[PATCH 2/5] light.msstyles: Add Scroll Bar gripper HiDPI images.

Zhiyi Zhang zzhang at codeweavers.com
Sun Aug 22 23:08:34 CDT 2021


Signed-off-by: Zhiyi Zhang <zzhang at codeweavers.com>
---
 dlls/light.msstyles/Makefile.in        |  8 ++-
 ...=> blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp} | Bin 2314 -> 2186 bytes
 ...=> blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg} |  4 +-
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp  | Bin 0 -> 3338 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg  | 26 ++++++++
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp  | Bin 0 -> 4746 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg  | 26 ++++++++
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp  | Bin 0 -> 6410 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg  | 26 ++++++++
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp  | Bin 0 -> 8330 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg  | 26 ++++++++
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp  | Bin 0 -> 10506 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg  | 26 ++++++++
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp  | Bin 0 -> 12938 bytes
 .../blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg  | 26 ++++++++
 dlls/light.msstyles/light.rc         | 56 ++++++++++++++++--
 16 files changed, 216 insertions(+), 8 deletions(-)
 rename dlls/light.msstyles/{blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp => blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp} (55%)
 rename dlls/light.msstyles/{blue_scrollbar_resizebox_grip.svg => blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg} (85%)
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp
 create mode 100644 dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg

diff --git a/dlls/light.msstyles/Makefile.in b/dlls/light.msstyles/Makefile.in
index 3b33058fdef..847962e6680 100644
--- a/dlls/light.msstyles/Makefile.in
+++ b/dlls/light.msstyles/Makefile.in
@@ -42,7 +42,13 @@ SVG_SRCS = \
 	blue_scrollbar_arrow_glyphs_7px.svg \
 	blue_scrollbar_arrow_glyphs_9px.svg \
 	blue_scrollbar_arrows.svg \
-	blue_scrollbar_resizebox_grip.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg \
+	blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg \
 	blue_scrollbar_shaft_horizontal.svg \
 	blue_scrollbar_shaft_vertical.svg \
 	blue_scrollbar_thumb_horizontal.svg \
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp
similarity index 55%
rename from dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp
rename to dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp
index 6bc433536ddf5adfba071bea14e246fb9e41b33a..24c0e9114e2e8311c99211541b01c004740397ff 100644
GIT binary patch
delta 48
rcmeAY>Jn6O^6lba0D~?dSp&ohKr8^nj6fDMkY?bR7$~yQB8US3pI`<U

delta 51
ucmeAY>=IIO^5x=W0D~?dSp&ohKr9Hvj6fDMkZ$0Z7$~yQB8X$+ga!bmJO{e~

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg
similarity index 85%
rename from dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip.svg
rename to dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg
index 5c31233d422..f736ba75a1c 100644
--- a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip.svg
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.svg
@@ -1,5 +1,5 @@
 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
-<svg id="bitmap:32-32" width="32" height="17" version="1.1" viewBox="0 0 8.4667 4.4979" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+<svg id="bitmap:32-32" width="32" height="16" version="1.1" viewBox="0 0 8.4667 4.2333" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
 <metadata>
  <rdf:RDF>
  <cc:Work rdf:about="">
@@ -9,7 +9,7 @@
  </cc:Work>
  </rdf:RDF>
 </metadata>
- <g fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <g transform="translate(0 -.26463)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
  <rect x="3.4396" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
  <rect x="2.6458" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
  <rect x="1.8521" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..80f8ab73ad3e3ace8f8eba336a25cf9bc5afc2fe
GIT binary patch
literal 3338
zcmZ?r<>F-kgDxOh1H>9YECR%g3<?a)K)QhkNML~f3=9wilKJoC9#o8>gn$4G0r^pB
z>W0AHy?g(IFw9g!d}7t1n*-BFDvfRqAwJA}Lh8`vVfsetfeiulctPjGT!$`>&WEX^
zHjQo%Iv-{qx;Q!?rf!rT+#!G~-f)T2+c&t}flHj;?i;mlGz3ONU^E1VY6t)T(*B|c

