progman: add Polish translation

Mikołaj Zalewski mikolaj at zalewski.pl
Sun Oct 8 16:17:04 CDT 2006


-------------- next part --------------
diff --git a/programs/progman/Pl.rc b/programs/progman/Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..3be99a4
--- /dev/null
+++ b/programs/progman/Pl.rc
@@ -0,0 +1,240 @@
+/*
+ * Program Manager
+ *
+ * Copyright 1996 Ulrich Schmid
+ * Copyright 2002 Sylvain Petreolle
+ * Copyright 2006 Mikolaj Zalewski
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+/* Menu */
+ LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+MAIN_MENU MENU
+{
+ POPUP "&Plik" {
+  MENUITEM "&Nowy...",       PM_NEW
+  MENUITEM "&Otwórz\tEnter",       PM_OPEN
+  MENUITEM "&Przenieœ...\tF7",       PM_MOVE,   GRAYED
+  MENUITEM "&Kopiuj...\tF8",       PM_COPY,   GRAYED
+  MENUITEM "&Usuñ\tEntf",      PM_DELETE
+  MENUITEM "&Atrybuty...\tAlt+Enter",    PM_ATTRIBUTES
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Uruchom...",     PM_EXECUTE
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Zakoñcz Windows...",       PM_EXIT
+ }
+ POPUP "&Opcje" {
+  MENUITEM "&Automatyczne rozmieszczenie", PM_AUTO_ARRANGE
+  MENUITEM "&Minimalizuj po uruchomieniu",  PM_MIN_ON_RUN
+  MENUITEM "&Zapisuj ustawienia przed zakoñczeniem", PM_SAVE_SETTINGS
+ }
+ POPUP "&Okna" {
+  MENUITEM "&Zachodz¹ce na siebie\tShift+F5",    PM_OVERLAP
+  MENUITEM "&S¹siaduj¹co \tShift+F4", PM_SIDE_BY_SIDE
+  MENUITEM "&Uporz¹dkuj ikony",    PM_ARRANGE
+ }
+ 
+POPUP "&Pomoc" {
+  MENUITEM "&Spis treœci",     PM_CONTENTS
+  MENUITEM "&Szukaj...",      PM_SEARCH
+  MENUITEM SEPARATOR
+  MENUITEM "&Korzystanie z pomocy",   PM_HELPONHELP
+  MENUITEM "&Podrêcznik",     PM_TUTORIAL
+  MENUITEM SEPARATOR
+
+  POPUP "&Informacje..." {
+   MENUITEM "&Licencja",    PM_LICENSE
+   MENUITEM "&BEZ GWARANCJI",  PM_NO_WARRANTY
+   MENUITEM "&Informacje o WINE",   PM_ABOUT_WINE
+  }
+ }
+}
+
+/* Dialog `New' */
+
+DIALOG_NEW DIALOG 0, 0, 170, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Nowy"
+{
+RADIOBUTTON  "",         PM_NEW_GROUP,  10, 15, 10, 15
+LTEXT     "&Groupa programów",  PM_NEW_GROUP,  20, 18, 80, 15
+RADIOBUTTON  "",         PM_NEW_PROGRAM, 10, 35, 10, 15
+LTEXT     "&Program", PM_NEW_PROGRAM, 20, 38, 80, 15
+DEFPUSHBUTTON "&OK",     IDOK,      105, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",   IDCANCEL,    105, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",    PM_HELP,    105, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Move' */
+
+DIALOG_MOVE DIALOG 0, 0, 250, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Przenieœ program"
+{
+LTEXT     "Przenieœ program:",  IDIGNORE,      5, 5, 90, 15
+LTEXT     "",           PM_PROGRAM,     95, 5, 90, 15
+LTEXT     "&Z grupy:", IDIGNORE,      5, 13, 90, 15
+LTEXT     "",           PM_FROM_GROUP,   95, 13, 90, 15
+LTEXT     "&Do grupy:",  PM_TO_GROUP_TXT,   5, 28, 140, 15
+COMBOBOX               PM_TO_GROUP,     5, 38, 140, 50, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
+DEFPUSHBUTTON "&OK",       IDOK,       185, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",     IDCANCEL,     185, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",      PM_HELP,      185, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Copy' */
+
+DIALOG_COPY DIALOG 0, 0, 250, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Kopiuj program"
