start.exe: Implement native parameter /D to specify startup directory

Paul Chitescu paulc at voip.null.ro
Thu Sep 28 09:02:30 CDT 2006


Changelog: start.exe: Implement native parameter /D to specify startup 
directory.

Patch will need translating the new usage line (now it's in English in all 
resources).

P.S. What was wrong with this patch before?
-------------- next part --------------
--- ./programs/start/start.c.orig	2006-09-27 21:19:31.000000000 +0300
+++ ./programs/start/start.c	2006-09-27 21:55:37.000000000 +0300
@@ -148,6 +148,12 @@
 			case 'L':
 				license();
 				break;	/* notreached */
+			case 'd':
+			case 'D':
+				while (argv[i][++ci] == ' ')
+					;
+				sei.lpDirectory = argv[i]+ci;
+				break;
 			case 'm':
 			case 'M':
 				if (argv[i][ci+1] == 'a' || argv[i][ci+1] == 'A')
--- ./programs/start/En.rc.orig	2006-09-27 21:19:31.000000000 +0300
+++ ./programs/start/En.rc	2006-09-27 21:28:57.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [options] document_filename \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Start the program minimized. \n\
 /MAX[imized] Start the program maximized. \n\
 /R[estored] Start the program normally (neither minimized nor maximized). \n\
--- ./programs/start/Cs.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Cs.rc	2006-09-27 22:02:54.000000000 +0300
@@ -33,6 +33,7 @@
 start [volby] jméno_dokumentu \n\
 \n\
 Volby: \n\
+/Dpath      Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimalizovanì] Spustí program minimalizovanì. \n\
 /MAX[imalizovanì] Spustí program maximalizovanì. \n\
 /R Spustí program normálnì (ani minimalizovaný ani maximalizovaný). \n\
--- ./programs/start/De.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/De.rc	2006-09-27 22:03:16.000000000 +0300
@@ -30,6 +30,7 @@
 start [Optionen] Dokument_Dateiname \n\
 \n\
 Optionen: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Starte das Programm minimiert. \n\
 /MAX[imized] Starte das Programm maximiert. \n\
 /R[estored] Starte das Programm normal (weder minimiert noch maximiert). \n\
--- ./programs/start/Es.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Es.rc	2006-09-27 22:03:31.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [opciones] fichero_documento \n\
 \n\
 Opciones: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Inicia el programa minimizado. \n\
 /MAX[imized] Inicia el programa maximizado. \n\
 /R[estored] Inicia el programa normalmente (ni minimizado ni maximizado). \n\
--- ./programs/start/Fr.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Fr.rc	2006-09-27 22:03:45.000000000 +0300
@@ -30,6 +30,7 @@
 start [options] fichier_document \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Lance le programme minimisé. \n\
 /MAX[imized] Lance le programme maximisé. \n\
 /R[estored] Lance le programme normalement (ni minimisé ni maximisé). \n\
--- ./programs/start/It.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/It.rc	2006-09-27 22:04:00.000000000 +0300
@@ -31,6 +31,7 @@
 start [options] nome_documento \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Avvia il programma minimizzato. \n\
 /MAX[imized] Avvia il programma massimizato. \n\
 /R[estored] Avvia il programma normalmente (nè minimizzato nè massimizato). \n\
--- ./programs/start/Ko.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Ko.rc	2006-09-27 22:04:21.000000000 +0300
@@ -30,6 +30,7 @@
 start [¿É¼Ç] ¹®¼­ ÆÄÀÏ À̸§ \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Ç®±×¸² ÃÖ¼ÒÈ­ »óÅ·Π½ÇÇà. \n\
 /MAX[imized] Ç®±×¸² ÃÖ´ëÈ­ »óÅ·Π½ÇÇà. \n\
 /R[estored] Ç®±×¸²À» º¸Åë»óÅ·Π½ÃÀÛ½ÃÅ°±â (ÃÖ¼ÒÈ­µµ ¾Æ´Ï°í ÃÖ´ëÈ­µµ ¾Æ´Ô). \n\
--- ./programs/start/Nl.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Nl.rc	2006-09-27 22:04:35.000000000 +0300
@@ -28,6 +28,7 @@
 start [options] document_naam \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Start het programma geminimaliseerd. \n\
 /MAX[imized] Start het programma gemaximaliseerd. \n\
 /R[estored] Start het programma normaal (noch geminimaliseerd noch gemaximaliseerd). \n\
--- ./programs/start/No.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/No.rc	2006-09-27 22:04:50.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [valg] dokument_filnavn \n\
 \n\
 Valg: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Start programmet minimert. \n\
 /MAX[imized] Start programmet maksimert. \n\
 /R[estored] Start programmet normalt (hverken minimert eller maksimert). \n\
--- ./programs/start/Pt.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Pt.rc	2006-09-27 22:11:27.000000000 +0300
@@ -30,6 +30,7 @@
 start [opções] arquivo_de_documento.ext \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Inicia o programa minimizado. \n\
 /MAX[imized] Inicia o programa maximizado. \n\
 /R[estored] Inicia o programa normalmente (sem minimizar nem maximizar). \n\
@@ -73,6 +74,7 @@
 start [opções] ficheiro_de_documento.ext \n\
 \n\
 Options: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Inicia o programa minimizado. \n\
 /MAX[imized] Inicia o programa maximizado. \n\
 /R[estored] Inicia o programa normalmente (sem minimizar nem maximizar). \n\
--- ./programs/start/Ru.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Ru.rc	2006-09-27 22:05:21.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [options] èìÿ_ôàéëà_äîêóìåíòà \n\
 \n\
 Îïöèè: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Çàïóñòèòü ïðîãðàììó ìèíèìèçèðîâàííîé. \n\
 /MAX[imized] Çàïóñòèòü ïðîãðàììó ìàêñèìèçèðîâàííîé. \n\
 /R[estored] Çàïóñòèòü ïðîãðàììó íîðìàëüíî (íå ìàêñèìèçèðîâàííî è íå ìèíèìèçèðîâàííî). \n\
--- ./programs/start/Si.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Si.rc	2006-09-27 22:05:35.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [možnosti] ime_dokumenta \n\
 \n\
 Možnosti: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Zažene program program v minimiranem naèinu. \n\
 /MAX[imized] Zažene program program v maksimiranem naèinu. \n\
 /R[estored] Zažene program program v navadnem naèinu (ne minimiran in ne maksimiran). \n\
--- ./programs/start/Tr.rc.orig	2006-05-23 15:54:53.000000000 +0300
+++ ./programs/start/Tr.rc	2006-09-27 22:05:50.000000000 +0300
@@ -29,6 +29,7 @@
 start [seçenekler] belge_dosyaadý \n\
 \n\
 Seçenekler: \n\
+/Dpath    Use 'path' as startup directory. \n\
 /M[inimized] Simge halinde baþlat. \n\
 /MAX[imized] Ekraný kaplayacak þekilde baþlat. \n\
 /R[estored] Programý normal bir þekilde baþlat (simge halinde veya büyütülmüþ halde olabilir). \n\


More information about the wine-patches mailing list