winecfg: Added Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Mon Apr 7 13:43:17 CDT 2008


---
 programs/winecfg/Si.rc   | 312 ++++++++++++++++++++++++++++++++++---------
 programs/winecfg/winecfg.rc |  2 +-
 2 files changed, 250 insertions(+), 64 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Si.rc b/programs/winecfg/Si.rc
index 879f2f1..efebcd1 100644
--- a/programs/winecfg/Si.rc
+++ b/programs/winecfg/Si.rc
@@ -2,7 +2,7 @@
 * WineCfg resources
 * Slovenian Language Support
 *
- * Copyright 2003 Rok Mandeljc <rok.mandeljc at gimb.org>
+ * Copyright 2008 Rok Mandeljc
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -20,26 +20,26 @@
 *
 */
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
-IDD_GENERALCFG DIALOGEX 0, 0, 260, 250
+IDR_WINECFG MENU DISCARDABLE
+BEGIN
+  POPUP ""
+  BEGIN
+    MENUITEM "Nastavitve", IDC_AUDIO_CONFIGURE
+  END
+END
+
+IDD_ABOUTCFG DIALOGEX 0, 0, 260, 270
 STYLE WS_CHILD
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  COMBOBOX    IDC_WINVER,83,153,158,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  COMBOBOX    IDC_DOSVER,83,172,158,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Wine Version:",IDC_STATIC,119,17,45,8
-  LTEXT      "CVS",IDC_WINEVER,169,17,56,8
-  LTEXT      "Windows Version:",IDC_STATIC,17,155,58,8
-  LTEXT      "DOS Version:",IDC_STATIC,17,173,57,8
-  CONTROL     IDB_WINE,IDC_STATIC,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | 
-          SS_REALSIZEIMAGE | WS_BORDER,15,17,157,111, WS_EX_TRANSPARENT
+  LTEXT      PACKAGE_STRING,IDC_STATIC,119,17,120,8
+  CONTROL     IDB_WINE,IDC_STATIC,"Static",SS_BITMAP ,15,17,157,111
   LTEXT      "http://www.winehq.org/",IDC_STATIC,119,31,106,8
-  GROUPBOX    "Default Behaviour",IDC_STATIC,8,115,244,97
-  LTEXT      "Wine provides the ability for Windows applications to mimic various Windows versions and styles",
-          IDC_STATIC,15,128,227,20
-  GROUPBOX    "Information",IDC_STATIC,8,4,244,106
-  CTEXT      "This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.",
+  LTEXT      "This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.",
           IDC_STATIC,119,44,124,72
 END
 
@@ -47,35 +47,45 @@ IDD_APPCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
+  GROUPBOX    " Nastavitve programov ",IDC_STATIC, 8,4,244,240
+  LTEXT      "Wine je sposoben oponašanja različnih različic Oken za vsak program posebej. Ta zavihek je povezan z zavihkoma Knjižnice in Grafika, kar omogoča spreminjanje nastavitev v teh dveh zavihkih tako za ves sistem kot za posamezne programe.",
+          IDC_STATIC,15,20,227,40
+  CONTROL     "Programi",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
+          15,60,230,140
+  PUSHBUTTON	  "&Dodaj program ...",IDC_APP_ADDAPP, 90,204,75,14
+  PUSHBUTTON	  "&Odstrani program",IDC_APP_REMOVEAPP, 170,204,75,14
+  LTEXT      "&Različica Oken:",IDC_STATIC,17,226,58,8
+  COMBOBOX    IDC_WINVER,83,224,163,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP  
 END
 
 IDD_GRAPHCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  EDITTEXT    IDC_SYSCOLORS,100,41,40,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
-  CONTROL     "Use a private color map",IDC_PRIVATEMAP,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,62,91,10
-  CONTROL     "Favor correctness over speed",IDC_PERFECTGRAPH,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,76,117,10
-  CONTROL     "Use XFree DGA extension",IDC_XDGA,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,141,62,97,10
-  CONTROL     "Use XFree Shm extension",IDC_XSHM,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,141,76,96,10
