wineconsole[3/3]: Pl.rc: fix Polish translation

Mikołaj Zalewski mikolaj at zalewski.pl
Sun Oct 22 12:35:16 CDT 2006


Mainly resizes the controls to aviod cropping of text.
-------------- next part --------------
diff --git a/programs/wineconsole/wineconsole_Pl.rc b/programs/wineconsole/wineconsole_Pl.rc
index 2ca4e48..f12c22b 100644
--- a/programs/wineconsole/wineconsole_Pl.rc
+++ b/programs/wineconsole/wineconsole_Pl.rc
@@ -48,33 +48,33 @@ IDS_CMD_LAUNCH_FAILED   "wineconsole:
 IDS_USAGE_HEADER      "\nU¿ycie:\n wineconsole [opcje] <polecenie>\n\nOpcje:\n"
 IDS_USAGE_BACKEND     " --backend={user|ncurses} Wybór 'user' spowoduje wyœwietlenie nowego okna, 'ncurses'\n"\
              "              spróbuje przerobiæ aktualnie u¿ywany terminal na konsolê Wine\n"
-IDS_USAGE_COMMAND     " <command>         Program Wine który nale¿y uruchomiæ\n"
+IDS_USAGE_COMMAND     " <polecenie>        Program Wine który nale¿y uruchomiæ\n"
 IDS_USAGE_FOOTER      "\nPrzyk³ad:\n wineconsole cmd\nUruchamia wiersz poleceñ Wine w konsoli Wine\n\n"
 
 END
 
-IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
+IDD_OPTION DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 111
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 CAPTION " Opcje "
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
-	GROUPBOX "WielkoϾ kursora", -1, 10, 11, 60, 44, BS_GROUPBOX
-	AUTORADIOBUTTON "&Ma³a", IDC_OPT_CURSOR_SMALL, 14, 23, 44, 10, WS_TABSTOP
-	AUTORADIOBUTTON "Œ&rednia", IDC_OPT_CURSOR_MEDIUM, 14, 33, 44, 10, WS_TABSTOP
-	AUTORADIOBUTTON "&Du¿a", IDC_OPT_CURSOR_LARGE, 14, 43, 44, 10, WS_TABSTOP
+	GROUPBOX "WielkoϾ kursora", -1, 10, 11, 60, 50, BS_GROUPBOX
+	AUTORADIOBUTTON "&Ma³a", IDC_OPT_CURSOR_SMALL, 17, 23, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "Œ&rednia", IDC_OPT_CURSOR_MEDIUM, 17, 33, 44, 10, WS_TABSTOP
+	AUTORADIOBUTTON "&Du¿a", IDC_OPT_CURSOR_LARGE, 17, 43, 44, 10, WS_TABSTOP
 
-	GROUPBOX "Kontrola", -1, 75, 11, 125, 44, BS_GROUPBOX
-	LTEXT "Menu kontekstowe", -1, 79, 23, 40, 10
+	GROUPBOX "Kontrola", -1, 75, 11, 125, 50, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "Menu kontekstowe", -1, 79, 23, 45, 20
 	AUTOCHECKBOX "&Control", IDC_OPT_CONF_CTRL, 129, 23, 60, 10, WS_TABSTOP
 	AUTOCHECKBOX "S&hift", IDC_OPT_CONF_SHIFT, 129, 33, 60, 10, WS_TABSTOP
-	LTEXT "Szybka edycja", -1, 79, 43, 50, 10
-	AUTOCHECKBOX "&Udostêpnij", IDC_OPT_QUICK_EDIT, 129, 43, 60, 10, WS_TABSTOP
+	LTEXT "Szybka edycja", -1, 78, 49, 50, 10
+	AUTOCHECKBOX "&Udostêpnij", IDC_OPT_QUICK_EDIT, 128, 49, 60, 10, WS_TABSTOP
 
-	GROUPBOX "Historia poleceñ", -1, 10, 57, 190, 35, BS_GROUPBOX
-	LTEXT "&Iloœæ komend, które mo¿na cofn¹æ :", -1, 14, 67, 78, 18
-	EDITTEXT IDC_OPT_HIST_SIZE, 92, 69, 31, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
+	GROUPBOX "Historia poleceñ", -1, 10, 63, 190, 35, BS_GROUPBOX
+	LTEXT "&Iloœæ poleceñ, które mo¿na przywo³aæ:", -1, 14, 73, 68, 18
+	EDITTEXT IDC_OPT_HIST_SIZE, 82, 77, 31, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_OPT_HIST_SIZE_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
-	AUTOCHECKBOX "&Usuñ powtarzaj¹ce siê", IDC_OPT_HIST_NODOUBLE, 130, 67, 60, 18, WS_TABSTOP|BS_MULTILINE
+	AUTOCHECKBOX "&Usuñ powtórki", IDC_OPT_HIST_NODOUBLE, 130, 73, 60, 18, WS_TABSTOP|BS_MULTILINE
 }
 
 IDD_FONT DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 36, 24, 140, 105
@@ -114,11 +114,11 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 	EDITTEXT IDC_CNF_WIN_HEIGHT, 68, 81, 36, 12, WS_TABSTOP|WS_BORDER|ES_NUMBER
 	CONTROL "", IDC_CNF_WIN_HEIGHT_UD, "msctls_updown32", UDS_SETBUDDYINT|UDS_ALIGNRIGHT|UDS_AUTOBUDDY|UDS_ARROWKEYS|UDS_NOTHOUSANDS, 0, 0, 0, 0
 
-	GROUPBOX "Koñczenie pracy programu", -1, 115, 11, 80, 42, BS_GROUPBOX
-	AUTOCHECKBOX "&Zamknij konsole", IDC_CNF_CLOSE_EXIT, 119, 25, 75, 20, WS_TABSTOP
+	GROUPBOX "Na zakoñczenie pracy", -1, 115, 11, 80, 42, BS_GROUPBOX
+	AUTOCHECKBOX "&Zamknij konsolê", IDC_CNF_CLOSE_EXIT, 119, 25, 72, 20, WS_TABSTOP
 
 	GROUPBOX "Edycja", -1, 115, 55, 80, 42
-	COMBOBOX IDC_CNF_EDITION_MODE, 119, 69, 75, 20, CBS_DROPDOWNLIST|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
+	COMBOBOX IDC_CNF_EDITION_MODE, 119, 69, 72, 20, CBS_DROPDOWNLIST|WS_VSCROLL|WS_TABSTOP
 }
 
 IDD_SAVE_SETTINGS DIALOG LOADONCALL MOVEABLE DISCARDABLE 20, 20, 140, 60
-- 
1.4.2.3


More information about the wine-patches mailing list