Hwang YunSong : winhlp32: Update Korean resource.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Mon Oct 18 13:36:53 CDT 2010


Module: wine
Branch: master
Commit: 6abd799861c14f4b20a56e7ecbf653cd6b149181
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=6abd799861c14f4b20a56e7ecbf653cd6b149181

Author: Hwang YunSong <hys545 at dreamwiz.com>
Date:  Mon Oct 18 11:08:18 2010 +0900

winhlp32: Update Korean resource.

---

 programs/winhlp32/Ko.rc | 110 ++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 56 insertions(+), 54 deletions(-)

diff --git a/programs/winhlp32/Ko.rc b/programs/winhlp32/Ko.rc
index 32b32b2..1acc2db 100644
--- a/programs/winhlp32/Ko.rc
+++ b/programs/winhlp32/Ko.rc
@@ -21,49 +21,51 @@
 
 #include "winhelp_res.h"
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_KOREAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 /* Menu */
 
 MAIN_MENU MENU
 {
- POPUP "ÆÄÀÏ(&F)" {
- MENUITEM "¿­±â(&O)...", MNID_FILE_OPEN
+ POPUP "파일(&F)" {
+ MENUITEM "열기(&O)...", MNID_FILE_OPEN
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Àμâ(&P)", MNID_FILE_PRINT
- MENUITEM "ÇÁ¸°ÅÍ ¼³Á¤(&S)...", MNID_FILE_SETUP
+ MENUITEM "인쇄(&P)", MNID_FILE_PRINT
+ MENUITEM "프린터 설정(&S)...", MNID_FILE_SETUP
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Á¾·á(&E)", MNID_FILE_EXIT
+ MENUITEM "종료(&E)", MNID_FILE_EXIT
 }
- POPUP "ÆíÁý(&E)" {
-  MENUITEM "º¹»ç(&C)...", MNID_EDIT_COPYDLG
+ POPUP "편집(&E)" {
+  MENUITEM "복사(&C)...", MNID_EDIT_COPYDLG
  MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "ÁÖ¼®(&A)...", MNID_EDIT_ANNOTATE
+  MENUITEM "주석(&A)...", MNID_EDIT_ANNOTATE
 }
- POPUP "Ã¥°¥ÇÇ(&B)" {
-  MENUITEM "Á¤ÀÇ(&D)...", MNID_BKMK_DEFINE
+ POPUP "책갈피(&B)" {
+  MENUITEM "정의(&D)...", MNID_BKMK_DEFINE
 }
- POPUP "¿É¼Ç(&O)" {
-  POPUP	"°¡´ÉÇÑ µµ¿ò¸» º¸À̱â"
+ POPUP "옵션(&O)" {
+  POPUP	"가능한 도움말 보이기"
  BEGIN
-   MENUITEM "񃧯",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
-   MENUITEM "º¸À̱â",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
-   MENUITEM "º¸¿©ÁÖÁö ¾Ê±â",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
+   MENUITEM "기본",	MNID_OPTS_HELP_DEFAULT
+   MENUITEM "보이기",	MNID_OPTS_HELP_VISIBLE
+   MENUITEM "보여주지 않기",	MNID_OPTS_HELP_NONVISIBLE
  END
- MENUITEM "±â·Ï",		MNID_OPTS_HISTORY
- POPUP  "±Û²Ã"
+ MENUITEM "기록",		MNID_OPTS_HISTORY
+ POPUP  "글꼴"
  BEGIN
-  MENUITEM "ÀÛ°Ô",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
-  MENUITEM "º¸Åë",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
-  MENUITEM "Å©°Ô",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
+  MENUITEM "작게",		MNID_OPTS_FONTS_SMALL
+  MENUITEM "보통",  	MNID_OPTS_FONTS_NORMAL
+  MENUITEM "크게",   	MNID_OPTS_FONTS_LARGE
  END
- MENUITEM "½Ã½ºÅÛ »ö»ó »ç¿ë",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
+ MENUITEM "시스템 색상 사용",	MNID_OPTS_SYSTEM_COLORS
 }
- POPUP "µµ¿ò¸»(&H)" {
-  MENUITEM "µµ¿ò¸» »ç¿ë¹ý(&O)", MNID_HELP_HELPON
-  MENUITEM "Ç×»ó À§(&T)", MNID_HELP_HELPTOP
+ POPUP "도움말(&H)" {
+  MENUITEM "도움말 사용법(&O)", MNID_HELP_HELPON
+  MENUITEM "항상 위(&T)", MNID_HELP_HELPTOP
  MENUITEM SEPARATOR
-  MENUITEM "Á¤º¸(&I)...", MNID_HELP_ABOUT
+  MENUITEM "Wine 도움말 정보(&I)...", MNID_HELP_ABOUT
 }
 }
 
