Hwang YunSong( 황윤성 ) : crypt32: Updated Korean resource.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Nov 24 09:17:10 CST 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: ca790a6e65198c56a079e6ccd69527a3431be086
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=ca790a6e65198c56a079e6ccd69527a3431be086

Author: Hwang YunSong(황윤성) <hys545 at dreamwiz.com>
Date:  Mon Nov 24 09:46:31 2008 +0900

crypt32: Updated Korean resource.

---

 dlls/crypt32/crypt32_Ko.rc |  73 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++---
 1 files changed, 68 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/dlls/crypt32/crypt32_Ko.rc b/dlls/crypt32/crypt32_Ko.rc
index cdb89fc..72c3ab2 100644
--- a/dlls/crypt32/crypt32_Ko.rc
+++ b/dlls/crypt32/crypt32_Ko.rc
@@ -118,7 +118,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   IDS_KEY_RECOVERY_AGENT "Å° º¹±¸ °ü¸®ÀÚ"
   IDS_CERTIFICATE_TEMPLATE "ÀÎÁõ ÁÖÇü(Template) Á¤º¸"
   IDS_ENTERPRISE_ROOT_OID "±â¾÷ ·çÆ® OID"
-  IDS_RDN_DUMMY_SIGNER "°¡Â¥ »çÀÎÀÚ(Dummy Signer)"
+  IDS_RDN_DUMMY_SIGNER "´õ¹Ì »çÀÎÀÚ"
   IDS_ARCHIVED_KEY_ATTR "¾ÏȣȭµÈ °³ÀÎ Å°"
   IDS_CRL_SELF_CDP "¹ßÇàµÈ CRL À§Ä¡"
   IDS_REQUIRE_CERT_CHAIN_POLICY "°­Á¦ ÀÎÁõ üÀÎ Á¤Ã¥(Enforce Certificate Chain Policy)"
@@ -159,7 +159,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   IDS_IPSEC_IKE_INTERMEDIATE "IP º¸¾È IKE ¼ö´Ü(intermediate)"
   IDS_FILE_RECOVERY "ÆÄÀÏ º¹±¸"
   IDS_ROOT_LIST_SIGNER "·çÆ® ¸ñ·Ï ¼­¸íÀÚ"
-  IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES "¸ðµç Ç®±×¸²ÀÇ ¹æħ"
+  IDS_ANY_APPLICATION_POLICIES "¸ðµç ÇÁ·Î±×·¥ÀÇ ¹æħ"
   IDS_DS_EMAIL_REPLICATION "µð·ºÅ丮 ¼­ºñ½º À̸ÞÀÏ ÀÀ´ä"
   IDS_ENROLLMENT_AGENT "ÀÎÁõ ¿ä±¸ °ü¸®ÀÚ"
   IDS_LIFETIME_SIGNING "Æò»ý ¼­¸í"
@@ -168,8 +168,71 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT "½Åȸ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ·çÆ® °Ë»çÁõ±â°ü"
-  IDS_LOCALIZEDNAME_MY "°³ÀÎÀû"
-  IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Áß°£ °ËÁõ ±â°ü¤¤Intermediate Certification Authorities"
+  IDS_LOCALIZEDNAME_ROOT "½Åȸ ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ·çÆ® °ËÁõ±â°ü"
+  IDS_LOCALIZEDNAME_MY "°³ÀÎ"
+  IDS_LOCALIZEDNAME_CA "Áß°³ °ËÁõ ±â°ü"
   IDS_LOCALIZEDNAME_ADDRESSBOOK "´Ù¸¥ »ç¶÷"
 }
