Janusz Tomczak : oledlg: Fix Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Mon Aug 6 08:03:51 CDT 2007


Module: wine
Branch: master
Commit: 73b8aaf62ac6790034b5c44305a8f3705a8b7632
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=73b8aaf62ac6790034b5c44305a8f3705a8b7632

Author: Janusz Tomczak <januszt29 at interia.pl>
Date:  Sat Aug 4 15:00:28 2007 +0200

oledlg: Fix Polish translation.

---

 dlls/oledlg/oledlg_Pl.rc |  18 +++++++++---------
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/dlls/oledlg/oledlg_Pl.rc b/dlls/oledlg/oledlg_Pl.rc
index 36aaaa4..1777dcb 100644
--- a/dlls/oledlg/oledlg_Pl.rc
+++ b/dlls/oledlg/oledlg_Pl.rc
@@ -21,7 +21,7 @@ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
 UIINSERTOBJECT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 310, 151
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Wstaw objekt"
+CAPTION "Wstaw obiekt"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LISTBOX     IDC_OBJTYPELIST,82,19,131,66,LBS_SORT |
@@ -48,7 +48,7 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
- IDS_RESULTOBJDESC	"Wstaw nowy objekt %s do dokumentu"
+ IDS_RESULTOBJDESC	"Wstaw nowy obiekt %s do dokumentu"
  IDS_RESULTFILEOBJDESC	"Wstaw zawartoœæ pliku jako obiekt do dokumentu. Bêdzie mo¿na go aktywowaæ u¿ywaj¹c programu, który go stworzy³."
  IDS_BROWSE      "Przegl¹daj"
  IDS_NOTOLEMOD     "Plik nie wydaje siê byæ poprawnym modu³em OLE. Nie uda³o siê zarejestrowaæ kontrolki OLE."
@@ -63,7 +63,7 @@ BEGIN
   LTEXT     "ród³o:", -1, 6, 9, 30, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
   CONTROL    "&Wklej", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
          6, 38, 55, 10
-  CONTROL    "Wklej &³¹czê", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
+  CONTROL    "Wklej &³¹cze", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
          6, 63, 55, 10
   LTEXT     "&Jako:", -1, 65, 25, 16, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
   LISTBOX    IDC_PS_PASTELIST,   65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
@@ -83,14 +83,14 @@ END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PS_PASTE_DATA           "Wstawia zawartoϾ schowka do documentu jako %s."
+  IDS_PS_PASTE_DATA           "Wstawia zawartoϾ schowka do dokumentu jako %s."
   IDS_PS_PASTE_OBJECT          "Wstawia zawartoœæ schowka do dokumentu, tak aby móg³ byæ aktywowany za pomoc¹ %s."
-  IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON      "Wstawia zawartoœæ schowka do dokumentu, tak aby móg³ byæ aktywowany za pomoc¹ %s. Bêdzie wyœwietlany jako ikona."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_DATA        "Wstawia zawartoœæ schowka do documentu jako %s. Dane bêd¹ po³¹czone z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT       "Wstawia zawartoœæ schowka do documentu jako obraz. Obraz bêdzie po³¹czony z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON   "Wstawia do documentu skrót do zawartoœci schowka. Skrót bêdzie po³¹czony z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
+  IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON      "Wstawia zawartoœæ schowka do dokumentu, tak aby móg³ byæ aktywowany za pomoc¹ %s. Bêdzie wyœwietlany jako ikona."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_DATA        "Wstawia zawartoœæ schowka do dokumentu jako %s. Dane bêd¹ po³¹czone z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT       "Wstawia zawartoœæ schowka do dokumentu jako obraz. Obraz bêdzie po³¹czony z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON   "Wstawia do documentu skrót do zawartoœci schowka. Skrót bêdzie po³¹czony z plikiem Ÿród³owym, dziêki czemu zmiany w pliku bêd¹ odzwierciedlone w dokumencie."
   IDS_PS_NON_OLE            "Wstawia zawartoϾ schowka do dokumentu"
   IDS_PS_UNKNOWN_TYPE          "Nieznany typ"
   IDS_PS_UNKNOWN_SRC          "Nieznane Ÿród³o"
-  IDS_PS_UNKNOWN_APP          "program który go stworzy³"
+  IDS_PS_UNKNOWN_APP          "program, który go stworzy³"
 }
More information about the wine-cvs mailing list