mshtml[2/2]: make the Install button the default on the Gecko installation dialog

Mikolaj Zalewski mikolajz at google.com
Fri Sep 7 18:44:49 CDT 2007


In languages with Latin scripts I've also added Alt-letter shortcuts.
-------------- next part --------------
From 353ed5b588c4a6984f7bcd0566a174fa77ae1aa8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Mikolaj Zalewski <mikolaj at zalewski.pl>
Date: Fri, 7 Sep 2007 16:40:41 -0700
Subject: [PATCH] mshtml: make the Install button the default on the Gecko installation dialog
---
 dlls/mshtml/Bg.rc |  2 +-
 dlls/mshtml/De.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/En.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/Es.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/Fr.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/Ko.rc |  2 +-
 dlls/mshtml/Nl.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/No.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/Sv.rc |  4 ++--
 dlls/mshtml/Tr.rc |  4 ++--
 10 files changed, 18 insertions(+), 18 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/Bg.rc b/dlls/mshtml/Bg.rc
index ecc2ada..92c86b6 100644
--- a/dlls/mshtml/Bg.rc
+++ b/dlls/mshtml/Bg.rc
@@ -37,6 +37,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "òðÿáâà äà èìàòå Gecko (HTML ìàøèíàòà íà Mozilla) èíñòàëèðàí. Æåëàåòå ëè Gecko " \
      "äà áúäå èçòåãëåí è èíñòàëèðàí?", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 30, SS_LEFT
   CONTROL "Íàïðåäúê", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+  DEFPUSHBUTTON "Èíñòàëèðàé", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON "Îòêàç", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Èíñòàëèðàé", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/De.rc b/dlls/mshtml/De.rc
index 474e00e..5c15b90 100644
--- a/dlls/mshtml/De.rc
+++ b/dlls/mshtml/De.rc
@@ -39,6 +39,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 	 "anzuzeigen. Klicken Sie auf „Installieren“, um Gecko automatisch " \
      "herunterzuladen und zu installieren.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 40, SS_LEFT
   CONTROL "Fortschritt", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 50, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Abbrechen", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Installieren", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Installieren", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Abbrechen", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/En.rc b/dlls/mshtml/En.rc
index 1d72f49..cf77ed7 100644
--- a/dlls/mshtml/En.rc
+++ b/dlls/mshtml/En.rc
@@ -36,6 +36,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "engine) to be installed to show the page. Click install if you want Wine to " \
      "automatically download and install Gecko.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 30, SS_LEFT
   CONTROL "Progress", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Install", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Install", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Cancel", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Es.rc b/dlls/mshtml/Es.rc
index d151a2a..c4623ae 100644
--- a/dlls/mshtml/Es.rc
+++ b/dlls/mshtml/Es.rc
@@ -38,6 +38,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      " de Mozilla) esté instalado para mostrar la página. Pulse Instalar si desea que Wine " \
      "descargue e instale automáticamente Gecko.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 40, SS_LEFT
   CONTROL "Progreso", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 50, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Cancelar", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Instalar", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Instalar", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Cancelar", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Fr.rc b/dlls/mshtml/Fr.rc
index a462a9a..d378ea1 100644
--- a/dlls/mshtml/Fr.rc
+++ b/dlls/mshtml/Fr.rc
@@ -39,6 +39,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "pour afficher cette page. Cliquez sur Installer si vous souhaitez que Wine " \
      "télécharge et installe automatiquement Gecko.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 40, SS_LEFT
   CONTROL "Progression", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 50, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Annuler", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Installer", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Installer", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Annuler", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Ko.rc b/dlls/mshtml/Ko.rc
index a3a294b..04f0190 100644
--- a/dlls/mshtml/Ko.rc
+++ b/dlls/mshtml/Ko.rc
@@ -37,6 +37,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
   "Gecko (Mozilla HTML ¿£Áø)¸¦ ¼³Ä¡ÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù. WineÀÌ ÀÚµ¿À¸·Î Gecko¸¦ ´Ù¿î·ÎµåÇÏ°í ¼³Ä¡Çϱ⸦ ¿øÇÑ´Ù¸é " \
  "[¼³Ä¡]¹öÆ°À» Ŭ¸¯ÇϽʽÿÀ", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 30, SS_LEFT
  CONTROL "Progress", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+  DEFPUSHBUTTON "¼³Ä¡", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
  PUSHBUTTON "Ãë¼Ò", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "¼³Ä¡", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Nl.rc b/dlls/mshtml/Nl.rc
index 7378ff8..ef5c799 100644
--- a/dlls/mshtml/Nl.rc
+++ b/dlls/mshtml/Nl.rc
@@ -39,6 +39,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "weer te kunnen geven. Klik op Installeren, om Gecko automatisch " \
      "te downloaden en te installeren.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 40, SS_LEFT
   CONTROL "Voortgang", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 50, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Afbreken", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Installeren", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Installeren", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Afbreken", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/No.rc b/dlls/mshtml/No.rc
index 1722138..e354820 100644
--- a/dlls/mshtml/No.rc
+++ b/dlls/mshtml/No.rc
@@ -36,6 +36,6 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
   "(Mozillas HTML-motor) for å vise denne siden. Velg «Installer» hvis " \
   "du vil at Wine skal laste ned og installere Gecko automatisk.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 30, SS_LEFT
   CONTROL "Progress", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Installer", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Installer", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Sv.rc b/dlls/mshtml/Sv.rc
index 01f3896..fe332cc 100644
--- a/dlls/mshtml/Sv.rc
+++ b/dlls/mshtml/Sv.rc
@@ -36,6 +36,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "programvara) installerad för att visa sidan. Välj Installera om du vill att Wine " \
      "automatiskt ska hämta och installera Gecko.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 30, SS_LEFT
   CONTROL "Progress", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Installera", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Installera", ID_DWL_INSTALL, 200, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 140, 60, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
diff --git a/dlls/mshtml/Tr.rc b/dlls/mshtml/Tr.rc
index 90221fd..6d843a1 100644
--- a/dlls/mshtml/Tr.rc
+++ b/dlls/mshtml/Tr.rc
@@ -36,6 +36,6 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
      "için Gecko (Mozilla HTML motoru)'nun kurulu olmasýný gerektirir. Gecko motorunun " \
      "otomatik olarak indirilmesi ve kurulmasý için Kur'u týklayýn.", ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 40, SS_LEFT
   CONTROL "Ýlerleme", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 50, 240, 12
-  PUSHBUTTON "Ýptal", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON "Kur", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  DEFPUSHBUTTON "&Kur", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Ýptal", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
-- 
1.4.1


More information about the wine-patches mailing list