msi: add Polish translation

Mikołaj Zalewski mikolaj at zalewski.pl
Mon Jan 15 02:32:28 CST 2007


-------------- next part --------------
From 03325bb3c2c60588483380ccb78e6e975b9a1810 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?utf-8?q?Miko=C5=82aj_Zalewski?= <mikolaj at zalewski.pl>
Date: Sun, 14 Jan 2007 13:07:42 +0100
Subject: [PATCH] msi: add Polish translation

---
 dlls/msi/msi.rc    |    1 +
 dlls/msi/msi_Pl.rc |   35 +++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 36 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/msi/msi.rc b/dlls/msi/msi.rc
index 822a531..ed818ad 100644
--- a/dlls/msi/msi.rc
+++ b/dlls/msi/msi.rc
@@ -39,6 +39,7 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "msi_Ko.rc"
 #include "msi_Nl.rc"
 #include "msi_No.rc"
+#include "msi_Pl.rc"
 #include "msi_Pt.rc"
 #include "msi_Ru.rc"
 #include "msi_Tr.rc"
diff --git a/dlls/msi/msi_Pl.rc b/dlls/msi/msi_Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..00eb535
--- /dev/null
+++ b/dlls/msi/msi_Pl.rc
@@ -0,0 +1,35 @@
+/*
+ * Polish resources for MSI
+ *
+ * Copyright 2005 Mike McCormack
+ * Copyright 2007 Mikolaj Zalewski
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+	4 "Nie uda³o siê otworzyæ wybranego pakietu instalacyjnego. SprawdŸ czy œcie¿ka jest poprawna i spróbuj ponownie."
+	5 "œcie¿ka '%s' nie zosta³a odnaleziona"
+	9 "w³ó¿ dysk '%s'"
+	10 "z³e parametry"
+	11 "wprowadŸ sice¿kê do folderu zawieraj¹cego '%s'"
+	12 "Ÿród³o danych zawieraj¹ce ¿¹danê funkcjê jest niedostêpne"
+	13 "dysk siecowy zawieraj¹cy ¿¹dan¹ funckje jest niedostêpny"
+	14 "funkcja z:"
+	15 "wybierz folder zawieraj¹cy '%s'"
+}
-- 
1.4.4.2


More information about the wine-patches mailing list