-  CONTROL     "Enable Wine desktop",IDC_MANAGED,"Button",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,17,143,84,10
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,159,40,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,159,40,14,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
-  GROUPBOX    "Render Settings",IDC_STATIC,8,4,244,90
-  LTEXT      "The driver color and render settings are used to optimise the way in which colors and applications are displayed.",
-          IDC_STATIC,15,17,228,22
-  LTEXT      "Allocated system colors:",IDC_STATIC,17,43,76,8
-  GROUPBOX    "Wine Desktop",IDC_STATIC,8,99,244,83
-  LTEXT      "Wine can be setup to emulate a windows desktop, or can be run in ""Managed"" mode (default) where the default X11 windows manager/environment is resposible for placing the windows.",
-          IDC_STATIC,15,112,228,28
-  LTEXT      "Desktop size:",IDC_DESKTOP_SIZE,17,161,44,8,WS_DISABLED
-  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,161,8,8,WS_DISABLED
-  GROUPBOX    " Screen Resolution ",IDC_STATIC,8,242,244,25
+  GROUPBOX    " Nastavitve oken ",IDC_STATIC,8,4,244,184
+
+  CONTROL     "Dovoli DirectX programom, da preprečijo &miški zapuščanje njihovega okna",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,19,230,8
+  
+  CONTROL	    "Dovoli upravljalniku &oken, da upravlja z Wine-ovimi okni",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,40,230,8
+  LTEXT      "Če z Wine-ovimi okni upravlja upravljalnik oken, so robovi, obnašanje in ostale nastavitve le-teh enake, kot za ostala okna vašega namizja, kar omogoča boljšo združitev z vašim namizjem.\n\nV nasprotnem primeru okna ne bodo tako tesno povezana z vašim namizjem, kar pa v nekaterih primerih omogoča pravilnejšo emulacijo in izboljša delovanje nekaterih programoh.",
+		      IDC_STATIC,19,51,225,70
+
+  CONTROL     "Uporabi navidezni &zaslon",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,118,230,10
+  LTEXT      "Uporaba navideznega zaslona povzroči prikaz vseh Wine-ovih oken znotraj enega samega okna (t.i. navidezni zaslon). V nasprotnem primeru so Wine-ova okna razvrščena po namizju, tako kot ostala okna vašega namizja.",
+          IDC_STATIC,19,128,225,38
+  LTEXT      "&Velikost okna:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,168,44,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,109,168,8,8,WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,166,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,166,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER | WS_DISABLED
+
+  GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,190,244,48
+
+  LTEXT      "&Podpora Vertex Shader: ",IDC_STATIC,15,203,80,32
+  COMBOBOX    IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,201,145,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+
+  CONTROL     "Omogoči &Pixel Shader (če to omogoča strojna oprema)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,219,230,10
+  GROUPBOX    " Ločljivost &zaslona ",IDC_STATIC,8,242,244,25
   CONTROL     "", IDC_RES_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",WS_TABSTOP,12,250,187,15
   EDITTEXT    IDC_RES_DPIEDIT,204,250,23,13,ES_NUMBER|WS_TABSTOP
   LTEXT      "dpi",IDC_STATIC,235,252,10,8
@@ -85,58 +95,234 @@ IDD_DLLCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
+  GROUPBOX    " Nastavitve DLL knjižnic ",IDC_STATIC,8,4,244,240
+  LTEXT      "Vsaka DLL knjižnica (Dinamic Link Library) je lahko določena kot bodisi vgrajena ('builtin'; del Wine-a) oziroma izvirna ('native'; vzeta iz Oken ali nameščena skupaj s programom za Okna)."
