Hwang YunSong( 황윤성 ) : credui: Updated Korean resource.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Apr 4 06:21:52 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 991be694abb2fa3c5c86e63fe40c3934c7822da1
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=991be694abb2fa3c5c86e63fe40c3934c7822da1

Author: Hwang YunSong(황윤성) <hys545 at dreamwiz.com>
Date:  Fri Apr 4 09:55:38 2008 +0900

credui: Updated Korean resource.

---

 dlls/credui/credui_Ko.rc |  4 ++++
 1 files changed, 4 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/credui/credui_Ko.rc b/dlls/credui/credui_Ko.rc
index 0e94469..95863d9 100644
--- a/dlls/credui/credui_Ko.rc
+++ b/dlls/credui/credui_Ko.rc
@@ -45,4 +45,8 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
 IDS_TITLEFORMAT   " %s ¿¬°á"
 IDS_MESSAGEFORMAT  " %s ¿¬°áÁß"
+ IDS_INCORRECTPASSWORDTITLE "·Î±×¿Â ½ÇÆÐ"
+ IDS_INCORRECTPASSWORD    "´ç½ÅÀÇ »ç¿ëÀÚ À̸§°ú ¾ÏÈ£°¡ \n¿Ã¹Ù¸¥Áö È®ÀÎÇϽʽÿÀ"
+ IDS_CAPSLOCKONTITLE "Caps Lock Ä¿Áü"
+ IDS_CAPSLOCKON   "Caps Lock ÀÌ Ä¿Á® ÀÖÀ¸¸é ¾ÏÈ£°¡ À߸øÀÔ·ÂµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.\n\n ¾ÏÈ£¸¦ ÀÔ·ÂÇϱâ Àü¿¡ \nÅ°º¸µåÀÇ Caps Lock Å°¸¦ ²ô½Ã±â ¹Ù¶ø´Ï´Ù."
 }
More information about the wine-cvs mailing list