[RESENT] wcmd: Czech language resources encoding fix

Petr Tesarik hat at tesarici.cz
Mon Feb 13 04:50:02 CST 2006


Hi,

this patch fixes the encoding of Czech resources for wcmd.

ChangeLog:

* Fix the encoding of Czech resources from ISO 8859-2 to WINDOWS-1250.
* Add a comment with the name of the correct encoding.

Index: programs/wcmd/Cs.rc
===================================================================
RCS file: /home/wine/wine/programs/wcmd/Cs.rc,v
retrieving revision 1.1
diff -u -p -r1.1 Cs.rc
--- programs/wcmd/Cs.rc	25 Oct 2004 21:54:56 -0000	1.1
+++ programs/wcmd/Cs.rc	8 Feb 2006 16:38:24 -0000
@@ -1,4 +1,5 @@
-/*
+/* Hey, Emacs, open this file with -*- coding: cp1250 -*-
+ *
 * Wine command prompt
 * Czech Language Support
 *
@@ -22,13 +23,15 @@
 
 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
 
+/* Czech strings in CP1250 */
+
 STRINGTABLE
 {
  WCMD_ATTRIB, "Nápověda k ATTRIB\n"
  WCMD_CALL,
-"CALL <dávkový soubor> je uľíván ke spuątění příkazů\n\
-z jiného dávkového souboru. Kdyľ se běh volaného dávkového souboru ukončí, kontrola se vrátí\n\
-volajícímu souboru. Příkaz CALL můľe předávat parametry\n\
+"CALL <dávkový soubor> je užíván ke spuštění příkazů\n\
+z jiného dávkového souboru. Když se běh volaného dávkového souboru ukončí, kontrola se vrátí\n\
+volajícímu souboru. Příkaz CALL může předávat parametry\n\
 volané proceduře.\n\
 \n\
 Změny v defaultním adresáři, proměnných prostředí atd., udělané\n\
@@ -37,7 +40,7 @@ volanou procedurou jsou zděděny volající
  WCMD_CD,   "Nápověda k CD\n"
  WCMD_CHDIR, "Nápověda k CHDIR\n"
 
- WCMD_CLS,  "CLS vymaľe obrazovku terminálu\n"
+ WCMD_CLS,  "CLS vymaže obrazovku terminálu\n"
 
  WCMD_COPY,  "Nápověda k COPY\n"
  WCMD_CTTY,  "Nápověda k CTTY\n"
@@ -46,40 +49,40 @@ volanou procedurou jsou zděděny volající
  WCMD_DIR,  "Nápověda k DIR\n"
 
  WCMD_ECHO,
-"ECHO <řetězec> zobrazí <řetězec> na pouľívaném terminálovém zařízení.\n\
+"ECHO <řetězec> zobrazí <řetězec> na používaném terminálovém zařízení.\n\
 \n\
-ECHO ON způsobí, ľe vąechny následující příkazy v dávkovém souboru budou\n\
-zobrazeny na terminálovém zařízení před svým spuątěním.\n\
+ECHO ON způsobí, že všechny následující příkazy v dávkovém souboru budou\n\
+zobrazeny na terminálovém zařízení před svým spuštěním.\n\
 \n\
-ECHO OFF vypisování příkazů zakáľe (ECHO je OFF defaultně.\n\
+ECHO OFF vypisování příkazů zakáže (ECHO je OFF defaultně.\n\
 Předsadí-li se příkazu ECHO OFF @ nebude příkaz ECHO OFF vypsán\n\
 na terminálové zařízení.\n"
 
  WCMD_ERASE, "Nápověda k ERASE\n"
 
  WCMD_FOR,
-"Příkaz FOR vykoná zadanou akci pro kaľdý ze zadané skupiny souborů.\n\
+"Příkaz FOR vykoná zadanou akci pro každý ze zadané skupiny souborů.\n\
 \n\
 Syntaxe: FOR %proměnná IN (skupina souborů) DO akce\n\
 \n\
-V programu wcmd není třeba zdvojovat znak % před proměnnou při pouľití příkazu\n\ FOR v dávkovém souboru.\n"
+V programu wcmd není třeba zdvojovat znak % před proměnnou při použití příkazu\n\ FOR v dávkovém souboru.\n"
 