+          ,IDC_STATIC,16,16,220,32
+  LTEXT      "&Nova nastavitev knjižnice:",IDC_STATIC,16,58,100,8
+  COMBOBOX    IDC_DLLCOMBO,16,68,140,14,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT | CBS_LOWERCASE
+  PUSHBUTTON   "&Dodaj",IDC_DLLS_ADDDLL, 164,68,82,13,BS_DEFPUSHBUTTON 
+  LTEXT      "Obstoječe n&astavitve:",IDC_STATIC,16,86,100,8
+  LISTBOX     IDC_DLLS_LIST,16,96,140,140,WS_BORDER | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
+  PUSHBUTTON   "&Uredi",IDC_DLLS_EDITDLL,164,96,82,14
+  PUSHBUTTON   "&Odstrani",IDC_DLLS_REMOVEDLL,164,114,82,14 
+END
+
+IDD_LOADORDER DIALOG DISCARDABLE 80, 90, 110, 92
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Urejanje nastavitve"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX    " Vrstni red nalaganja ",IDC_STATIC,8,4,94,66
+  CONTROL     "&Vgrajena (Wine)",IDC_RAD_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP,16,14,75,10
+  CONTROL     "&Izvorna (Okna)",IDC_RAD_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,24,75,10
+  CONTROL     "Vgra&jena, izvorna",IDC_RAD_BUILTIN_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,34,75,10
+  CONTROL     "I&zvorna, vgrajena",IDC_RAD_NATIVE_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,44,75,10
+  CONTROL     "&Onemogoči",IDC_RAD_DISABLE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,54,75,10
+  DEFPUSHBUTTON  "V redu",IDOK,8,74,45,14,WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "Prekliči",IDCANCEL,57,74,45,14,WS_GROUP
+END
+
+IDD_DRIVECFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
+STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+  GROUPBOX    " Preslikave &pogonov ",IDC_STATIC,8,4,244,240
+  CONTROL     "Listview",IDC_LIST_DRIVES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_ALIGNLEFT |
+          LVS_SINGLESEL | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15,18,232,76
+  PUSHBUTTON   "&Dodaj ...",IDC_BUTTON_ADD,15,98,37,14
+  PUSHBUTTON   "&Odstrani",IDC_BUTTON_REMOVE,56,98,37,14
+  PUSHBUTTON   "&Samozaznaj ...",IDC_BUTTON_AUTODETECT,187,98,59,14
+
+  /* editing drive details */
+  LTEXT      "&Pot:",IDC_STATIC,15,123,20,9  
+  EDITTEXT    IDC_EDIT_PATH,41,120,160,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON   "&Brskaj ...",IDC_BUTTON_BROWSE_PATH,206,120,40,13
+  
+  LTEXT      "&Vrsta:",IDC_STATIC_TYPE,15,138,21,10
+  COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,41,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  
+  LTEXT      "Oznaka in serijska Å¡tevilka",IDC_LABELSERIAL_STATIC,15,155,95,10
+  
+  PUSHBUTTON   "Pokaži &napredno",IDC_BUTTON_SHOW_HIDE_ADVANCED,186,136,60,13
+  CONTROL     "Samozaznaj &z naprave:",IDC_RADIO_AUTODETECT,"Button",
+          BS_AUTORADIOBUTTON,15,166,93,10
+  EDITTEXT    IDC_EDIT_DEVICE,27,176,174,13,ES_AUTOHSCROLL
+  PUSHBUTTON   "&Brskaj ...",IDC_BUTTON_BROWSE_DEVICE,206,176,40,13
+  CONTROL     "&Ročno dodeli:",IDC_RADIO_ASSIGN,"Button",
+          BS_AUTORADIOBUTTON,15,195,69,10
+
+  LTEXT      "&Oznaka:",IDC_STATIC_LABEL,33,208,39,12
+  EDITTEXT    IDC_EDIT_LABEL,73,205,68,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "S&erijska Å¡t.:",IDC_STATIC_SERIAL,33,225,39,12
+  EDITTEXT    IDC_EDIT_SERIAL,73,221,68,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
+
+  CONTROL     "Pokaži &datoteke s piko",IDC_SHOW_DOT_FILES,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,8,260,230,8
 END
 
 IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,195
-  LTEXT      "Select a sound driver by checking the box of the desired driver. Disable sound by not selecting any driver. Selection of multiple drivers is not recommended. Configure a driver by right-clicking on it.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
-  PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
-  PUSHBUTTON	  "&Control Panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
