Hwang YunSong : msi: Update Korean resource.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Dec 27 10:03:58 CST 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: a0639d004d79ae1feb75355b8811fc2b16ed55cd
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=a0639d004d79ae1feb75355b8811fc2b16ed55cd

Author: Hwang YunSong <hys545 at dreamwiz.com>
Date:  Mon Dec 27 11:21:27 2010 +0900

msi: Update Korean resource.

---

 dlls/msi/msi_Ko.rc |  40 +++++++++++++++++++++-------------------
 1 files changed, 21 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/dlls/msi/msi_Ko.rc b/dlls/msi/msi_Ko.rc
index 346e9be..7212892 100644
--- a/dlls/msi/msi_Ko.rc
+++ b/dlls/msi/msi_Ko.rc
@@ -22,43 +22,45 @@
 
 #include "windef.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE
 {
-	4 " ÁöÁ¤ÇÑ ¼³Ä¡ ÆÐÅ°Áö¸¦ ¿­ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù. ÆÄÀÏ °æ·Î¸¦ È®ÀÎÇÏ°í ´Ù½Ã ½ÃµµÇϽʽÿÀ."
-	5 "%s °æ·Î¸¦ ãÀ»¼ö ¾ø½À´Ï´Ù"
-	9 "µð½ºÅ© %s »ðÀÔ"
+	4 " 지정한 설치 패키지를 열 수 없습니다. 파일 경로를 확인하고 다시 시도하십시오."
+	5 "%s 경로를 찾을수 없습니다"
+	9 "디스크 %s 삽입"
 	10 "Windows Installer %s\n\n" \
-	"»ç¿ë¹ý:\n" \
-	"msiexec ¸í·É {Çʼö ¸Å°³º¯¼ö} [¼±ÅÃÀû ¸Å°³º¯¼ö]\n\n" \
-	"Á¦Ç° ¼³Ä¡:\n" \
+	"사용법:\n" \
+	"msiexec 명령 {필수 매개변수} [선택적 매개변수]\n\n" \
+	"제품 설치:\n" \
 	"\t/i {package|productcode} [property]\n" \
 	"\t/package {package|productcode} [property]\n" \
 	"\t/a package [property]\n" \
-	"¼³Ä¡ º¹±¸:\n" \
+	"설치 복구:\n" \
 	"\t/f[p|o|e|d|c|a|u|m|s|v] {package|productcode}\n" \
-	"Á¦Ç° Á¦°Å:\n" \
+	"제품 제거:\n" \
 	"\t/uninstall {package|productcode} [property]\n" \
 	"\t/x {package|productcode} [property]\n" \
-	"Á¦Ç° ¾Ë¸®±â:\n" \
+	"제품 알리기:\n" \
 	"\t/j[u|m] package [/t transform] [/g languageid]\n" \
-	"ÆÐÄ¡ Ãß°¡:\n" \
+	"패치 추가:\n" \
 	"\t/p patchpackage [property]\n" \
 	"\t/p patchpackage /a package [property]\n" \
-	"À§ÀÇ ¸í·É¾î¸¦ À§ÇÑ Log ¿Í UI ÇÑÁ¤ÀÚ :\n" \
+	"위의 명령어를 위한 Log 와 UI 한정자 :\n" \
 	"\t/l[*][i|w|e|a|r|u|c|m|o|p|v|][+|!] logfile\n" \
 	"\t/q{|n|b|r|f|n+|b+|b-}\n" \
-	"MSI ¼­ºñ½º µî·Ï:\n" \
+	"MSI 서비스 등록:\n" \
 	"\t/y\n" \
-	"MSI ¼­ºñ½º µî·Ï ÇØÁ¦:\n" \
+	"MSI 서비스 등록 해제:\n" \
 	"\t/z\n" \
-	"µµ¿ò¸» º¸±â:\n" \
+	"도움말 보기:\n" \
 	"\t/help\n" \
 	"\t/?\n"
-	11 "%s¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â Æú´õ¸¦ ÀÔ·ÂÇϼ¼¿©"
-	12 "ºüÁø ºÎºÐ(feature)À» À§ÇÑ ¼³Ä¡ ¿øº»"
-	13 "ºüÁø ºÎºÐ(feature)À» À§ÇÑ ³×Æ®¿öÅ© µå¶óÀ̺ê"
-	14 "ºÎºÐ(feature)¿¡¼­:"
-	15 " %s¸¦ Æ÷ÇÔÇÏ´Â Æú´õ ¼±ÅÃ"
+	11 "%s를 포함하는 폴더를 입력하세여"
+	12 "빠진 부분(feature)을 위한 설치 원본"
+	13 "빠진 부분(feature)을 위한 네트워크 드라이브"
+	14 "부분(feature)에서:"
+	15 " %s를 포함하는 폴더 선택"
 }
More information about the wine-cvs mailing list