notepad: Updated Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Mon Apr 7 13:42:48 CDT 2008


---
 programs/notepad/Si.rc |  69 +++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 37 insertions(+), 32 deletions(-)

diff --git a/programs/notepad/Si.rc b/programs/notepad/Si.rc
index d5bda70..8ac066f 100644
--- a/programs/notepad/Si.rc
+++ b/programs/notepad/Si.rc
@@ -1,7 +1,7 @@
 /*
 * Notepad (Slovenian resources)
 *
- * Copyright 2002-2003 Rok Mandeljc <rok.mandeljc at gimb.org>
+ * Copyright 2002-2008 Rok Mandeljc
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -18,14 +18,16 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 */
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 MAIN_MENU MENU
 {
 POPUP "&Datoteka" {
- MENUITEM "&Nova\tCtrl+N",      CMD_NEW
- MENUITEM "&Odpri ...\tCtrl+O",       CMD_OPEN
- MENUITEM "&Shrani\tCtrl+S",       CMD_SAVE
+ MENUITEM "&Nova\tCtrl+N",   CMD_NEW
+ MENUITEM "&Odpri ...\tCtrl+O", CMD_OPEN
+ MENUITEM "&Shrani\tCtrl+S",   CMD_SAVE
  MENUITEM "Shrani &kot ...",    CMD_SAVE_AS
  MENUITEM SEPARATOR
  MENUITEM "Na&tisni ...\tCtrl+P",      CMD_PRINT
@@ -37,26 +39,27 @@ MAIN_MENU MENU
 POPUP "&Urejanje" {
  MENUITEM "&Razveljavi\tCtrl+Z",   CMD_UNDO
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&Izreži\tCtrl+X",   CMD_CUT
+ MENUITEM "&Izreži\tCtrl+X",   CMD_CUT
  MENUITEM "&Kopiraj\tCtrl+C",   CMD_COPY
  MENUITEM "&Prilepi\tCtrl+V",  CMD_PASTE
- MENUITEM "Izbri&ši\tDel",   CMD_DELETE
+ MENUITEM "Iznri&Å¡i\tDel",   CMD_DELETE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Izberi &vse",    CMD_SELECT_ALL
- MENUITEM "Èas/&Datum\tF5",  CMD_TIME_DATE
+ MENUITEM "Izberi &vse\tCtrl+A",    CMD_SELECT_ALL
+ MENUITEM "&Datum/čas\tF5",  CMD_TIME_DATE
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "Pr&elom vrstice", CMD_WRAP
+ MENUITEM "Pre&lom dolgih vrstic", CMD_WRAP
+ MENUITEM "Pi&sava ...",     CMD_FONT
 }
 POPUP "&Iskanje" {
- MENUITEM "&Najdi ...",      CMD_SEARCH
- MENUITEM "Na&daljuj iskanje\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
+ MENUITEM "&Najdi ...\tCtrl+F",  CMD_SEARCH
+ MENUITEM "Najdi na&slednje\tF3", CMD_SEARCH_NEXT
 }
-POPUP "&Pomoè" {
- MENUITEM "&Teme pomoèi",     CMD_HELP_CONTENTS
- MENUITEM "&Najdi ...",    CMD_HELP_SEARCH
- MENUITEM "&O pomoèi",   CMD_HELP_ON_HELP
+POPUP "&Pomoč" {
+ MENUITEM "&Teme pomoči",     CMD_HELP_CONTENTS
+ MENUITEM "&Iskanje ...",    CMD_HELP_SEARCH
+ MENUITEM "&O pomoči",   CMD_HELP_ON_HELP
  MENUITEM SEPARATOR
- MENUITEM "&About Notepad...", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
+ MENUITEM "&O Beležnici ...", CMD_HELP_ABOUT_NOTEPAD
 }
 }
 