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+IDS_KEY_ID "KeyID="
+IDS_CERT_ISSUER "ÀÎÁõ¼­ ¹ßÇàÀÚ "
+IDS_CERT_SERIAL_NUMBER "ÀÎÁõ¼­ ½Ã¸®¾ó ¹øÈ£="
+IDS_ALT_NAME_OTHER_NAME "´Ù¸¥ À̸§="
+IDS_ALT_NAME_RFC822_NAME "À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò="
+IDS_ALT_NAME_DNS_NAME "DNS À̸§="
+IDS_ALT_NAME_DIRECTORY_NAME "µð·ºÅ丮 ÁÖ¼Ò"
+IDS_ALT_NAME_URL "URL="
+IDS_ALT_NAME_IP_ADDRESS "IP ÁÖ¼Ò="
+IDS_ALT_NAME_MASK "¸¶½ºÅ©="
+IDS_ALT_NAME_REGISTERED_ID "µî·ÏµÈ ID="
+IDS_USAGE_UNKNOWN "¾Ë¼ö ¾ø´Â Å° »ç¿ë"
+IDS_SUBJECT_TYPE "Á¦¸ñ Çü½Ä="
+IDS_SUBJECT_TYPE_CA "CA"
+IDS_SUBJECT_TYPE_END_CERT "¿£Æ¼Æ¼ ³¡"
+IDS_PATH_LENGTH "Á¦ÇÑµÈ °æ·Î ±æÀÌ ="
+IDS_PATH_LENGTH_NONE "¾øÀ½"
+IDS_INFO_NOT_AVAILABLE "Á¤º¸°¡ ¾øÀ½"
+IDS_AIA "±ÇÇÑ Á¤º¸ Á¢±Ù"
+IDS_ACCESS_METHOD "Á¢±Ù ¹æ¹ý="
+IDS_ACCESS_METHOD_OCSP "OCSP"
+IDS_ACCESS_METHOD_CA_ISSUERS "CA ¹ßÇàÀÚ"
+IDS_ACCESS_METHOD_UNKNOWN "¾Ë ¼ö ¾ø´Â Á¢±Ù ¹æ¹ý"
+IDS_ACCESS_LOCATION "´ëü À̸§"
+IDS_CRL_DIST_POINT "CRL ºÐ¹è Æ÷ÀÎÆ®"
+IDS_CRL_DIST_POINT_NAME "ºÐ¹è Æ÷ÀÎÆ® À̸§"
+IDS_CRL_DIST_POINT_FULL_NAME "Àüü À̸§"
+IDS_CRL_DIST_POINT_RDN_NAME "RDN À̸§"
+IDS_CRL_DIST_POINT_REASON "CRL ¿øÀÎ="
+IDS_CRL_DIST_POINT_ISSUER "CRL ¹ßÇàÀÚ"
+IDS_REASON_KEY_COMPROMISE "Key ÇùÁ¤"
+IDS_REASON_CA_COMPROMISE "CA ÇùÁ¤"
+IDS_REASON_AFFILIATION_CHANGED "°¡ÀÔÀÌ º¯°æµÊ"
+IDS_REASON_SUPERSEDED "´ëü"
+IDS_REASON_CESSATION_OF_OPERATION "ÀÛ¾÷ ÁßÁö"
+IDS_REASON_CERTIFICATE_HOLD "ÀÎÁõ¼­ À¯Áö"
+IDS_FINANCIAL_CRITERIA "À繫 Á¤º¸="
+IDS_FINANCIAL_CRITERIA_AVAILABLE "°¡´ÉÇÔ"
+IDS_FINANCIAL_CRITERIA_NOT_AVAILABLE "ºÒ°¡´ÉÇÔ"
+IDS_FINANCIAL_CRITERIA_MEETS_CRITERIA "¸Â´Â ±âÁØ ="
+IDS_YES "¿¹"
+IDS_NO "¾Æ´Ï¿À"
+IDS_DIGITAL_SIGNATURE " ÀüÀÚ ¼­¸í"
+IDS_NON_REPUDIATION "ºÎÀÎ ¹æÁö"
+IDS_KEY_ENCIPHERMENT "Å° ¾Ïȣȭ"
+IDS_DATA_ENCIPHERMENT "µ¥ÀÌÅÍ ¾Ïȣȭ"
+IDS_KEY_AGREEMENT "Å° º¸Áõ¼­t"
+IDS_CERT_SIGN "Áõ¸í¼­ ¼­¸í"
+IDS_OFFLINE_CRL_SIGN "¿ÀÇÁ¶óÀÎ CRL »çÀÎ"
+IDS_CRL_SIGN "CRL ¼­¸í"
+IDS_ENCIPHER_ONLY "¿ÀÁ÷ ¾Ïȣȭ¸¸ ÇÔ"
+IDS_DECIPHER_ONLY "¿ÀÁ÷ º¹È£È­¸¸"
+IDS_NETSCAPE_SSL_CLIENT "SSL Ŭ¶óÀ̾ðÆ® ÀÎÁõ"
+IDS_NETSCAPE_SSL_SERVER "SSL ¼­¹ö ÀÎÁõ"
+IDS_NETSCAPE_SMIME "S/MIME"
+IDS_NETSCAPE_SIGN "¼­¸í"
+IDS_NETSCAPE_SSL_CA "SSL CA"
+IDS_NETSCAPE_SMIME_CA "S/MIME CA"
+IDS_NETSCAPE_SIGN_CA " CA ¼­¸í"
+}
More information about the wine-cvs mailing list