  WCMD_GOTO,
 "Příkaz GOTO předá výkon na jiné místo\n\
 v dávkovém souboru.\n\
 \n\
-Návěątí, kterým se označuje cíl skoku GOTO můľe být aľ 255 znaků\n\
-dlouhé. Nesmí vąak obsahovat mezery (odliąné chování od jiných operačních\n\
-systémů). Existují-li dvě nebo více stejných návěątí v jednom dávkovém\n\
-souboru, pak první bude vykonáno. Skok GOTO na neexistující návěątí\n\
+Návěští, kterým se označuje cíl skoku GOTO může být až 255 znaků\n\
+dlouhé. Nesmí však obsahovat mezery (odlišné chování od jiných operačních\n\
+systémů). Existují-li dvě nebo více stejných návěští v jednom dávkovém\n\
+souboru, pak první bude vykonáno. Skok GOTO na neexistující návěští\n\
 ukončí výkon dávkového souboru.\n\
 \n\
-GOTO se nedá pouľít interaktivně.\n"
+GOTO se nedá použít interaktivně.\n"
 
  WCMD_HELP,  "Nápověda k HELP\n"
 
  WCMD_IF,
-"IF slouľí k podmíněnému výkonu příkazů.\n\
+"IF slouží k podmíněnému výkonu příkazů.\n\
 \n\
 Syntaxe: IF [NOT] EXIST soubor příkaz\n\
 	 IF [NOT] řetězec1==řetězec2 příkaz\n\
@@ -92,58 +95,58 @@ uvozovkách. Srovnání není citlivé na vel
 \n\
 Syntaxe: LABEL [disk:]\n\
 Budete vyzváni k zadání jmenovky.\n\
-Jmenovku si můľete zobrazit příkazem VOL.\n"
+Jmenovku si můžete zobrazit příkazem VOL.\n"
 
  WCMD_MD,   "Nápověda k MD\n"
  WCMD_MKDIR, "Nápověda k MKDIR\n"
  WCMD_MOVE,
 "MOVE přesune soubor či adresář na jiné místo v souborovém systému.\n\
 \n\
-Je-li přesouván adresář, jsou přesunuty vąechny jeho podadresáře a soubory.\n\
+Je-li přesouván adresář, jsou přesunuty všechny jeho podadresáře a soubory.\n\
 \n\
-MOVE selľe jsou-li zdrojová a cílová oblast na jednotkách s jinými DOS písmeny disků.\n"
+MOVE selže jsou-li zdrojová a cílová oblast na jednotkách s jinými DOS písmeny disků.\n"
 
  WCMD_PATH,
-"PATH zobrazí či změní cesty, v nichľ wcmd hledá soubory.\n\
+"PATH zobrazí či změní cesty, v nichž wcmd hledá soubory.\n\
 \n\
 PATH bez argumentů zobrazí momentálně platné nastavení (před první změnou\n\
 je to hodnota převzatá ze souboru wine.conf). Ke změně připojte k příkazu\n\
 PATH novou cestu.\n\
 \n\
-Je taktéľ moľné změnit PATH pouľitím proměnné prostředí PATH,\n\
+Je taktéž možné změnit PATH použitím proměnné prostředí PATH,\n\
 například:\n\
 		PATH %PATH%;c:\\temp \n"
 
  WCMD_PAUSE,
 "PAUSE zobrazí na obrazovce text 'Press Return key to continue'\n\
-a vyčká, dokud uľivatel nestiskne klávesu Enter. Je to uľitečné hlavně\n\
-proto, aby si uľivatel mohl přečíst výstup z výkonu předcházejích příkazů,\n\
-neľ se tyto odrolují z obrazovky.\n"
+a vyčká, dokud uživatel nestiskne klávesu Enter. Je to užitečné hlavně\n\
+proto, aby si uživatel mohl přečíst výstup z výkonu předcházejích příkazů,\n\
+než se tyto odrolují z obrazovky.\n"
 
