Hongbo Ni : winhlp32: Convert simplified Chinese resource to utf8.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Aug 27 08:24:18 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 746981a8e7931a2b2339b80d490eea0c7ba4fa47
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=746981a8e7931a2b2339b80d490eea0c7ba4fa47

Author: Hongbo Ni <hongbo at njstar.com>
Date:  Wed Aug 27 16:13:24 2008 +1000

winhlp32: Convert simplified Chinese resource to utf8.

---

 programs/winhlp32/Zh.rc |  91 +++++++++++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 49 insertions(+), 42 deletions(-)

diff --git a/programs/winhlp32/Zh.rc b/programs/winhlp32/Zh.rc
index 7f69ec2..8753322 100644
--- a/programs/winhlp32/Zh.rc
+++ b/programs/winhlp32/Zh.rc
@@ -19,68 +19,75 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 */
 
+/* Chinese text is encoded in UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
+LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
+
 /* Menu */
 
-MAIN_MENU MENU LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
+MAIN_MENU MENU
 {
- POPUP "Îļþ£¨&F£©" {
- MENUITEM "´ò¿ª£¨&O£©", MNID_FILE_OPEN
+ POPUP "文件(&F)" {
+ MENUITEM "打开(&O)", MNID_FILE_OPEN
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "´òÓ¡£¨&P£©", MNID_FILE_PRINT
- MENUITEM "´òÓ¡»úÉèÖã¨&S£©...", MNID_FILE_SETUP
+ MENUITEM "打印(&P)", MNID_FILE_PRINT
+ MENUITEM "打印机设置(&S)...", MNID_FILE_SETUP
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Í˳ö£¨&E£©", MNID_FILE_EXIT
+ MENUITEM "退出(&E)", MNID_FILE_EXIT
 }
- POPUP "±à¼­£¨&E£©" {
-  MENUITEM "¸´ÖÆ£¨&C£©...", MNID_EDIT_COPYDLG
+ POPUP "编辑(&E)" {
+  MENUITEM "复制(&C)...", MNID_EDIT_COPYDLG
  MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "×¢ÊÍ£¨&A£©...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+  MENUITEM "注释(&A)...", MNID_EDIT_ANNOTATE
 }
- POPUP "ÊéÇ©£¨&B£©" {
-  MENUITEM "¶¨Ò壨&D£©...", MNID_BKMK_DEFINE
+ POPUP "书签(&B)" {
+  MENUITEM "定义(&D)...", MNID_BKMK_DEFINE
 }
- POPUP "Ñ¡Ï&O£©" {
-  POPUP	"ÏÔʾ°ïÖú"
+ POPUP "选项(&O)" {
+  POPUP	"显示帮助"
  BEGIN
-   MENUITEM "ĬÈÏ",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
-   MENUITEM "ÏÔʾ",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
-   MENUITEM "²»ÏÔʾ",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
+   MENUITEM "默认",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
+   MENUITEM "显示",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
+   MENUITEM "不显示",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
  END
- MENUITEM "ÀúÊ·",		MNID_OPTS_HISTORY
- POPUP  "×ÖÌå"
+ MENUITEM "历史",		MNID_OPTS_HISTORY
+ POPUP  "字体"
  BEGIN
-  MENUITEM "СºÅ",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
-  MENUITEM "ÖкÅ",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
-  MENUITEM "´óºÅ",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
+  MENUITEM "小号",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
+  MENUITEM "中号",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
+  MENUITEM "大号",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
  END
- MENUITEM "ʹÓÃϵͳÑÕÉ«",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
+ MENUITEM "使用系统颜色",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
 }
- POPUP "°ïÖú£¨&H£©" {
-  MENUITEM "ÈçºÎʹÓðïÖú£¨&O£©", MNID_HELP_HELPON
-  MENUITEM "×ÜÊÇÔÚ×îÇ°Ã棨&T£©", MNID_HELP_HELPTOP
+ POPUP "帮助(&H)" {
+  MENUITEM "如何使用帮助(&O)", MNID_HELP_HELPON
+  MENUITEM "总是在最前面(&T)", MNID_HELP_HELPTOP
  MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "×ÊÁÏÐÅÏ¢£¨&I£©...", MNID_HELP_ABOUT
+  MENUITEM "资料信息(&I)...", MNID_HELP_ABOUT
 #ifdef WINELIB
-  MENUITEM "¹ØÓÚ WINE£¨&A£©", MNID_HELP_WINE
+  MENUITEM "关于 WINE(&A)", MNID_HELP_WINE
 #endif
 }
 }
 
 /* Strings */
-STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
+STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-STID_WINE_HELP, 	"WINE °ïÖú"
-STID_WHERROR, 		"´íÎó"
-STID_WARNING, 		"¾¯¸æ"
-STID_INFO, 		"ÐÅÏ¢"
-STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"δʵÏÖ"
-STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"¶ÁÈë°ïÖúÎļþ ¡®%s¡¯ ʱ·¢Éú´íÎó"
-STID_INDEX, 		"ÄÚÈÝ£¨&C£©"
-STID_CONTENTS,		"¸ÅÒª"
-STID_BACK, 		"·µ»Ø£¨&B£©"
-STID_ALL_FILES, 	"ËùÓÐÎļþ (*.*)"
-STID_HELP_FILES_HLP, 	"°ïÖúÎļþ (*.hlp)"
-STID_FILE_NOT_FOUND_s	"²»ÄÜ´ò¿ªÎļþ '%s'. ÄãÏëÒª×Ô¼ºÕÒÕâ¸öÎļþÂð?"
-STID_NO_RICHEDIT	"ÕÒ²»µ½ richedit ... ÖÕÖ¹"
-STID_PSH_INDEX,		"°ïÖúÄÚÈÝ: "
+STID_WINE_HELP, 	"WINE 帮助"
+STID_WHERROR, 		"错误"
+STID_WARNING, 		"警告"
+STID_INFO, 		"信息"
+STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"未实现"
+STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"读入帮助文件 ‘%s’ 时发生错误"
+STID_INDEX, 		"内容(&C)"
+STID_CONTENTS,		"概要"
+STID_BACK, 		"返回(&B)"
+STID_ALL_FILES, 	"所有文件 (*.*)"
+STID_HELP_FILES_HLP, 	"帮助文件 (*.hlp)"
+STID_FILE_NOT_FOUND_s	"不能打开文件 '%s'. 你想要自己找这个文件吗?"
+STID_NO_RICHEDIT	"找不到 richedit ... 终止"
+STID_PSH_INDEX,		"帮助内容: "
 }
+
+#pragma code_page(default)
More information about the wine-cvs mailing list