Mikołaj Zalewski : credui: Update Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Fri Feb 15 05:35:50 CST 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 7c2a3cb9dcc47307802f7ded37b927926ad5c861
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=7c2a3cb9dcc47307802f7ded37b927926ad5c861

Author: Mikołaj Zalewski <mikolaj at zalewski.pl>
Date:  Wed Feb 13 11:56:09 2008 +0100

credui: Update Polish translation.

---

 dlls/credui/credui_Pl.rc |  10 ++++++++++
 1 files changed, 10 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/credui/credui_Pl.rc b/dlls/credui/credui_Pl.rc
index 87d2d1a..c9a260e 100644
--- a/dlls/credui/credui_Pl.rc
+++ b/dlls/credui/credui_Pl.rc
@@ -39,3 +39,13 @@ BEGIN
   DEFPUSHBUTTON  "&OK",IDOK,97,128,50,14
   PUSHBUTTON   "&Anuluj",IDCANCEL,156,128,50,14
 END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_TITLEFORMAT   "Po³¹cz z %s"
+  IDS_MESSAGEFORMAT  "£¹czenie z %s"
+  IDS_INCORRECTPASSWORDTITLE "Logowanie nie powiod³o siê"
+  IDS_INCORRECTPASSWORD    "Upewnij siê, ¿e nazwa u¿ytkownika\ni has³o s¹ poprawne."
+  IDS_CAPSLOCKONTITLE "Caps Lock jest w³¹czony"
+  IDS_CAPSLOCKON   "W³¹czony tryb Caps Lock mo¿e spowodowaæ, ¿e wpiszesz has³o niepoprawnie.\n\nNaciœnik klawisz Caps Lock key na klawiaturze, aby go wy³¹czyæ\nprzed wprowadzeniem has³a."
+}
More information about the wine-cvs mailing list