Vladimir Pankratov : oledlg: Convert the Russian resources to UTF-8.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Aug 3 11:13:28 CDT 2009


Module: wine
Branch: master
Commit: b39d3d3fd21c737bc008e8723d01c0794b38f7e4
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=b39d3d3fd21c737bc008e8723d01c0794b38f7e4

Author: Vladimir Pankratov <scriptkid at mail.ru>
Date:  Tue Jul 28 15:34:40 2009 +0500

oledlg: Convert the Russian resources to UTF-8.

---

 dlls/oledlg/oledlg_Ru.rc |  73 ++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 38 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/dlls/oledlg/oledlg_Ru.rc b/dlls/oledlg/oledlg_Ru.rc
index be02080..46b89db 100644
--- a/dlls/oledlg/oledlg_Ru.rc
+++ b/dlls/oledlg/oledlg_Ru.rc
@@ -18,80 +18,83 @@
 
 #include "resource.h"
 
+/* UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_RUSSIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 UIINSERTOBJECT DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 294, 151
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Âñòàâèòü îáúåêò"
+CAPTION "Вставить объект"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   LISTBOX     IDC_OBJTYPELIST,82,19,131,66,LBS_SORT |
           LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL |
           WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Òèï îáúåêòà:",IDC_OBJTYPELBL,82,7,53,8,WS_VISIBLE
+  LTEXT      "Тип объекта:",IDC_OBJTYPELBL,82,7,53,8,WS_VISIBLE
   DEFPUSHBUTTON  "OK",IDOK,221,7,66,14
-  PUSHBUTTON   "Îòìåíà",IDCANCEL,221,24,66,14
-  GROUPBOX    "Ðåçóëüòàò",IDC_RESULT,7,103,208,41
-  CONTROL     "Ñîçäàòü íîâûé",IDC_CREATENEW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON |
+  PUSHBUTTON   "Отмена",IDCANCEL,221,24,66,14
+  GROUPBOX    "Результат",IDC_RESULT,7,103,208,41
+  CONTROL     "Создать новый",IDC_CREATENEW,"Button",BS_AUTORADIOBUTTON |
           WS_GROUP,7,20,62,10
-  CONTROL     "Ñîçäàòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ",IDC_CREATECONTROL,"Button",
+  CONTROL     "Создать элемент управления",IDC_CREATECONTROL,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON | NOT WS_VISIBLE,7,54,62,10
-  CONTROL     "Ñîçäàòü èç ôàéëà",IDC_CREATEFROMFILE,"Button",
+  CONTROL     "Создать из файла",IDC_CREATEFROMFILE,"Button",
           BS_AUTORADIOBUTTON,7,37,67,10
   LTEXT      "",IDC_RESULTDESC,49,112,159,23
-  PUSHBUTTON   "&Äîáàâèòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ...",IDC_ADDCONTROL,81,88,63,14,NOT WS_VISIBLE
+  PUSHBUTTON   "&Добавить элемент управления...",IDC_ADDCONTROL,81,88,63,14,NOT WS_VISIBLE
   CONTROL     "Display As Icon",IDC_ASICON,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP | NOT WS_VISIBLE,223,58,64,10
-  PUSHBUTTON   "Âûáðàòü...",IDC_BROWSE,83,53,50,14,NOT WS_VISIBLE
-  LTEXT      "Ôàéë:",IDC_FILELBL,83,27,20,8, NOT WS_VISIBLE
+  PUSHBUTTON   "Выбрать...",IDC_BROWSE,83,53,50,14,NOT WS_VISIBLE
+  LTEXT      "Файл:",IDC_FILELBL,83,27,20,8, NOT WS_VISIBLE
   EDITTEXT    IDC_FILE,83,37,132,13,ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_VISIBLE
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
- IDS_RESULTOBJDESC	"Äîáàâëåíèå íîâîãî îáúåêòà %s â äîêóìåíò"
- IDS_RESULTFILEOBJDESC	"Äîáàâëåíèå îáúåêòà èç ôàéëà â äîêóìåíò. Ðàáîòàòü ñ îáúåêòîì ìîæíî áóäåò â ñîçäàâøåé åãî ïðîãðàììå."
- IDS_BROWSE      "Ïðîñìîòð"
- IDS_NOTOLEMOD     "Ôàéë íå ÿâëÿåòñÿ êîððåêòíûì ìîäóëåì OLE. Íåâîçìîæíî çàðåãèñòðèðîâàòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ OLE."
- IDS_NOTOLEMODCAPTION "Äîáàâèòü ýëåìåíò óïðàâëåíèÿ"
+ IDS_RESULTOBJDESC	"Добавление нового объекта %s в документ"
+ IDS_RESULTFILEOBJDESC	"Добавление объекта из файла в документ. Работать с объектом можно будет в создавшей его программе."
+ IDS_BROWSE      "Просмотр"
+ IDS_NOTOLEMOD     "Файл не является корректным модулем OLE. Невозможно зарегистрировать элемент управления OLE."
+ IDS_NOTOLEMODCAPTION "Добавить элемент управления"
 }
 
