120, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
@@ -238,13 +238,13 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   LTEXT      "&Nazwa:",     stc6, 16, 20, 36,8
   COMBOBOX             cmb4, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
   LTEXT      "Stan:",    stc8, 16, 36, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Stan",  stc12, 60, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany stan",  stc12, 60, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Typ:",     stc7, 16, 48, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Typ",   stc11, 60, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany typ",   stc11, 60, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Gdzie:",     stc10, 16, 60, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowana Lokalizacja", stc14, 60, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowana lokalizacja", stc14, 60, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Komentarz:",    stc9, 16, 72, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Komentarz",  stc13, 60, 72, 152,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany komentarz",  stc13, 60, 72, 152,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
 
   GROUPBOX    "Kopie",     grp2, 160, 92, 120,64, WS_GROUP
   LTEXT      "Lczba &kopii:",stc5,168,108,68,8
@@ -277,13 +277,13 @@ BEGIN
   LTEXT      "&Nazwa:",     stc6, 16, 20, 36,8
   COMBOBOX             cmb1, 52, 18, 152,152,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_GROUP | WS_TABSTOP
   LTEXT      "Stan:",    stc8, 16, 36, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Stan",  stc12, 60, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany stan",  stc12, 60, 36, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Typ:",     stc7, 16, 48, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Typ",   stc11, 60, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany typ",   stc11, 60, 48, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Gdzie:",     stc10, 16, 60, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowana Lokalizacja", stc14, 60, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowana lokalizacja", stc14, 60, 60, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
   LTEXT      "Komentarz:",    stc9, 16, 72, 36,10, SS_NOPREFIX
-  LTEXT      "Symulowany Komentarz",  stc13, 60, 72, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
+  LTEXT      "Symulowany komentarz",  stc13, 60, 72, 224,10, SS_NOPREFIX | SS_LEFTNOWORDWRAP
 
   GROUPBOX    "Papier",     grp2,  8, 92, 164,56, WS_GROUP
   LTEXT      "&Rozmiar:",     stc2, 16,108, 36, 8
@@ -357,15 +357,15 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   IDS_DOCUMENTFOLDERS   "Katalog Dokumentów"
   IDS_PERSONAL      "Moje Dokumenty"
   IDS_FAVORITES      "Moje Ulubione"
-  IDS_PATH        "Œcie¿ka Systemowa"
+  IDS_PATH        "Œcie¿ka systemowa"
   IDS_DESKTOP       "Pulpit"
   IDS_FONTS        "Czcionki"
-  IDS_MYCOMPUTER     "Mój Komputer"
+  IDS_MYCOMPUTER     "Mój komputer"
 }
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_SYSTEMFOLDERS    "Katalogi Systemowe"
+  IDS_SYSTEMFOLDERS    "Katalogi systemowe"
   IDS_LOCALHARDRIVES   "Lokalne dyski twarde"
   IDS_FILENOTFOUND    "Nie znaleziono pliku"
   IDS_VERIFYFILE     "SprawdŸ, czy podana nazwa pliku jest prawid³owa."
@@ -380,7 +380,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
   IDS_UPFOLDER     "Poziom w górê"
-  IDS_NEWFOLDER    "Utwórz nowy folded"
+  IDS_NEWFOLDER    "Utwórz nowy folder"
   IDS_LISTVIEW     "Lista"
   IDS_REPORTVIEW    "Szczegó³y"
   IDS_TODESKTOP    "Przegl¹daj pulpit"
@@ -391,7 +391,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   PD32_PRINT_TITLE    "Drukuj"
 