+{
+LTEXT     "Kopiuj program:",  IDIGNORE,      5, 5, 90, 15
+LTEXT     "",           PM_PROGRAM,     95, 5, 90, 15
+LTEXT     "&Z grupy:", IDIGNORE,      5, 13, 90, 15
+LTEXT     "",           PM_FROM_GROUP,   95, 13, 90, 15
+LTEXT     "&Do grupy:",  PM_TO_GROUP_TXT,   5, 28, 140, 15
+COMBOBOX               PM_TO_GROUP,     5, 38, 140, 50, WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST
+DEFPUSHBUTTON "&OK",       IDOK,       185, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",     IDCANCEL,     185, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",      PM_HELP,      185, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Group attributes' */
+
+DIALOG_GROUP DIALOG 0, 0, 230, 65
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Atrybuty grupy programów"
+{
+LTEXT   "&Opis:", PM_DESCRIPTION_TXT,  05, 18, 50, 10
+EDITTEXT              PM_DESCRIPTION,    60, 18, 90, 15, WS_TABSTOP
+LTEXT   "&Plik grupy:",    PM_FILE_TXT,     05, 38, 50, 10
+EDITTEXT              PM_FILE,       60, 38, 90, 15, WS_TABSTOP
+DEFPUSHBUTTON "&OK",      IDOK,        155, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",    IDCANCEL,      155, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",     PM_HELP,       155, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Program attributes' */
+
+DIALOG_PROGRAM DIALOG 0, 0, 250, 105
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Atrybuty programu"
+{
+LTEXT     "&Opis:", PM_DESCRIPTION_TXT,  05, 10, 60, 10
+EDITTEXT                  PM_DESCRIPTION,    80, 10, 90, 15, WS_TABSTOP
+LTEXT     "&Linia poleceñ:", PM_COMMAND_LINE_TXT, 05, 25, 60, 10
+EDITTEXT                  PM_COMMAND_LINE,   80, 25, 90, 15, WS_TABSTOP
+LTEXT     "&Katalog roboczy:",  PM_DIRECTORY_TXT,   05, 40, 60, 10
+EDITTEXT                  PM_DIRECTORY,     80, 40, 90, 15, WS_TABSTOP
+LTEXT     "&Skrót klawiszowy:",   PM_HOT_KEY_TXT,    05, 55, 60, 10
+EDITTEXT                  PM_HOT_KEY,      80, 55, 90, 15, WS_TABSTOP
+ICON     "",             PM_ICON,       20, 70
+CHECKBOX   "",             PM_SYMBOL,      80, 75, 10, 10, WS_TABSTOP
+LTEXT     "&Uruchom zminimalizowany",    IDIGNORE,       90, 75, 92, 10
+DEFPUSHBUTTON "&OK",          IDOK,        185, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",        IDCANCEL,      185, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Przegl¹daj...",        PM_BROWSE,      185, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Zmieñ &ikonê...", PM_OTHER_SYMBOL,   185, 65, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",         PM_HELP,       185, 85, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Symbol' */
+
+DIALOG_SYMBOL DIALOG 0, 0, 200, 85
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Change Icon"
+{
+LTEXT   "&Nawa pliku:",  PM_ICON_FILE_TXT,  5, 15, 40, 10
+EDITTEXT             PM_ICON_FILE,    45, 15, 85, 15, WS_TABSTOP
+LTEXT   "Aktualna &ikona:", PM_SYMBOL_LIST_TXT, 5, 30, 125, 10
+COMBOBOX             PM_SYMBOL_LIST,   5, 40, 125, 50,
+  CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_TABSTOP
+DEFPUSHBUTTON "&OK",     IDOK,       135, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",   IDCANCEL,     135, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Przegl¹daj...",  PM_BROWSE,     135, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",    PM_HELP,      135, 65, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Dialog `Execute' */