@@ -71,7 +73,7 @@ MAIN_MENU MENU
 IDD_INDEX DIALOG 0, 0, 200, 190
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "À妽º"
+CAPTION "인덱스"
 {
   LISTBOX IDC_INDEXLIST, 10, 10, 180, 150, LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL | WS_BORDER
 }
@@ -79,50 +81,50 @@ CAPTION "
 IDD_SEARCH DIALOG 0, 0, 200, 190
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "ã±â"
+CAPTION "찾기"
 {
-  LTEXT "¾ÆÁ÷ ±¸ÇöµÇÁö ¾ÊÀ½", -1, 10, 10, 180, 150
+  LTEXT "아직 구현되지 않음", -1, 10, 10, 180, 150
 }
 
 /* Strings */
 
 STRINGTABLE
 {
-STID_WINE_HELP, 	"Wine µµ¿ò¸»"
-STID_WHERROR, 		"¿¡·¯"
-STID_WARNING, 		"°æ°í"
-STID_INFO, 		"Á¤º¸"
-STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"±¸ÇöµÇÁö ¾Ê¾ÒÀ½"
-STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"µµ¿ò¸» ÆÄÀÏ `%s'¸¦ Àд µµÁß ¿À·ù ¹ß»ý"
-STID_INDEX, 		"¸ñÂ÷(&C)"
-STID_CONTENTS,		"¿ä¾à"
-STID_BACK, 		"µÚ·Î(&B)"
-STID_ALL_FILES, 	"¸ðµç ÆÄÀÏ (*.*)"
-STID_HELP_FILES_HLP, 	"µµ¿ò¸» ÆÄÀÏ (*.hlp)"
-STID_FILE_NOT_FOUND_s	"%sÀ» ãÀ» ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù'. ÀÌ ÆÄÀÏÀ» Á÷Á¢ ã°Ú½À´Ï±î?"
-STID_NO_RICHEDIT	"richedit ±¸ÇöÀ» ãÀ»¼ö ¾÷½À´Ï´Ù.. Ãë¼ÒÁß"
-STID_PSH_INDEX,		"µµ¿ò¸» ¸ñÂ÷: "
+STID_WINE_HELP, 	"Wine 도움말"
+STID_WHERROR, 		"에러"
+STID_WARNING, 		"경고"
+STID_INFO, 		"ì •ë³´"
+STID_NOT_IMPLEMENTED, 	"구현되지 않았음"
+STID_HLPFILE_ERROR_s, 	"도움말 파일 `%s'를 읽는 도중 오류 발생"
+STID_INDEX, 		"목차(&C)"
+STID_CONTENTS,		"요약"
+STID_BACK, 		"뒤로(&B)"
+STID_ALL_FILES, 	"모든 파일 (*.*)"
+STID_HELP_FILES_HLP, 	"도움말 파일 (*.hlp)"
+STID_FILE_NOT_FOUND_s	"%s을 찾을 수 없습니다'. 이 파일을 직접 찾겠습니까?"
+STID_NO_RICHEDIT	"richedit 구현을 찾을수 업습니다.. 취소중"
+STID_PSH_INDEX,		"도움말 목차: "
 }
 
 CONTEXT_MENU MENU
 BEGIN
 	POPUP ""
 	BEGIN
-		MENUITEM "ÁÖ¼®...",    MNID_CTXT_ANNOTATE
-		MENUITEM "º¹»ç",        MNID_CTXT_COPY
-		MENUITEM "Àμâ...",      MNID_CTXT_PRINT
-		POPUP  "±Û²Ã"
+		MENUITEM "주석...",    MNID_CTXT_ANNOTATE
+		MENUITEM "복사",        MNID_CTXT_COPY
+		MENUITEM "인쇄...",      MNID_CTXT_PRINT
+		POPUP  "글꼴"
 		BEGIN
-			MENUITEM "Á¼°Ô",    MNID_CTXT_FONTS_SMALL
-			MENUITEM "º¸Åë",   MNID_CTXT_FONTS_NORMAL
-			MENUITEM "³Ð°Ô",    MNID_CTXT_FONTS_LARGE
+			MENUITEM "좁게",    MNID_CTXT_FONTS_SMALL
+			MENUITEM "보통",   MNID_CTXT_FONTS_NORMAL
+			MENUITEM "넓게",    MNID_CTXT_FONTS_LARGE
 		END
-		POPUP  "µµ¿ò¸» Ç×»ó º¸À̱â"
+		POPUP  "도움말 항상 보이기"
 		BEGIN
-			MENUITEM "񃧯",   MNID_CTXT_HELP_DEFAULT
-			MENUITEM "º¸À̱â",   MNID_CTXT_HELP_VISIBLE
-			MENUITEM "¾È º¸À̱â", MNID_CTXT_HELP_NONVISIBLE
+			MENUITEM "기본",   MNID_CTXT_HELP_DEFAULT
+			MENUITEM "보이기",   MNID_CTXT_HELP_VISIBLE
+			MENUITEM "안 보이기", MNID_CTXT_HELP_NONVISIBLE
 		END
-		MENUITEM "½Ã½ºÅÛ »ö»ó »ç¿ë",  MNID_CTXT_SYSTEM_COLORS
+		MENUITEM "시스템 색상 사용",  MNID_CTXT_SYSTEM_COLORS
 	END
 END
More information about the wine-cvs mailing list