Igor Paliychuk : shell32: Ukrainian translation update.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jul 12 13:04:30 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 82ee62d265c44e2e5587a5dadab63f021ef78a8e
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=82ee62d265c44e2e5587a5dadab63f021ef78a8e

Author: Igor Paliychuk <Igor-hkr at mail.ru>
Date:  Sat Jul 10 17:28:04 2010 +0300

shell32: Ukrainian translation update.

---

 dlls/shell32/shell32_Uk.rc | 185 +++++++++++++++++++++++++++++++++-----------
 1 files changed, 140 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/dlls/shell32/shell32_Uk.rc b/dlls/shell32/shell32_Uk.rc
index 7d1f60a..72ac7fd 100644
--- a/dlls/shell32/shell32_Uk.rc
+++ b/dlls/shell32/shell32_Uk.rc
@@ -1,5 +1,6 @@
 /*
 * Copyright 2004 Ilya Korniyko
+ * Copyright 2010 Igor Paliychuk
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -77,7 +78,7 @@ MENU_SHV_FILE MENU DISCARDABLE
 BEGIN
 	POPUP ""
 	BEGIN
-	 MENUITEM "&Select"		FCIDM_SHVIEW_OPEN
+	 MENUITEM "&Âèáðàòè"		FCIDM_SHVIEW_OPEN
 	 MENUITEM "&Ïðîâ³äíèê",		FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
 	 MENUITEM "&³äêðèòè",		FCIDM_SHVIEW_OPEN
 	 MENUITEM SEPARATOR
@@ -94,13 +95,13 @@ END
 
 MENU_CPANEL MENU
 BEGIN
-  POPUP "&File"
+  POPUP "&Ôàéë"
   BEGIN
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "E&xit", IDM_CPANEL_EXIT
+    MENUITEM "Â&èõ³ä", IDM_CPANEL_EXIT
   END
 
-  POPUP "&View"
+  POPUP "&Âèãëÿä"
   BEGIN
     MENUITEM "&Âåëèê³ ²êîíêè", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
     MENUITEM "&Ìàë³ ²êîíêè", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
@@ -108,9 +109,9 @@ BEGIN
     MENUITEM "&Ïîäðîáèö³", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
   END
 
-  POPUP "&Help"
+  POPUP "&Äîïîìîãà"
   BEGIN
-    MENUITEM "&About Control Panel...", IDM_CPANEL_ABOUT
+    MENUITEM "&Ïðî ïàíåëü êåðóâàííÿ...", IDM_CPANEL_ABOUT
   END
 END
 
@@ -120,7 +121,7 @@ CAPTION "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "³äì³íà", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 LTEXT "", IDD_TITLE, 4, 4, 180, 12
 LTEXT "", IDD_STATUS, 4, 25, 180, 12
 CONTROL "", IDD_TREEVIEW, "SysTreeView32",
@@ -129,18 +130,49 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 	4, 40, 180, 120
 }
 
+SHNEWBRSFORFOLDER_MSGBOX DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 218, 196
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_SIZEBOX | DS_MODALFRAME | DS_SETFONT | DS_3DLOOK
+CAPTION "Îãëÿä äî òåêè"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "", IDD_TITLE, 10, 8, 198, 24
+ LTEXT "", IDD_STATUS, 10, 25, 198, 12
+ LTEXT "Òåêà:", IDD_FOLDER, 10, 156, 40, 12
+ CONTROL "", IDD_TREEVIEW, "SysTreeView32",
+	TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT |
+	WS_BORDER | WS_TABSTOP,
+	12, 38, 194, 105
+ EDITTEXT IDD_FOLDERTEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&Çðîáèòè íîâó òåêó", IDD_MAKENEWFOLDER, 12, 174, 70, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
+SHELL_YESTOALL_MSGBOX DIALOG 200, 100, 280, 90
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ïîâ³äîìëåííÿ"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  DEFPUSHBUTTON "&Òàê", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "Òàê äëÿ &âñ³õ", IDD_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&ͳ", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  ICON "", IDD_ICON, 10, 10, 16, 16
+  LTEXT "", IDD_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
+}
+
 SHELL_ABOUT_MSGBOX DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 15, 40, 220, 152
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION "Ïðî %s"
 FONT 10, "MS Shell Dlg"
 {
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 153, 133, 60, 12, WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "Wine &license...", IDC_ABOUT_LICENSE, 153, 113, 60, 12, WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "&˳öåíç³ÿ Wine...", IDC_ABOUT_LICENSE, 153, 113, 60, 12, WS_TABSTOP
 LISTBOX IDC_ABOUT_LISTBOX, 8, 65, 137, 82, LBS_NOTIFY | WS_VSCROLL | WS_BORDER
 ICON "", stc1, 10, 10, 30, 30
 LTEXT "", IDC_ABOUT_STATIC_TEXT1, 40, 10, 170, 10
 LTEXT "", IDC_ABOUT_STATIC_TEXT2, 40, 22, 170, 10
- LTEXT "Running on %s", IDC_ABOUT_STATIC_TEXT3, 42, 34, 170, 10
+ LTEXT "Ïðàöþº íà %s", IDC_ABOUT_STATIC_TEXT3, 42, 34, 170, 10
 LTEXT "Ðîçðîáíèêè Wine:", IDC_ABOUT_WINE_TEXT, 8, 55, 137, 10
 }
 