+  GROUPBOX    " Izbira gonilnika ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  LTEXT      "Omogočite želeni zvočni gonilnik tako, da ga obkljukate. Zvočni gonilniki, ki niso izbrani, bodo onemogočeni. Izbira več zvočnih gonilnikov ni priporočljiva. Če želite urediti nastavitve zvočnega gonilnika, kliknite nanj z desnim gumbom.",IDC_STATIC,15,20,227,40
+  CONTROL     "Naprave",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,60,140,130 
+  PUSHBUTTON   "&Preizkusi zvok",IDC_AUDIO_TEST,170,60,59,14
+  PUSHBUTTON	  "&Nadzorna plošča",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,80,59,14
   GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Hardware Acceleration: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
+  LTEXT	  "&Strojno pospeševanje: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
   COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
+  LTEXT      "&Frekvenca vzorčenja:",IDC_STATIC,15,232,70,8
   COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
+  LTEXT      "Å tevilo &bitov na vzorec:",IDC_STATIC,137,232,80,8
   COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Driver &Emulation",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  CONTROL     "&Emulacija gonilnika",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Appearance ",IDC_STATIC,8,4,244,106
-  LTEXT      "&Theme:",IDC_STATIC,15,16,130,8
+  GROUPBOX    " Izgled ",IDC_STATIC,8,4,244,106
+  LTEXT      "&Tema:",IDC_STATIC,15,16,130,8
   COMBOBOX    IDC_THEME_THEMECOMBO,15,24,130,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  PUSHBUTTON   "&Install theme...",IDC_THEME_INSTALL,152,23,93,14
-  LTEXT      "&Color:",IDC_THEME_COLORTEXT,15,40,112,8
+  PUSHBUTTON   "&Namesti temo ...",IDC_THEME_INSTALL,152,23,93,14
+  LTEXT      "&Barva:",IDC_THEME_COLORTEXT,15,40,112,8
   COMBOBOX    IDC_THEME_COLORCOMBO,15,48,112,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Size:",IDC_THEME_SIZETEXT,135,40,110,8
+  LTEXT      "&Velikost:",IDC_THEME_SIZETEXT,135,40,110,8
   COMBOBOX    IDC_THEME_SIZECOMBO,135,48,110,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "It&em:",IDC_STATIC,15,64,112,8
+  LTEXT      "P&redmet:",IDC_STATIC,15,64,112,8
   COMBOBOX    IDC_SYSPARAM_COMBO,15,74,112,120,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT
-  LTEXT      "C&olor:",IDC_SYSPARAM_COLOR_TEXT,135,64,25,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "B&arva:",IDC_SYSPARAM_COLOR_TEXT,135,64,25,8,WS_DISABLED
   PUSHBUTTON   "",IDC_SYSPARAM_COLOR,135,74,25,13,WS_DISABLED | BS_OWNERDRAW
-  LTEXT      "Si&ze:",IDC_SYSPARAM_SIZE_TEXT,166,64,30,8,WS_DISABLED
+  LTEXT      "V&elikost:",IDC_SYSPARAM_SIZE_TEXT,166,64,30,8,WS_DISABLED
   EDITTEXT    IDC_SYSPARAM_SIZE,166,74,23,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP | WS_DISABLED
   CONTROL     "",IDC_SYSPARAM_SIZE_UD,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT | WS_DISABLED,187,74,15,13
-  PUSHBUTTON   "&Font",IDC_SYSPARAM_FONT,208,74,37,13,WS_DISABLED
-  GROUPBOX    " S&hell Folder ",IDC_STATIC,8,114,244,100
+  PUSHBUTTON   "&Pisava",IDC_SYSPARAM_FONT,208,74,37,13,WS_DISABLED
+  GROUPBOX    " Vmesniške &mape ",IDC_STATIC,8,114,244,100
   CONTROL     "Listview",IDC_LIST_SFPATHS,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_AUTOARRANGE | LVS_ALIGNLEFT |
           LVS_SINGLESEL | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15,126,230,64
-  CONTROL     "&Link to:",IDC_LINK_SFPATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED,15,195,50,13
+  CONTROL     "&Poveži z:",IDC_LINK_SFPATH,"Button",BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP|WS_DISABLED,15,195,50,13
   EDITTEXT     IDC_EDIT_SFPATH,65,195,145,13,ES_AUTOHSCROLL|WS_TABSTOP|WS_DISABLED
-  PUSHBUTTON   "B&rowse",IDC_BROWSE_SFPATH,215,195,30,13,WS_DISABLED
+  PUSHBUTTON   "B&rskaj",IDC_BROWSE_SFPATH,215,195,30,13,WS_DISABLED
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_TAB_APPLICATIONS  "Programi"
+  IDS_TAB_DLLS      "Knjižnice"
+  IDS_TAB_DRIVES     "Pogoni"
+  IDS_CHOOSE_PATH     "Prosim, izberite unix ciljni imenik."