   PD32_VALUE_UREADABLE   "Sk³adnia zakresu stron jest nieprawid³owa."
-  PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Ta wartoœæ nie mieœci siê w zakresie strony.\nWprowadŸ liczbê pomiêdzy 'od' a 'do'"
+  PD32_INVALID_PAGE_RANGE "Ta wartoœæ nie mieœci siê w zakresie stron.\nWprowadŸ liczbê pomiêdzy %d a %d."
   PD32_FROM_NOT_ABOVE_TO  "Wartoœæ „od” nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ wartoœæ „do”."
   PD32_MARGINS_OVERLAP   "Marginesy znajduj¹ siê poza stron¹.\nWprowadŸ inn¹ wielkoœæ marginesu."
   PD32_NR_OF_COPIES_EMPTY "Wartoœæ „liczba kopii” nie mo¿e byæ pusta."
@@ -402,11 +402,11 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   PD32_OUT_OF_MEMORY    "Za ma³o pamiêci dla tej operacji."
   PD32_GENERIC_ERROR    "Podczas tej operacji wyst¹pi³ b³¹d."
   PD32_DRIVER_UNKNOWN   "Nieznany sterownik drukarki."
-  PD32_NO_DEVICES            "Zanim bêdzie mo¿na wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane \
-z drukowaniem takie jak ustawienie strony lub wydruk dokumentu nale¿y zainstalowaæ drukarkê. \
+  PD32_NO_DEVICES     "Zanim bêdzie mo¿na wykonywaæ czynnoœci zwi¹zane \
+z drukowaniem, takie jak ustawienie strony lub wydruk dokumentu, nale¿y zainstalowaæ drukarkê. \
 Po zainstalowaniu spróbuj ponownie."
 
-  PD32_DEFAULT_PRINTER         "Domyœlna Drukarka; "
+  PD32_DEFAULT_PRINTER         "Domyœlna drukarka; "
   PD32_NR_OF_DOCUMENTS_IN_QUEUE     "W kolejce znajduj¹ siê %d dokumenty"
   PD32_MARGINS_IN_INCHES        "Marginesy [cale]"
   PD32_MARGINS_IN_MILIMETERS      "Marginesy [mm]"
@@ -417,19 +417,19 @@ Po zainstalowaniu spróbuj ponownie."
   PD32_PRINTER_STATUS_PENDING_DELETION "Kasowanie"
   PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_JAM     "Problemy z papierem; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_OUT     "Koniec papieru; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED    "W³ó¿ papierl; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_MANUAL_FEED    "W³ó¿ papier; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAPER_PROBLEM   "Problemy z papierem; "
   PD32_PRINTER_STATUS_OFFLINE      "Drukarka jest offline; "
   PD32_PRINTER_STATUS_IO_ACTIVE     "AktywnoϾ I/O; "
   PD32_PRINTER_STATUS_BUSY       "Zajêta; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PRINTING     "Drukuje; "
   PD32_PRINTER_STATUS_OUTPUT_BIN_FULL  "Pojemnik jest zape³niony; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE   "Nie osi¹gala; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_NOT_AVAILABLE   "Nie osi¹galna; "
   PD32_PRINTER_STATUS_WAITING      "Oczekuje; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PROCESSING    "Zajêta; "
   PD32_PRINTER_STATUS_INITIALIZING   "Inicjuje; "
   PD32_PRINTER_STATUS_WARMING_UP    "Uruchamianie; "
-  PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW     "Mo³o toneru; "
+  PD32_PRINTER_STATUS_TONER_LOW     "Ma³o toneru; "
   PD32_PRINTER_STATUS_NO_TONER     "Brak toneru; "
   PD32_PRINTER_STATUS_PAGE_PUNT     "Page punt; "
   PD32_PRINTER_STATUS_USER_INTERVENTION "Przerwane przez u¿ytkownika; "
@@ -446,7 +446,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   IDS_SAVE_IN   "Zapisz &w:"
   IDS_SAVE    "Zapisz"
   IDS_SAVE_AS   "Zapisz jako"
-  IDS_OPEN_FILE  "Otwórz Plik"
+  IDS_OPEN_FILE  "Otwórz plik"
 }
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE /* Color names */
More information about the wine-cvs mailing list