@@ -154,18 +186,36 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 LTEXT "&³äêðèòè:", 12305, 7, 39, 24, 10
 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_DISABLENOSCROLL | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
- PUSHBUTTON "³äì³íà", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
+ PUSHBUTTON "Ñêàñóâàòè", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON "&Îãëÿä...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
 }
 
-/*
-	special folders
-*/
 STRINGTABLE
 {
-	IDS_DESKTOP		"Ñò³ëüíèöÿ"
+/*	columns in the shellview	*/
+	IDS_SHV_COLUMN1		"Ôàéë"
+	IDS_SHV_COLUMN2		"Ðîçì³ð"
+	IDS_SHV_COLUMN3		"Òèï"
+	IDS_SHV_COLUMN4		"Çì³íåíî"
+	IDS_SHV_COLUMN5		"Àòðèáóòè"
+	IDS_SHV_COLUMN6		"Ðîçì³ð"
+	IDS_SHV_COLUMN7		"³ëüíèé Ðîçì³ð"
+	IDS_SHV_COLUMN8		"²ì'ÿ"
+	IDS_SHV_COLUMN9		"Êîìåíòàð³"
+	IDS_SHV_COLUMN10	"Âëàñíèê"
+	IDS_SHV_COLUMN11	"Ãðóïà"
+	IDS_SHV_COLUMN_DELFROM	"Îðèã³íàëüíå ðîçì³ùåííÿ"
+	IDS_SHV_COLUMN_DELDATE	"Äàòà âèäàëåííÿ"
+	IDS_SHV_COL_DOCS	"Äîêóìåíòè"
+	IDS_SHV_COL_STATUS	"Ñòàí"
+	IDS_SHV_COL_LOCATION	"Ðîçì³ùåííÿ"
+	IDS_SHV_COL_MODEL	"Ìîäåëü"
+
+	/* special folders */
+	IDS_DESKTOP		"Ðîáî÷èé ñò³ë"
 	IDS_MYCOMPUTER		"̳é Êîìï'þòåð"
-	IDS_CONTROLPANEL	"Control Panel"
+	IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME   "Êîøèê"
+	IDS_CONTROLPANEL	"Ïàíåëü êåðóâàííÿ"
 