+  IDS_HIDE_ADVANCED    "Skrij &napredno"
+  IDS_SHOW_ADVANCED    "Pokaži &napredno"
+  IDS_NOTHEME       "(Brez teme)"
+  IDS_TAB_GRAPHICS    "Grafika"
+  IDS_TAB_DESKTOP_INTEGRATION "Vključitev v namizje"
+  IDS_TAB_AUDIO      "Zvok"
+  IDS_TAB_ABOUT      "O programu"
+  IDS_WINECFG_TITLE    "Wine nastavitve"
+  IDS_WINECFG_TITLE_APP  "Wine nastavitve za %s"
+  IDS_THEMEFILE      "Datoteke s temami"
+  IDS_THEMEFILE_SELECT  "Izberite datoteko s temo"
+  IDS_AUDIO_MISSING    "V registru trenutno ni naveden noben zvočni gonilnik.\n\nKot privzeta nastavitev bo izbran priporočen gonilnik.\nČe želite, lahko uporabite drug razpoložljiv gonilnik\n\nZa uporabo izbranega gonilnika kliknite na gumb Uporabi."
+  IDS_SHELL_FOLDER    "Mapa"
+  IDS_LINKS_TO      "Povezano z"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_DLL_WARNING     "Spreminjanje vrstnega reda nalaganja za to knjižnico ni priporočljivo.\nAli ste prepričani, da ga želite spremeniti?"
+  IDS_DLL_WARNING_CAPTION "Opozorilo: sistemska knjižnica"
+  IDS_DLL_NATIVE     "izvorno"
+  IDS_DLL_BUILTIN     "vgrajeno"
+  IDS_DLL_NATIVE_BUILTIN "izvorno, vgrajeno"
+  IDS_DLL_BUILTIN_NATIVE "vgrajeno, izvorno"
+  IDS_DLL_DISABLED    "onemogočeno"
+  IDS_DEFAULT_SETTINGS  "Privzete (sistemske) nastavitve"
+  IDS_EXECUTABLE_FILTER  "Wine programi (*.exe,*.exe.so)\0*.exe;*.exe.so\0"
+  IDS_USE_GLOBAL_SETTINGS "Uporabi sistemske nastavitve"
+  IDS_SELECT_EXECUTABLE  "Izberite izvršljivo datoteko"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_SHADER_MODE_HARDWARE  "Strojno"
+  IDS_SHADER_MODE_NONE    "Brez"
+END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDS_DRIVE_UNKNOWN      "Samozaznaj"
+  IDS_DRIVE_FIXED       "Lokalen trdi disk"
+  IDS_DRIVE_REMOTE      "Mrežni disk v skupni rabi"
+  IDS_DRIVE_REMOVABLE     "Disketa"
+  IDS_DRIVE_CDROM       "CD-ROM"
+  IDS_DRIVE_LETTERS_EXCEEDED "Ni mogoče dodati novega pogona.\n\nZa oznake pogonov so na voljo črke od A do Z, torej največ 26 pogonov."
+  IDS_SYSTEM_DRIVE_LABEL   "Sistemski pogon"
+  IDS_CONFIRM_DELETE_C    "Ali ste prepričani, da želite odstraniti pogon C?\n\nVečina programov za Okna za pravilno delovanje pričakuje obstoj pogona C. Če boste pogon odstranili, ga pozneje ne pozabite ponovno dodati!"
