Łukasz Wojniłowicz : appwiz: Add the Polish translation.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Jun 7 10:02:21 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 3153a7eec5d554b275cb5e52a8c68c62117454d6
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=3153a7eec5d554b275cb5e52a8c68c62117454d6

Author: Łukasz Wojniłowicz <lukasz.wojnilowicz at gmail.com>
Date:  Fri Jun 4 16:33:24 2010 +0200

appwiz: Add the Polish translation.

---

 dlls/appwiz.cpl/Makefile.in |  1 +
 dlls/appwiz.cpl/Pl.rc    |  84 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 85 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Makefile.in b/dlls/appwiz.cpl/Makefile.in
index 7f57ee8..afa15cc 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Makefile.in
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Makefile.in
@@ -20,6 +20,7 @@ RC_SRCS = \
 	Lt.rc \
 	Nl.rc \
 	No.rc \
+	Pl.rc \
 	Pt.rc \
 	Ro.rc \
 	Ru.rc \
diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc b/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..33b2e89
--- /dev/null
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Pl.rc
@@ -0,0 +1,84 @@
+/*
+* Add/Remove Programs Polish resources
+*
+* Copyright 2010 £ukasz Wojni³owicz
+*
+* This library is free software; you can redistribute it and/or
+* modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+* License as published by the Free Software Foundation; either
+* version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+*
+* This library is distributed in the hope that it will be useful,
+* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+* Lesser General Public License for more details.
+*
+* You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+* License along with this library; if not, write to the Free Software
+* Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+*
+*/
+
+#include "res.h"
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_CPL_TITLE, "Dodaj/Usuñ programy"
+  IDS_CPL_DESC, "Pozwala na instalacjê nowego lub usuniêcie ju¿ istniej¹cego oprogramowania z twojego komputera."
+  IDS_TAB1_TITLE, "Aplikacje"
+
+  IDS_UNINSTALL_FAILED, "Nie mo¿na uruchomiæ programu odinstalowuj¹cego, '%s'. Czy chcesz usun¹æ wpis o tym programie z rejestru?"
+  IDS_NOT_SPECIFIED, "Nie okreœlone"
+
+  IDS_COLUMN_NAME, "Nazwa"
+  IDS_COLUMN_PUBLISHER, "Wydawca"
+  IDS_COLUMN_VERSION, "Wersja"
+  IDS_INSTALL_FILTER, "Installation Programs\0*instal*.exe;*setup*.exe;*.msi\0Programs (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0\0"
+
+  IDS_REMOVE, "&Usuñ..."
+  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Zmieñ/Usuñ..."
+}
+
+IDD_MAIN DIALOG 0, 0, 320, 220
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Zainstaluj/Odinstaluj"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ CONTROL "Aby dodaæ program z dysku, p³yty CD-ROM lub dyskietki, kliknij przycisk Zainstaluj", 1000, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 7, 270, 20
+ CONTROL "&Zainstaluj...", IDC_INSTALL, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 246, 26, 64, 14
+ CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFT | SS_SUNKEN | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 46, 303, 1
+ CONTROL 2, 1001, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 7, 21, 20
+ CONTROL "To oprogramowanie mo¿e byæ usuniête automatycznie. Aby usun¹æ program lub zmieniæ jego zainstalowane komponenty, zaznacz go z listy i naciœnij Zmieñ/Usuñ.", 1002, "STATIC", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_GROUP, 40, 57, 270, 30
+ CONTROL "", IDL_PROGRAMS, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SORTASCENDING | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 7, 90, 303, 100
+ CONTROL "&Informacje o wsparciu...", IDC_SUPPORT_INFO, "button", BS_PUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 104, 198, 64, 14
+ CONTROL "&Zmieñ...", IDC_MODIFY, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 172, 198, 68, 14
+ CONTROL "&Usuñ...", IDC_ADDREMOVE, "BUTTON", BS_PUSHBUTTON | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 244, 198, 68, 14
+ CONTROL 3, 1003, "STATIC", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 7, 57, 21, 20
+}
+
+IDD_INFO DIALOG 0, 0, 256, 138
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_3DLOOK | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Informacje o wsparciu"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ CONTROL "OK", IDOK, "BUTTON", BS_DEFPUSHBUTTON | BS_CENTER | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 103, 116, 50, 14
+ CONTROL "Podane informacje mog¹ byæ przydatne przy otrzymaniu pomocy technicznej dla %s:", IDC_INFO_LABEL, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 12, 9, 228, 19
+ CONTROL "Wydawca:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 30, 60, 8
+ CONTROL "Wersja:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 40, 60, 8
+ CONTROL "Kontakt:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 50, 60, 8
+ CONTROL "Informacje o wsparciu:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 60, 64, 8
+ CONTROL "Wsparcie przez telefon:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 70, 68, 8
+ CONTROL "CzytajTo:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 80, 60, 8
+ CONTROL "Aktualizacje produktu:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 90, 60, 8
+ CONTROL "Komentarze:", -1, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 16, 100, 60, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_PUBLISHER, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 30, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_VERSION, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 40, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_CONTACT, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 50, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_SUPPORT, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 60, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_PHONE, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 70, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_README, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 80, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_UPDATES, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 90, 136, 8
+ CONTROL "", IDC_INFO_COMMENTS, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 100, 136, 8
+}
More information about the wine-cvs mailing list