@@ -65,26 +68,26 @@ POPUP "&Pomo
 DIALOG_PAGESETUP DIALOG 0, 0, 225, 95
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
-CAPTION "Page Setup"
+CAPTION "Priprava strani"
 {
-LTEXT  "&Glava:", 0x140,  10, 07, 40, 15
+LTEXT  "&Glava:", 0x140, 10, 07, 40, 15
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_HEADERVALUE,  60, 05,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT  "&Noga:", 0x142,  10, 24, 40, 15
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_FOOTERVALUE,  60, 22,110, 12, WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
-GROUPBOX "Robovi",   0x144,   10, 43,160, 45
+GROUPBOX "&Robovi (v milimeterih):",   0x144,   10, 43,160, 45
 LTEXT  "&Levo:",    0x145,  20, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_LEFTVALUE,   50, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT  "&Desno:",     0x148,  20, 73, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT  "&Zgoraj:",     0x148,  20, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_TOPVALUE,   50, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
-LTEXT  "&Zgoraj:",    0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
+LTEXT  "&Desno:",    0x14B, 100, 55, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_RIGHTVALUE,  130, 55, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 LTEXT  "&Spodaj:",   0x14E,100, 73, 30, 10, WS_CHILD
 EDITTEXT IDC_PAGESETUP_BOTTOMVALUE, 130, 73, 35, 11, WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP
 
 DEFPUSHBUTTON "V redu",     IDOK,          180, 3, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON  "Preklièi",   IDCANCEL,        180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
-PUSHBUTTON  "&Pomoè",    IDHELP,        180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "Prekliči",   IDCANCEL,        180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
+PUSHBUTTON  "&Pomoč",    IDHELP,        180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 }
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE
@@ -92,7 +95,7 @@ STRINGTABLE DISCARDABLE
 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,  "&f"
 STRING_PAGESETUP_FOOTERVALUE,  "Stran &p"
 
-STRING_NOTEPAD,                 "Beležnica"
+STRING_NOTEPAD,                 "Beležnica"
 STRING_ERROR,                  "NAPAKA"
 STRING_WARNING,                 "OPOZORILO"
 STRING_INFO,                  "Informacija"
@@ -102,16 +105,18 @@ STRING_UNTITLED,                "Neimenovana"
 STRING_ALL_FILES,                "Vse datoteke (*.*)"
 STRING_TEXT_FILES_TXT,         "Datoteke z besedilom (*.txt)"
 
-STRING_TOOLARGE,                "Datoteka '%s' je prevelika za Beležnico.\n \
+STRING_TOOLARGE,                "Datotka '%s' je prevelika za Beležnico.\n \
 Uporabite drug urejevalnik."
 STRING_NOTEXT,                 "Niste vnesli besedila. \
 \nVnesite besedilo in poskusite znova."
-STRING_DOESNOTEXIST,              "Datoteka '%s' ne obstaja.\n\n \
-Ali želite ustvariti novo datoteko?"
-STRING_NOTSAVED,                "Vsebina datoteke '%s'je bila spremenjena.\n\n \
-Ali želite shraniti spremembe?"
-STRING_NOTFOUND,                    "Ni mogoèe najti '%s'."
-STRING_OUT_OF_MEMORY,          "Na voljo ni dovolj pomnilnika, da bi bilo mogoèe dokonèati to \
-operacijo. \nÈe ga želite sprostiti, konèajte enega ali veè programov in poskusite znova. "
+STRING_DOESNOTEXIST,              "Datoteka '%s'\nne obstaja\n\n \
+Ali jo želite ustvariti?"
+STRING_NOTSAVED,                "Datoteka '%s'\nje bila spremenjena\n\n \
+Ali želite shraniti spremembe?"
+STRING_NOTFOUND,                    "Niza '%s' ni mogoče najti."
+STRING_OUT_OF_MEMORY,          "Za dokončanje operacije je na voljo premalo \
+pomnilnika. \nZaprite enega ali več programov in poskusite znova."
 
 }
+
+#pragma code_page(default)
-- 
1.5.4.1
More information about the wine-patches mailing list