Louis Lenders : clock: Update Dutch resource.

Alexandre Julliard julliard at wine.codeweavers.com
Thu Jan 11 05:34:02 CST 2007


Module: wine
Branch: master
Commit: 38c1551762e862b2548d49d094151a707fea6257
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=38c1551762e862b2548d49d094151a707fea6257

Author: Louis Lenders <xerox_xerox2000 at yahoo.co.uk>
Date:  Thu Jan 11 08:08:47 2007 +0000

clock: Update Dutch resource.

---

 programs/clock/Nl.rc |  25 +++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 25 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/clock/Nl.rc b/programs/clock/Nl.rc
index e9c65b0..cdb7d43 100644
--- a/programs/clock/Nl.rc
+++ b/programs/clock/Nl.rc
@@ -42,6 +42,31 @@ MAIN_MENU MENU
 }
 }
 
+STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_DEFAULT
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LICENTIE"
+IDS_LICENSE,
+"Dit is vrij beschikbare software; u kunt dit verspreiden en/of \
+aanpassen onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public \
+License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; zowel \
+versie 2.1 van de Licentie, of een latere versie.\n\
+Deze software wordt verspreid in de hoop dat het bruikbaar is, \
+maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs een impliciete garantie van \
+VERKOOPBAARHEID of GESCHIKHEID VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN. Zie de GNU \
+Lesser General Public License voor meer details.\n\
+U heeft een kopie van de GNU Lesser General Public \
+License ontvangen samen met dit programma; zoniet, schrijf dan naar de \
+Free Software Foundation, 51 Franklin St, Fifth Floor, \
+Boston, MA 02110-1301 USA"
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "GEEN GARANTIE"
+IDS_WARRANTY,
+"Deze software wordt verspreid in de hoop dat het bruikbaar is, \
+maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs een impliciete garantie van \
+VERKOOPBAARHEID of GESCHIKHEID VOOR PARTICULIERE DOELEINDEN. Zie de GNU \
+Lesser General Public License voor meer details."
+}
+
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
 IDS_CLOCK, "Klok"
More information about the wine-cvs mailing list