start: Updated Slovenian translation

Rok Mandeljc rok.mandeljc at email.si
Mon Apr 7 13:43:22 CDT 2008


---
 programs/start/Si.rc  |  32 ++++++++++++++++++--------------
 programs/start/rsrc.rc |  2 +-
 2 files changed, 19 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/programs/start/Si.rc b/programs/start/Si.rc
index cc301b4..6f55f93 100644
--- a/programs/start/Si.rc
+++ b/programs/start/Si.rc
@@ -2,7 +2,7 @@
 * Start
 * Slovenian Language Support
 *
- * Copyright 2003 Rok Mandeljc <rok.mandeljc at gimb.org>
+ * Copyright 2003-2008 Rok Mandeljc
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -19,29 +19,31 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 */
 
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 
 STRINGTABLE DISCARDABLE LANGUAGE LANG_SLOVENIAN, SUBLANG_DEFAULT
 {
-STRING_USAGE,                  "Zažene program ali odpre dokument s programom, ki obièajno odpira dokumente te vrste. \n\
+STRING_USAGE,                  "Zažene program oziroma odpre dokument v programu, ki je povezan z datotekami te vrste. \n\
 Uporaba: \n\
-start [možnosti] ime_programa [...] \n\
-start [možnosti] ime_dokumenta \n\
+start [možnosti] ime_programa [...] \n\
+start [možnosti] ime_dokumenta \n\
 \n\
-Možnosti: \n\
-/M[inimized] Zažene program program v minimiranem naèinu. \n\
-/MAX[imized] Zažene program program v maksimiranem naèinu. \n\
-/R[estored] Zažene program program v navadnem naèinu (ne minimiran in ne maksimiran). \n\
-/W[ait]   Poèaka, da se zagnani program konèa in se zakljuèi z njegovo izhodno kodo. \n\
-/L      Pokaž licenèno pogodbo. \n\
+Možnosti: \n\
+/M[inimized] Zažene program s pomanjšanim oknom. \n\
+/MAX[imized] Zažene program z razširjenim oknom. \n\
+/R[estored] Zažene program z običajno velikostjo okna. \n\
+/W[ait]   Počaka, da se zagnani program zaključi, nato se zaključi in vrne izhodno kodo programa. \n\
+/L      Prikaže licenčno pogodbo. \n\
 \n\
-start.exe razlièica 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
-Start prihaja popolnoma BREZ GARANCIJE; za podrobnosti uporabite možnost /L. \n\
+start.exe različica 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
+Start comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details run with /L option. \n\
 This is free software, and you are welcome to redistribute it \n\
 under certain conditions; run 'start /L' for details. \n\
 "
 
-STRING_LICENSE, "start.exe razlièica 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
+STRING_LICENSE, "start.exe version 0.2 Copyright (C) 2003, Dan Kegel \n\
 This program is free software; you can redistribute it and/or \n\
 modify it under the terms of the GNU Lesser Public License \n\
 as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 \n\
@@ -59,5 +61,7 @@ Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. \n\
 See the COPYING.LIB file for license information. \n\
 "
 
-STRING_EXECFAIL "Programa ni bilo mogoèe zagnati ali pa z dano vrsto dokumenta ni povezan noben program.\nShellExecuteEx je spodletel"
+STRING_EXECFAIL "Programa ni mogoče zagnati ali pa z datoteko te vrste ni povezan noben program.\nUkaz ShellExecuteEx ni uspel"
 }
+
+#pragma code_page(default)
diff --git a/programs/start/rsrc.rc b/programs/start/rsrc.rc
index 9f59c76..26e6cad 100644
--- a/programs/start/rsrc.rc
+++ b/programs/start/rsrc.rc
@@ -34,5 +34,5 @@ LANGUAGE LANG_NEUTRAL, SUBLANG_NEUTRAL
 #include "Pl.rc"
 #include "Pt.rc"
 #include "Ru.rc"
-/*#include "Si.rc"*/
+#include "Si.rc"
 #include "Tr.rc"
-- 
1.5.4.1
More information about the wine-patches mailing list