+
+DIALOG_EXECUTE DIALOG 0, 0, 200, 85
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Uruchom program"
+{
+LTEXT   "&Linia poleceñ:", IDIGNORE,  05, 15, 120, 10
+EDITTEXT                PM_COMMAND, 05, 25, 120, 15, WS_TABSTOP
+CHECKBOX   "",           PM_SYMBOL, 05, 45, 10, 10, WS_TABSTOP
+LTEXT     "&Uruchom zminimalizowany",  IDIGNORE,  20, 45, 120, 10
+DEFPUSHBUTTON "&OK",        IDOK,   135, 5, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Anuluj",      IDCANCEL, 135, 25, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Przegl¹daj...",     PM_BROWSE, 135, 45, 60, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Po&moc",       PM_HELP,  135, 65, 60, 15, WS_TABSTOP
+}
+
+/* Strings */
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+IDS_PROGRAM_MANAGER,		"Mened¿er programów"
+IDS_ERROR,			"B£¥D"
+IDS_WARNING,			"OSTRZE¯ENIE"
+IDS_INFO,			"Informacja"
+IDS_DELETE,			"Usuñ"
+IDS_DELETE_GROUP_s,		"Usun¹æ grupê `%s' ?"
+IDS_DELETE_PROGRAM_s,		"Usun¹æ program `%s' ?"
+IDS_NOT_IMPLEMENTED,		"Nie zaimplementowano"
+IDS_FILE_READ_ERROR_s,		"B³¹d podczas wszytywania `%s'."
+IDS_FILE_WRITE_ERROR_s,		"B³¹d podczas zapisywania `%s'."
+IDS_GRPFILE_READ_ERROR_s,	"\
+Pliku grupy `%s' nie móg³ zostaæ otwarty.\n\
+Czy mam próbowaæ go otwieraæ w przysz³oœci?"
+IDS_OUT_OF_MEMORY,		"Pamiêæ wyczerpana."
+IDS_WINHELP_ERROR,		"Pomoc nie jest dostêpna."
+IDS_UNKNOWN_FEATURE_s,		"Nieznana w³asnoœæ w %s"
+IDS_FILE_NOT_OVERWRITTEN_s,	"Plik `%s' istnieje. Nie zosta³ zast¹piony."
+IDS_SAVE_GROUP_AS_s,		"Grupa zapisana jako `%s aby unikn¹æ zast¹pienia orginalnego pliku."
+IDS_NO_HOT_KEY,			"Brak"
+IDS_ALL_FILES,			"Wszystkie pliki (*.*)"
+IDS_PROGRAMS,			"Programy"
+IDS_LIBRARIES_DLL,		"Biblioteki (*.dll)"
+IDS_SYMBOL_FILES,		"Pliki ikon"
+IDS_SYMBOLS_ICO,		"Ikony (*.ico)"
+}
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+IDS_LICENSE_CAPTION,      "LICENCJA"
+IDS_LICENSE,
+"This library is free software; you can redistribute it and/or \
+modify it under the terms of the GNU Lesser General Public \
+License as published by the Free Software Foundation; either \
+version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.\n\
+This library is distributed in the hope that it will be useful, \
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of \
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU \
+Lesser General Public License for more details.\n\
+You should have received a copy of the GNU Lesser General Public \
+License along with this library; if not, write to the Free Software \
+Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
+
+IDS_WARRANTY_CAPTION, "BEZ GWARANCJI"
+IDS_WARRANTY,
+"This library is distributed in the hope that it will be useful, \
+but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of \
+MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU \
+Lesser General Public License for more details."
+}
diff --git a/programs/progman/rsrc.rc b/programs/progman/rsrc.rc
index fdbf748..5b052e3 100644
--- a/programs/progman/rsrc.rc
+++ b/programs/progman/rsrc.rc
@@ -32,6 +32,7 @@ #include "It.rc"
 #include "Ko.rc" 
 #include "Nl.rc"
 #include "No.rc"
+#include "Pl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
 #include "Si.rc"
-- 
1.4.2.1


More information about the wine-patches mailing list