+  IDS_COL_DRIVELETTER     "ÄŒrka"
+  IDS_COL_DRIVEMAPPING    "Preslikava pogona"
+  IDS_NO_DRIVE_C       "Nimate določenega pogona C, kar zna biti problematično.\n\nČe ga želite dodati, uporabite gumb Dodaj v zavihku Pogoni!\n"
 END
 
-STRINGTABLE DISCARDABLE 
+STRINGTABLE DISCARDABLE
 BEGIN
-  IDS_TAB_GENERAL     "General"
-  IDS_TAB_DLLS      "Libraries"
-  IDS_TAB_DRIVES     "Drives"
+  IDS_ACCEL_FULL       "Polno"
+  IDS_ACCEL_STANDARD     "Standardno"
+  IDS_ACCEL_BASIC       "Osnovno"
+  IDS_ACCEL_EMULATION     "Emulacija"
+  IDS_DRIVER_ALSA       "ALSA gonilnik"
+  IDS_DRIVER_ESOUND      "EsounD gonilnik"
+  IDS_DRIVER_OSS       "OSS gonilnik"
+  IDS_DRIVER_JACK       "JACK gonilnik"
+  IDS_DRIVER_NAS       "NAS gonilnik"
+  IDS_DRIVER_AUDIOIO     "Audio IO (Solaris) gonilnik"
+  IDS_DRIVER_COREAUDIO    "CoreAudio gonilnik"
+  IDS_OPEN_DRIVER_ERROR    "Gonilnika %s ni mogoče odpreti!"
+  IDS_SOUNDDRIVERS      "Zvočni gonilniki"
+  IDS_DEVICES_WAVEOUT     "Wave Out naprave"
+  IDS_DEVICES_WAVEIN     "Wave In naprave"
+  IDS_DEVICES_MIDIOUT     "MIDI Out naprave"
+  IDS_DEVICES_MIDIIN     "MIDI In naprave"
+  IDS_DEVICES_AUX       "Pomožne (Aux) naprave"
+  IDS_DEVICES_MIXER      "Mešalne naprave"
+  IDS_UNAVAILABLE_DRIVER   "V registru sem našel naveden gonilnik, ki ni na voljo!\n\nAli naj odstranim '%s' iz registra?"
+  IDS_WARNING         "Opozorilo"
 END
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+BEGIN
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON      "Kontrole: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_TEXT    "Kontrole: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_DESKTOP      "Namizje"
+  IDC_SYSPARAMS_MENU       "Meni: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_MENU_TEXT     "Meni: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_SCROLLBAR     "Drsnik"
+  IDC_SYSPARAMS_SELECTION     "Izbira: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_SELECTION_TEXT  "Izbira: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP      "Namig orodja: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_TOOLTIP_TEXT   "Namig orodja: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_WINDOW      "Okno: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_WINDOW_TEXT    "Okno: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_TITLE   "Naslov akt. okna: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_TITLE_TEXT "Naslov akt. okna: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE  "Nasov neakt. okna: ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE_TEXT "Naslov neakt. okna: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_MSGBOX_TEXT    "Okno s sporočilom: besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_APPWORKSPACE   "Delovni prostor programa"
+  IDC_SYSPARAMS_WINDOW_FRAME   "Okvir okna"
+  IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_BORDER   "Rob akt. okna"
+  IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_BORDER  "Rob neakt. okna"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_SHADOW   "Kontrole: senca"
+  IDC_SYSPARAMS_GRAY_TEXT     "Sivo besedilo"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_HILIGHT  "Kontrole: osvetljeno"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_DARK_SHADOW "Kontole: temna senca"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_LIGHT   "Kontrole: svetlo"
+  IDC_SYSPARAMS_BUTTON_ALTERNATE "Kontrole: alt. ozadje"
+  IDC_SYSPARAMS_HOT_TRACKING   "Element z 'vročim sledenjem'"
+  IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_TITLE_GRADIENT "Naslov akt. okna: gradient"
+  IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE_GRADIENT "Naslov neakt. okna: gradient"
+  IDC_SYSPARAMS_MENU_HILIGHT   "Meni: osvetljen"
+  IDC_SYSPARAMS_MENUBAR      "Meni: vrstica"
+END
+
+#pragma code_page(default)
diff --git a/programs/winecfg/winecfg.rc b/programs/winecfg/winecfg.rc
index 533f429..85445aa 100644
--- a/programs/winecfg/winecfg.rc
+++ b/programs/winecfg/winecfg.rc
@@ -46,7 +46,7 @@
 /* #include "Pt.rc" */
 #include "Ro.rc"
 #include "Ru.rc"
-/* #include "Si.rc" */
+#include "Si.rc"
 #include "Sv.rc"
 #include "Tr.rc"
 #include "Zh.rc"
-- 
1.5.4.1




More information about the wine-patches mailing list