  WCMD_PROMPT,
 "PROMPT nastaví výzvu příkazového řádku.\n\
 \n\
 Řetězec za příkazem PROMPT (a mezerou bezprostředně za PROMPT)\n\
-se zobrazí na začátku kaľdé nové příkazové řádky.\n\
+se zobrazí na začátku každé nové příkazové řádky.\n\
 \n\
 Tyto znaky mají v řetězcích speciální význam:\n\
 \n\
 $$  Znak dolaru     $_  Odřádkování     $b  Znak roury (|)\n\
-$d  Datum        $e  Escape       $g  Znaménko větąí neľ\n\
-$l  Znaménko menąí neľ $n  Písmeno disku    $p  Cesta\n\
+$d  Datum        $e  Escape       $g  Znaménko větší než\n\
+$l  Znaménko menší než $n  Písmeno disku    $p  Cesta\n\
 $q  Rovnítko      $t  Čas         $v  Verze wcmd\n\
 \n\
 PROMPT bez parametrů resetuje prompt na defaultní,\n\
-který je sloľen z cesty k současnému adresáři (včetně písmena disku\n\
-) a znaménka větąí neľ (>).\n\
+který je složen z cesty k současnému adresáři (včetně písmena disku\n\
+) a znaménka větší než (>).\n\
 (jako je v DOS-u PROMPT $p$g).\n\
 \n\
-Prompt můľe být změněn i změnou proměnné prostředí PROMPT,\n\
-čili příkaz 'SET PROMPT=text' má tentýľ efekt jako 'PROMPT text'\n"
+Prompt může být změněn i změnou proměnné prostředí PROMPT,\n\
+čili příkaz 'SET PROMPT=text' má tentýž efekt jako 'PROMPT text'\n"
 
  WCMD_REM,
 "Řádky začínající REM (následovaným mezerou)\n\
-nejsou vykonány. REM je proto pouľíván jako komentářový příkaz.\n"
+nejsou vykonány. REM je proto používán jako komentářový příkaz.\n"
 
  WCMD_REN,  "Nápověda k REN\n"
  WCMD_RENAME, "Nápověda k RENAME\n"
@@ -153,7 +156,7 @@ nejsou vykonány. REM je proto pouľíván j
  WCMD_SET,
 "SET zobrazí nebo změní proměnné prostředí wcmd.\n\
 \n\
-SET bez argumentů ukáľe současné nastavení prostředí.\n\
+SET bez argumentů ukáže současné nastavení prostředí.\n\
 \n\
 Syntaxe pro nastavení a změnu proměnné prostředí je:\n\
 \n\
@@ -164,13 +167,13 @@ Syntaxe pro nastavení a změnu proměnné p
    nesmí být mezery.\n\
    \n\
    Ve Wine jsou viditelné proměnné prostředí operačního\n\
-   systému, ve kterém je Wine spuątěn. Proto uvidíte mnohem víc proměnných\n\
-   prostředí, neľ u nativní Win32 implementace. Není moľné\n\
+   systému, ve kterém je Wine spuštěn. Proto uvidíte mnohem víc proměnných\n\
+   prostředí, než u nativní Win32 implementace. Není možné\n\
    měnit proměnné prostředí hostitelského operačního systému z wcmd.\n"
  
  WCMD_SHIFT,
-"SHIFT uľíván v dávkových souborech k odstranění jednoho parametru ze začátku\n\
-jejich seznamu, takľe parametr 2 se stane parametrem 1 atd. Nemá ľádný\n\
+"SHIFT užíván v dávkových souborech k odstranění jednoho parametru ze začátku\n\
+jejich seznamu, takže parametr 2 se stane parametrem 1 atd. Nemá žádný\n\
 efekt, je-li zadán na příkazovou řádku.\n"
 
  WCMD_TIME,  "Nápověda k TIME\n"
@@ -178,53 +181,53 @@ efekt, je-li zadán na příkazovou řádku.\
  WCMD_TITLE, "Nastaví titulek okna wcmd, syntaxe TITLE [řetězec]\n"
 
  WCMD_TYPE,
-"TYPE <soubor> vypíąe <soubor> na konzolové zařízení (nebo jinam,\n\
-je-li výstup přeměrován). Není zjią»ováno, bude-li vypsán čitelný text.\n"
+"TYPE <soubor> vypíše <soubor> na konzolové zařízení (nebo jinam,\n\
+je-li výstup přeměrován). Není zjišťováno, bude-li vypsán čitelný text.\n"
 
