xcopy: add Polish translation

Mikołaj Zalewski mikolaj at zalewski.pl
Mon May 21 15:56:31 CDT 2007


-------------- next part --------------
From b04b6b1a193cd9f26df47552eb7aad03dc845696 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?utf-8?q?Miko=C5=82aj_Zalewski?= <mikolaj at zalewski.pl>
Date: Mon, 21 May 2007 22:54:04 +0200
Subject: [PATCH] xcopy: add Polish translation

---
 programs/xcopy/Pl.rc  |  79 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 programs/xcopy/rsrc.rc |  1 +
 2 files changed, 80 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/xcopy/Pl.rc b/programs/xcopy/Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..10176aa
--- /dev/null
+++ b/programs/xcopy/Pl.rc
@@ -0,0 +1,79 @@
+/*
+ * XCOPY - Wine-compatible xcopy program
+ * Polish language support
+ *
+ * Copyright (C) 2007 J. Edmeades
+ * Copyright (C) 2007 Mikolaj Zalewski
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE
+{
+  STRING_INVPARMS, "Niew³aœciwa liczba parametrów - uruchom xcopy /? aby wyœwietliæ pomoc\n"
+  STRING_INVPARM, "Nieznany parameter '%s' - uruchom xcopy /? aby wyœwietliæ pomoc\n"
+  STRING_PAUSE,  "Naciœnij <enter> aby rozpocz¹æ kopiowanie\n"
+  STRING_SIMCOPY, "%d plik(ów) zosta³oby skopiowanych\n"
+  STRING_COPY,   "%d plik(ów) skopiowanych\n"
+  STRING_QISDIR,  "Czy '%s' jest nazw¹ pliku czy katalogu\n" \
+           "docelowego?\n" \
+           "(P - plik, K - katalog)\n"
+  STRING_SRCPROMPT,"%s? (Tak|Nie)\n"
+  STRING_OVERWRITE,"Zast¹piæ %s? (Tak|Nie|Wszystkie)\n"
+  STRING_COPYFAIL, "Kopiowanie '%s' do '%s' nie powiod³o siê - kod b³êdu %d\n"
+  STRING_OPENFAIL, "Nie uda³o siê otworzyæ '%s'\n"
+  STRING_READFAIL, "B³¹d podczas czytania '%s'\n"
+  STRING_YES_CHAR, "T"
+  STRING_NO_CHAR, "N"
+  STRING_ALL_CHAR, "W"
+  STRING_FILE_CHAR,"P"
+  STRING_DIR_CHAR, "K"
+
+  STRING_HELP,
+"XCOPY - kopiuje pliki lub drzewa katalogów\n\
+\n\
+Sk³adnia:\n\
+XCOPY Ÿród³o [cel] [/I] [/S] [/Q] [/F] [/L] [/W] [/T] [/N] [/U] \n\
+\t   [/R] [/H] [/C] [/P] [/A] [/M] [/E] [/D] [/Y] [/-Y]\n\
+\n\
+Gdzie:\n\
+\n\
+[/I] Je¿eli \"cel\" nie istnieje i kopiowane s¹ co najmniej dwa pliki,\n\
+\tzak³ada, ¿e \"cel\" powien byæ katalogiem\n\
+[/S] Kopiuje katalogi i podkatalogi\n\
+[/E] Kopiuje katalogi i podkatalogi, ³¹cznie z pustymi\n\
+[/Q] Nie wypisuje nazw plików podczas kopiowania (tryb cichy)\n\
+[/F] Wypisuje pe³ne œcie¿ki Ÿród³owe i docelowe podczas kopiowania\n\
+[/L] Jedynie symuluje operacjê, pokazuj¹c pliki, które by³yby kopiowane\n\
+[/W] Prosi o potwierdzenie przed rozpoczêciem kopiowania\n\
+[/T] Tworzy puste katalogi, ale nie kopiuje plików\n\
+[/Y] Zastêpuje pliki bez proœby o potwierdzenie\n\
+[/-Y] Zawsze prosi o potwierdzenie przed zast¹pieniem pliku\n\
+[/P] Prosi o potwierdzenie przed skopiowaniem ka¿dego pliku\n\
+[/N] Kopiuje u¿ywaj¹c krótkich nazw plików\n\
+[/U] Kopiuje tylko pliki, które ju¿ istniej¹ w miejscu docelowym\n\
+[/R] Zastêpuje pliki tylko do odczytu\n\
+[/H] Kopiuje równie¿ pliki ukryte i systemowe\n\
+[/C] Kontynuuje nawet je¿eli podczas kopiowania wystêpi³y b³êdy\n\
+[/A] Kopiuje tylko pliki z atrybutem archiwalny\n\
+[/M] Kopiuje tylko pliki z atrybutem archiwalny i usuwa ten atrybut\n\
+[/D | /D:m-d-y] Kopiuje tylko nowe pliki lub te zmodifikowane po podanej dacie.\n\
+\t\tJe¿eli nie podano ¿adnej daty, to kopiowane s¹ pliki, które s¹\n\
+\t\tnowsze ni¿ w katalogu docelowym\n\n"
+
+}
diff --git a/programs/xcopy/rsrc.rc b/programs/xcopy/rsrc.rc
index 2742d8f..1f7882c 100644
--- a/programs/xcopy/rsrc.rc
+++ b/programs/xcopy/rsrc.rc
@@ -22,4 +22,5 @@
 LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 
 #include "En.rc"
+#include "Pl.rc"
 #include "Ru.rc"
-- 
1.4.4.2


More information about the wine-patches mailing list