 IDD_PASTESPECIAL4 DIALOG DISCARDABLE 3, 15, 293, 140
 STYLE DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "Ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà"
+CAPTION "Специальная вставка"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  LTEXT     "Èñòî÷íèê:", -1, 6, 9, 30, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
-  CONTROL    "&Âñòàâèòü", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
+  LTEXT     "Источник:", -1, 6, 9, 30, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+  CONTROL    "&Вставить", IDC_PS_PASTE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE,
          6, 38, 55, 10
-  CONTROL    "Âñòàâèòü &Ññûëêó", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
+  CONTROL    "Вставить &Ссылку", IDC_PS_PASTELINK, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_VISIBLE,
          6, 63, 55, 10
-  LTEXT     "&Êàê:", -1, 65, 25, 16, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
+  LTEXT     "&Как:", -1, 65, 25, 16, 8, WS_VISIBLE | WS_GROUP
   LISTBOX    IDC_PS_PASTELIST,   65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
   LISTBOX    IDC_PS_PASTELINKLIST, 65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | NOT WS_VISIBLE
   LISTBOX    IDC_PS_DISPLAYLIST,  65, 36, 153, 57, LBS_NOTIFY | LBS_USETABSTOPS | WS_VSCROLL | WS_BORDER | WS_VISIBLE
   CONTROL    "OK", IDOK, "Button", BS_DEFPUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 224, 6, 66, 14
-  CONTROL    "Îòìåíà", IDCANCEL, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 23, 66, 14
-  CONTROL    "Ñ&ïðàâêà", IDC_OLEUIHELP, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 42, 66, 14
-  CONTROL    "&Ïîêàçûâàòü êàê çíà÷îê", IDC_PS_DISPLAYASICON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 59, 66, 14
+  CONTROL    "Отмена", IDCANCEL, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 23, 66, 14
+  CONTROL    "С&правка", IDC_OLEUIHELP, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 42, 66, 14
+  CONTROL    "&Показывать как значок", IDC_PS_DISPLAYASICON, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 59, 66, 14
   CONTROL    "", IDC_PS_ICONDISPLAY, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 224, 75, 66, 44
-  CONTROL    "Èçìåíèòü &çíà÷îê...", IDC_PS_CHANGEICON, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 123, 66, 14
+  CONTROL    "Изменить &значок...", IDC_PS_CHANGEICON, "Button", BS_PUSHBUTTON | WS_TABSTOP | WS_VISIBLE, 224, 123, 66, 14
   CONTROL    "", IDC_PS_RESULTIMAGE, "Static", SS_ICON | WS_VISIBLE, 8, 101, 42, 34
   CONTROL    "<< result text goes here >>", IDC_PS_RESULTTEXT, "Static", SS_NOPREFIX | WS_VISIBLE, 54, 100, 159, 35
-  CONTROL    "Ðåçóëüòàò", -1, "Button", BS_GROUPBOX | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 6, 90, 212, 48
+  CONTROL    "Результат", -1, "Button", BS_GROUPBOX | WS_GROUP | WS_VISIBLE, 6, 90, 212, 48