     /* context menus */
 	IDS_VIEW_LARGE		"&Âåëèê³ ²êîíêè"
@@ -181,36 +231,81 @@ STRINGTABLE
 	IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "ϳäòâåðäæåííÿ âèëó÷åííÿ òåêè"
 	IDS_DELETEITEM_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèëó÷èòè '%1'?"
 	IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèëó÷èòè ö³ %1 åëåìåíòè(³â)?"
-	IDS_DELETESELECTED_TEXT "Are you sure you want to delete the selected item(s)?"
-	IDS_TRASHITEM_TEXT "Are you sure that you want to send '%1' to the Trash?"
-	IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Are you sure that you want to send '%1' and all its content to the Trash?"
-	IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Are you sure that you want to send these %1 items to the Trash?"
-	IDS_CANTTRASH_TEXT "The item '%1' can't be sent to Trash. Do you want to delete it instead?"
-	IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "This folder already contains a file called '%1'.\n\nDo you want to replace it?"
+	IDS_DELETESELECTED_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå âèëó÷èòè îáðàí³ åëåìåíòè?"
+	IDS_TRASHITEM_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå â³ä³ñëàòè '%1' â Êîøèê?"
+	IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå â³ä³ñëàòè '%1' òà âåñü ¿¿ âì³ñò â Êîøèê?"
+	IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Âè âïåâíåí³, ùî õî÷åòå â³ä³ñëàòè ö³ %1 åëåìåíòè(³â) â Êîøèê?"
+	IDS_CANTTRASH_TEXT "Åëåìåíò '%1' íå ìîæå áóòè â³ä³ñëàíèé â Êîøèê. Âèäàëèòè éîãî çàì³ñòü öüîãî?"
+	IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Öÿ òåêà âæå ì³ñòèòü ôàéë ç ³ìåíåì '%1'.\n\nÕî÷åòå çàì³íèòè éîãî?"
 	IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "ϳäòâåðäæåííÿ Ïåðåçàïèñó Ôàéëó"
-	IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "This folder already contains a folder named '%1'.\n\n"\
-	  "If the files in the destination folder have the same names as files in the\n"\
-	  "selected folder they will be replaced. Do you still want to move or copy\n"\
-	  "the folder?"
+	IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Öÿ òåêà âæå ì³ñòèòü òåêó ç ³ìåíåì '%1'.\n\n"\
+	  "ßêùî ôàéëè â òåö³ ïðèçíà÷åííÿ ìàþòü ò³ æ ³ìåíà ùî ôàéëè â\n"\
+	  "îáðàí³é òåö³, âîíè áóäóòü çàì³íåí³. Âè âñå ùå áàæàºòå ïåðåì³ñòèòè ÷è\n"\
+	  "ñêîï³þâàòè òåêó?"
 