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..9e3289560eb
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:40-32" width="40" height="20" version="1.1" viewBox="0 0 10.583 5.2916" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="translate(0 -.26463)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="4.2333" y="4.4979" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.175" y="4.4979" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.1167" y="4.4979" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.175" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.2333" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.2333" y="2.3813" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.8209" y="2.3813" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.8792" y="4.4979" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.8209" y="4.498" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.8209" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.8792" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="7.9375" y="4.4979" width=".52917" height=".52917"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..cdcf712b11afcb657c9f72d4d7fe93f09f6bf0f7
GIT binary patch
literal 4746
zcmeHF!41MN40Ht(^u?1An4uqD{d5(+OwgS&TX29=KbB=9s-kjH+)I2{+q!lb=U$#`
z*5_U0qH)sb<SYk8dGqbKtSa)_Emeo>bX&OC=@^qy^+OJnQYr#t;oi{8d0e&zYGpCn
z$I_vf#YJ<d at hL|8SUU8yxM&VFi2HFM`|Y#(wVle&lht$nwH;vnZ#!W9<LKdW&}@y~
cj2^f3-01Jk=y7<TNC)Tu9iRhr;9neg03EPm)c^nh

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..d84102732ec
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:48-32" width="48" height="24" version="1.1" viewBox="0 0 12.7 6.35" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="matrix(1.5 0 0 1.5 -.1323 -.52924)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="3.4396" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.5577" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="1.6757" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.5577" y="2.8223" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.4396" y="2.8223" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.4396" y="1.9403" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.6743" y="1.9403" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.5563" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.6743" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.6743" y="2.8223" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.5563" y="2.8223" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.4382" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4799cf5192529ed576f0360fa4d751863c4825d4
GIT binary patch
literal 6410
zcmeH_F%H5o3`LFT#0fxR;26wZm{_<9YX at fTl(VHS=ufp=TOv|~e$>Qj{*U$Zl<|Hz
z$!ENEopfGxo^|fzB73c`qb{paMZVvn)baLst}GiH!-h`z{|S^*Dkg4=|D}3+o|f%_
zUcau<9F`AREG at c+9<6FLhvh>iON;KI2P+9g31r_^)*sE$%9qWX^|#6$?VHV;^+$8i
wM*>j-)*HlGPlKoT>fOQ9dcPO)d3W$MoM$Bg5+DH*AOR8}0TLhq66lM-48=cU?f?J)

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..89841e4d662
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:56-32" width="56" height="28" version="1.1" viewBox="0 0 14.817 7.4083" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="matrix(1.5 0 0 1.5 -.1323 -.52924)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="4.1451" y="4.4098" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.2632" y="4.4098" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.3812" y="4.4098" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.2632" y="3.5279" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.1451" y="3.5279" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.1451" y="2.6459" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.3799" y="2.6458" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.2619" y="4.4097" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.3799" y="4.4097" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.3799" y="3.5278" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.2619" y="3.5278" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="7.1438" y="4.4097" width=".52917" height=".52917"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..d3f1cfbbc799f4f85ecc74e5f4754ca209399e8c
GIT binary patch
literal 8330
zcmeH_!3~2j3`JA5gD^_PrKeuHO0S)OoibZ+sJ;XT$HY<;B7H<K_&etNDf4 at o!gek4
z{K<OCnq=MNd6&3-<aoGJ2>&~0)BO5;5AunR$B7!2kbp%X#+ddC_4{0YxAK<m?T5at
zVy!Q&9{x1FHjjR-W34Z(9zHd_HjjR-W34Z(9zHd_HjjRcB+!F^_q=-d^_a2rPwyPw
zeI+kFH18bVeLZF@{nI;#cVEd1H4?ZA0quOlpQWR2)M(9T>7&jK-`0GVjy|JCYd%XK
cb#D450TLhq5+DH*AOR8}0TLhq61WC|6_ucH&;S4c