   CONTROL    "", IDC_PS_SOURCETEXT, "Edit", ES_READONLY | ES_AUTOHSCROLL | WS_VISIBLE, 37, 9, 180, 8
 END
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
-  IDS_PS_PASTE_DATA           "Âñòàâêà ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò êàê %s."
-  IDS_PS_PASTE_OBJECT          "Âñòàâêà ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò òàê, ÷òî åãî ìîæíî àêòèâèðîâàòü, èñïîëüçóÿ %s."
-  IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON      "Âñòàâêà ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò òàê, ÷òî åãî ìîæíî àêòèâèðîâàòü, èñïîëüçóÿ %s. Îí áóäåò îòîáðàæàòüñÿ â âèäå çíà÷êà."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_DATA        "Âñòàâêà ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò êàê %s. Äàííûå áóäóò ñâÿçàíû ñ èñõîäíûì ôàéëîì, òàê ÷òî èçìåíåíèÿ â í¸ì áóäóò îòðàæàòüñÿ â äîêóìåíòå."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT       "Âñòàâêà èçîáðàæåíèÿ èç áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò. Èçáðàæåíèå áóäåò ñâÿçàíî ñ èñõîäíûì ôàéëîì, òàê ÷òî èçìåíåíèÿ â í¸ì áóäóò îòðàæàòüñÿ â äîêóìåíòå."
-  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON   "Âñòàâêà ññûëêè, êîòîðàÿ áóäåò óêàçûâàòü íà ðàñïîëîæåíèå ñîäåðæèìîãî áóôåðà îáìåíà. Ññûëêà áóäåò ñâÿçàíà ñ èñõîäíûì ôàéëîì, òàê ÷òî èçìåíåíèÿ â í¸ì áóäóò îòðàæàòüñÿ â äîêóìåíòå."
-  IDS_PS_NON_OLE            "Âñòàâêà ñîäåðæèìîå áóôåðà îáìåíà â äîêóìåíò."
-  IDS_PS_UNKNOWN_TYPE          "Íåèçâåñòíûé òèï"
-  IDS_PS_UNKNOWN_SRC          "Íåèçâåñòíûé èñòî÷íèê"
-  IDS_PS_UNKNOWN_APP          "ïðîãðàììà, êîòîðàÿ åãî ñîçäàëà"
+  IDS_PS_PASTE_DATA           "Вставка содержимого буфера обмена в документ как %s."
+  IDS_PS_PASTE_OBJECT          "Вставка содержимого буфера обмена в документ так, что его можно активировать, используя %s."
+  IDS_PS_PASTE_OBJECT_AS_ICON      "Вставка содержимого буфера обмена в документ так, что его можно активировать, используя %s. Он будет отображаться в виде значка."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_DATA        "Вставка содержимого буфера обмена в документ как %s. Данные будут связаны с исходным файлом, так что изменения в нём будут отражаться в документе."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT       "Вставка изображения из буфера обмена в документ. Избражение будет связано с исходным файлом, так что изменения в нём будут отражаться в документе."
+  IDS_PS_PASTE_LINK_OBJECT_AS_ICON   "Вставка ссылки, которая будет указывать на расположение содержимого буфера обмена. Ссылка будет связана с исходным файлом, так что изменения в нём будут отражаться в документе."
+  IDS_PS_NON_OLE            "Вставка содержимое буфера обмена в документ."
+  IDS_PS_UNKNOWN_TYPE          "Неизвестный тип"
+  IDS_PS_UNKNOWN_SRC          "Неизвестный источник"
+  IDS_PS_UNKNOWN_APP          "программа, которая его создала"
 }
More information about the wine-cvs mailing list