  WCMD_VERIFY,
-"VERIFY je pouľíván k nastavení nebo zjiątění stavu příznaku verify.\n\
+"VERIFY je používán k nastavení nebo zjištění stavu příznaku verify.\n\
 Syntaxe:\n\
 \n\
 VERIFY ON	Nastaví příznak\n\
-VERIFY OFF	Zruąí příznak\n\
+VERIFY OFF	Zruší příznak\n\
 VERIFY		Zobrazí aktuální stav.\n\
 \n\
-Příznak verify nemá ve Wine ľádnou funkci.\n"
+Příznak verify nemá ve Wine žádnou funkci.\n"
 
  WCMD_VER,
-"VER zobrazí verzi spuątěného programu wcmd.\n"
+"VER zobrazí verzi spuštěného programu wcmd.\n"
 
  WCMD_VOL,  "Nápověda k VOL\n"
 
  WCMD_EXIT,
-"EXIT ukončí běľící sezení a vrátí kontrolu\n\
+"EXIT ukončí běžící sezení a vrátí kontrolu\n\
 operačnímu systému nebo příkazovému interpretu,\n\
-ze kterého byl wcmd spuątěn.\n"
+ze kterého byl wcmd spuštěn.\n"
 
  1000, "Vestavěné příkazy WCMD jsou:\n\
 ATTRIB\t\tZobrazí nebo nastaví DOS-ovské souborové attributy\n\
 CALL\t\tZavolá dávkový soubor z jiného\n\
 CD (CHDIR)\tZmění pracovní adresář\n\
-CLS\t\tVymaľe okno terminálu\n\
+CLS\t\tVymaže okno terminálu\n\
 COPY\t\tKopíruje soubory\n\
 CTTY\t\tZmění vstupně/výstupní zařízení\n\
-DATE\t\tUkáľe nebo nastaví systémové datum\n\
-DEL (ERASE)\tSmaľe jeden nebo více souborů\n\
-DIR\t\tVypíąe obsah adresáře\n\
-ECHO\t\tVypíąe text na terminál\n\
+DATE\t\tUkáže nebo nastaví systémové datum\n\
+DEL (ERASE)\tSmaže jeden nebo více souborů\n\
+DIR\t\tVypíše obsah adresáře\n\
+ECHO\t\tVypíše text na terminál\n\
 HELP\t\tZobrazí detailní nápovědu k tématu\n\
 MD (MKDIR)\tVytvoří adresář\n\
 MOVE\t\tPřesune soubor, skupinu souborů nebo adresářový strom\n\
-PATH\t\tNastaví nebo ukáľe prohledávané cesty\n\
+PATH\t\tNastaví nebo ukáže prohledávané cesty\n\
 PROMPT\t\tZmění výzvu příkazového řádku\n\
 REN (RENAME)\tPřejmenuje soubor\n\
-RD (RMDIR)\tSmaľe adresář\n\
+RD (RMDIR)\tSmaže adresář\n\
 SET\t\tNastaví nebo zobrazí proměnnou prostředí\n\
-TIME\t\tUkáľe či nastaví systémový čas\n\
-TITLE\t\tNastaví titulek okna běľící WCMD instance\n\
-TYPE\t\tVypíąe obsah textového souboru\n\
+TIME\t\tUkáže či nastaví systémový čas\n\
+TITLE\t\tNastaví titulek okna běžící WCMD instance\n\
+TYPE\t\tVypíše obsah textového souboru\n\
 VER\t\tZobrazí verzi WCMD\n\
-VOL\t\tUkáľe jmenovku disku\n\
+VOL\t\tUkáže jmenovku disku\n\
 EXIT\t\tUkončí WCMD\n\n\
-Zadejte HELP <příkaz> pro podrobnějąí informace o některém z výąe uvedených příkazů\n"
+Zadejte HELP <příkaz> pro podrobnější informace o některém z výše uvedených příkazů\n"
 }More information about the wine-patches mailing list