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..44cf59cb260
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:64-32" width="64" height="32" version="1.1" viewBox="0 0 16.933 8.4666" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="matrix(2 0 0 2 -1.8779e-5 -.52927)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="3.4396" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.6458" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="1.8521" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.6458" y="2.9104" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.4396" y="2.9104" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.4396" y="2.1167" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.4979" y="2.1167" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.2917" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.4979" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="4.4979" y="2.9104" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.2917" y="2.9104" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.0854" y="3.7042" width=".52917" height=".52917"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..e76f511f3fe00890d79af83dc0505b230cf62c26
GIT binary patch
literal 10506
zcmeH}F%H5o3`K)r;uH)FaE&gouy7UD4$R!CXDcb_OO=Xc#Y@!isyeRx9oK$pq;|Lc
zIeo5IUi)m<Y{zVybV%FmpQpSmt}&(WJt<>%xjz;uPGINg$PlPOU>JsRZt7tko1VS6
zr$_6lZY^Khx0SE{Exk0ZdbNFN-&Vfnu=LWn>ecq8eOvjO!_rIRs)vU_iv*(QA-ZpE
z45M>K_rd4)f7aT#sNd*!5Z$Nu;vw+Q1g!HTCZ4XmR=qdBr?<*Qb9wW7y6Uv*z4<-8
jRW8g00SG_<0uX=z1Rwwb2tWV=5P$##AOHaftcSoGrTlR1

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..1fd06a9f818
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:72-32" width="72" height="36" version="1.1" viewBox="0 0 19.05 9.5249" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="matrix(2 0 0 2 -1.8779e-5 -.52927)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="3.9687" y="4.2333" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.1749" y="4.2333" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="2.3812" y="4.2333" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.1749" y="3.4395" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.9687" y="3.4395" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="3.9687" y="2.6458" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.027" y="2.6459" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.8208" y="4.2334" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.027" y="4.2334" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.027" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="5.8208" y="3.4396" width=".52917" height=".52917"/>
+ <rect x="6.6145" y="4.2334" width=".52917" height=".52917"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..f2becdbaf72972b9d8f2e728373fedfee1522a73
GIT binary patch
literal 12938
zcmeH{I}XA?3`7^fK`5y?LK-S0#8qfH0e8yT!Um8sO5+%tEy9bk;Kbw4ydvHCaV)Rv
zQGf6CT<SU0vnl(st^ehdAH(SyN_pSotD!qxZ&Pkrv|A=a1px^B0fD~nhxt+4^W6CC
z$$PY!vvlq+<LJ&-z3y&lqj{axDvs`K)vFIn8_nyiR&jJ^t6qIr+Gt*9wTh!VTlMP0
z(nj+-ix>hBfIyT$<~J#`SJYRl`b^K6y;}K?&dKzg*(>U+Reh%C%wDbhN9SaE&g>QS
zMLh%{0D&k0>zk(iJzA|>bL?T_(XN at 9dh;;xXm!S#V-FLLcFoMxn}>-<t22lp009U<
c00Izz00bZa0SG_<0uX=z1Rwwb2z*1}3Br`i;{X5v

literal 0
HcmV?d00001

diff --git a/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg
new file mode 100644
index 00000000000..793a7e1abe0
--- /dev/null
+++ b/dlls/light.msstyles/blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.svg
@@ -0,0 +1,26 @@
+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<svg id="bitmap:80-32" width="80" height="40" version="1.1" viewBox="0 0 21.167 10.583" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
+ <metadata>
+ <rdf:RDF>
+  <cc:Work rdf:about="">
+  <dc:format>image/svg+xml</dc:format>
+  <dc:type rdf:resource="http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage"/>
+  <dc:title/>
+  </cc:Work>
+ </rdf:RDF>
+ </metadata>
+ <g transform="matrix(2 0 0 2 -1.8779e-5 -.52927)" fill="#bdbdbd" stroke-width="0">
+ <rect x="4.2333" y="4.498" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="3.175" y="4.4979" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="2.1167" y="4.4979" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="3.175" y="3.4396" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="4.2334" y="3.4396" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="4.2333" y="2.3813" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="5.6886" y="4.498" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="5.6886" y="3.4396" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="5.6886" y="2.3813" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="6.7469" y="4.4979" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="6.7469" y="3.4396" width=".66145" height=".66145"/>
+ <rect x="7.8052" y="4.4979" width=".66145" height=".66145"/>
+ </g>
+</svg>
diff --git a/dlls/light.msstyles/light.rc b/dlls/light.msstyles/light.rc
index 3e6df6ea6a5..9db8903412d 100644
--- a/dlls/light.msstyles/light.rc
+++ b/dlls/light.msstyles/light.rc
@@ -554,12 +554,26 @@ BLUE_INI TEXTFILE
 "ImageLayout = Vertical\r\n"
 