-/*	columns in the shellview	*/
-	IDS_SHV_COLUMN1		"Ôàéë"
-	IDS_SHV_COLUMN2		"Ðîçì³ð"
-	IDS_SHV_COLUMN3		"Òèï"
-	IDS_SHV_COLUMN4		"Çì³íåíî"
-	IDS_SHV_COLUMN5		"Àòðèáóòè"
-	IDS_SHV_COLUMN6		"Ðîçì³ð"
-	IDS_SHV_COLUMN7		"³ëüíèé Ðîçì³ð"
-	IDS_SHV_COLUMN8		"Name"
-	IDS_SHV_COLUMN9		"Comments"
-	IDS_SHV_COLUMN10	"Owner"
-	IDS_SHV_COLUMN11	"Group"
-	IDS_SHV_COLUMN_DELFROM	"Original location"
-	IDS_SHV_COLUMN_DELDATE	"Date deleted"
-
-	IDS_NEWFOLDER		"New Folder"
-
-	IDS_CPANEL_TITLE	"Wine Control Panel"
-	IDS_CPANEL_NAME		"Name"
-	IDS_CPANEL_DESCRIPTION	"Description"
+    /* message box strings */
+    IDS_RESTART_TITLE    "Ïåðåçàâàíòàæèòè"
+    IDS_RESTART_PROMPT   "Ñèìóëþâàòè ïåðåçàâàíòàæåííÿ Windows?"
+    IDS_SHUTDOWN_TITLE   "Âèìêíóòè"
+    IDS_SHUTDOWN_PROMPT   "Çàâåðøèòè ñåñ³þ ðîáîòè Wine?"
+
+    /* Run File dialog */
+    IDS_RUNDLG_ERROR      "Íåìîæëèâî â³äîáðàçèòè ä³àëîã Çàïóñê Ôàéëó (âíóòð³øíÿ ïîìèëêà)"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR  "Íåìîæëèâî â³äîáðàçèòè ä³àëîã Îãëÿä (âíóòð³øíÿ ïîìèëêà)"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Îãëÿä"
+    IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER  "Âèêîíóâàí³ Ôàéëè\0*.exe\0Âñ³ Ôàéëè\0*.*\0\0"
+
+    /* shell folder path default values */
+	IDS_PROGRAMS        "Ãîëîâíå ìåíþ\\Ïðîãðàìè"
+	IDS_PERSONAL        "Ìî¿ äîêóìåíòè"
+	IDS_FAVORITES        "Îáðàíå"
+	IDS_STARTUP         "Ãîëîâíå ìåíþ\\Ïðîãðàìè\\Àâòîçàïóñê"
+	IDS_RECENT         "Íåäàâíº"
+	IDS_SENDTO         "³ä³ñëàòè"
+	IDS_STARTMENU        "Ãîëîâíå ìåíþ"
+	IDS_MYMUSIC         "Ìîÿ Ìóçèêà"
+	IDS_MYVIDEO         "Ìî¿ Ô³ëüìè"
+	IDS_DESKTOPDIRECTORY    "Ðîáî÷èé ñò³ë"
+	IDS_NETHOOD         "Ìåðåæíå îòî÷åííÿ"
+	IDS_TEMPLATES        "Øàáëîíè"
+	IDS_APPDATA         "Application Data"
+	IDS_PRINTHOOD        "Ïðèíòåðè"
+	IDS_LOCAL_APPDATA      "Local Settings\\Application Data"
+	IDS_INTERNET_CACHE     "Local Settings\\Temporary Internet Files"
+	IDS_COOKIES         "Cookies"
+	IDS_HISTORY         "Local Settings\\History"
+	IDS_PROGRAM_FILES      "Program Files"
+	IDS_MYPICTURES       "Ìî¿ Ìàëþíêè"
+	IDS_PROGRAM_FILES_COMMON  "Program Files\\Common Files"
+	IDS_COMMON_DOCUMENTS    "Äîêóìåíòè"
+	IDS_ADMINTOOLS       "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
+	IDS_COMMON_MUSIC      "Ìóçèêà"
+	IDS_COMMON_PICTURES     "Ìàëþíêè"
+	IDS_COMMON_VIDEO      "Ô³ëüìè"
+	IDS_CDBURN_AREA       "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
+
+	IDS_NEWFOLDER		"Íîâà Òåêà"
+
+	IDS_CPANEL_TITLE      "Ïàíåëü êåðóâàííÿ Wine"
+	IDS_CPANEL_NAME       "²ì'ÿ"
+	IDS_CPANEL_DESCRIPTION   "Îïèñ"
+
+    IDS_SHLEXEC_NOASSOC     "Íå ñêîíô³ãóðîâàíî ïðîãðàìè Windows äëÿ â³äêðèòòÿ ôàéë³â öüîãî òèïó."
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "˳öåíç³ÿ Wine"
+IDS_LICENSE,
+"Wine º â³ëüíèì ÏÇ; âè ìîæåòå ïîøèðþâàòè éîãî òà/àáî \
+çì³íþâàòè çã³äíî óìîâ GNU Lesser General Public \
+License, ÿêà îïóáë³êîâàíà Free Software Foundation; âåðñ³¿ \
+2.1 ˳öåí糿, ÷è (íà âàø ðîçñóä) íîâ³øî¿ âåðñ³¿.\n\n\
+Wine ðîçïîâñþäæóºòüñÿ ç íà䳺þ, ùî áóäå êîðèñíèì, \
+àëå ÁÅÇ ÁÓÄÜ-ßÊÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É; íàâ³òü áåç íåïðÿìèõ ãàðàíò³é ùîäî\
+ÏÐÎÄÀÆÓ ÷è ÏÐÈÄÀÒÍÎÑÒ² ÄËß ÏÅÂÍÈÕ Ö²ËÅÉ. Äèâ³òüñÿ GNU \
+Lesser General Public License äëÿ äåòàëüíî¿ ³íôîðìàö³¿.\n\n\
+Âè ïîâèíí³ áóëè îòðèìàòè êîï³þ GNU Lesser General Public \
+License ðàçîì ç Wine; ÿêùî í³, íàïèø³òü äî Free Software \
+Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
 }
More information about the wine-cvs mailing list