 "[ScrollBar.SizeBox]\r\n"
-"ImageFile = blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp\r\n"
 "BgType = ImageFile\r\n"
+"ImageSelectType = Dpi\r\n"
 "ImageCount = 2\r\n"
 "SizingType = TrueSize\r\n"
 "Transparent = True\r\n"
 "VAlign = Bottom\r\n"
+"ImageFile1 = blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp\r\n"
+"ImageFile2 = blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp\r\n"
+"ImageFile3 = blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp\r\n"
+"ImageFile4 = blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp\r\n"
+"ImageFile5 = blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp\r\n"
+"ImageFile6 = blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp\r\n"
+"ImageFile7 = blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp\r\n"
+"MinDpi1 = 96\r\n"
+"MinDpi2 = 120\r\n"
+"MinDpi3 = 144\r\n"
+"MinDpi4 = 168\r\n"
+"MinDpi5 = 192\r\n"
+"MinDpi6 = 216\r\n"
+"MinDpi7 = 240\r\n"
 
 "\r\n; Spin\r\n"
 "[Spin]\r\n"
@@ -638,13 +652,27 @@ BLUE_INI TEXTFILE
 
 "[Status.Gripper]\r\n"
 "ContentMargins = 0, 0, 0, 0\r\n"
-"; Same as scrollbar resize box gripper \r\n"
-"ImageFile = blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp\r\n"
 "BgType = ImageFile\r\n"
+"ImageSelectType = Dpi\r\n"
 "ImageCount = 2\r\n"
 "SizingType = TrueSize\r\n"
 "Transparent = True\r\n"
 "VAlign = Bottom\r\n"
+"; Same as scrollbar resize box gripper \r\n"
+"ImageFile1 = blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp\r\n"
+"ImageFile2 = blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp\r\n"
+"ImageFile3 = blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp\r\n"
+"ImageFile4 = blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp\r\n"
+"ImageFile5 = blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp\r\n"
+"ImageFile6 = blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp\r\n"
+"ImageFile7 = blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp\r\n"
+"MinDpi1 = 96\r\n"
+"MinDpi2 = 120\r\n"
+"MinDpi3 = 144\r\n"
+"MinDpi4 = 168\r\n"
+"MinDpi5 = 192\r\n"
+"MinDpi6 = 216\r\n"
+"MinDpi7 = 240\r\n"
 
 "\r\n; Tab\r\n"
 "[Tab]\r\n"
@@ -1058,8 +1086,26 @@ BLUE_SCROLLBAR_ARROW_GLYPHS_7PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_arrow_glyphs_7px.bmp"
 /* @makedep: blue_scrollbar_arrow_glyphs_9px.bmp */
 BLUE_SCROLLBAR_ARROW_GLYPHS_9PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_arrow_glyphs_9px.bmp"
 
-/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp */
-BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip.bmp"
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_16PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_16px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_20PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_20px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_24PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_24px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_28PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_28px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_32PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_32px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_36PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_36px.bmp"
+
+/* @makedep: blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp */
+BLUE_SCROLLBAR_RESIZEBOX_GRIP_40PX_BMP BITMAP "blue_scrollbar_resizebox_grip_40px.bmp"
 
 /* @makedep: blue_scrollbar_shaft_horizontal.bmp */
 BLUE_SCROLLBAR_SHAFT_HORIZONTAL_BMP BITMAP "blue_scrollbar_shaft_horizontal.bmp"
-- 
2.30.2
More information about the wine-devel mailing list