[PATCH] winecfg: update Polish translation

=3D?utf-8?q?Miko=3DC5=3D82aj=3D20Zalewski?=3D mikolaj at zalewski.pl
Sat Mar 29 07:29:47 CDT 2008


---
 programs/winecfg/Pl.rc |  33 +++++++++++++++++----------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Pl.rc b/programs/winecfg/Pl.rc
index 97b3e9f..78d7618 100644
--- a/programs/winecfg/Pl.rc
+++ b/programs/winecfg/Pl.rc
@@ -50,9 +50,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Ustawienia aplikacji",IDC_STATIC, 8,4,244,240
   LTEXT      "Wine mo=BFe udawa=E6 r=F3=BFne wersje Windows dla r=
=F3=BFnych aplikacji. Wyb=F3r w tej zak=B3adce jest powi=B9zany z zak=B3=
adkami Biblioteki i Grafika - ustawienia tam r=F3wnie=BF dotycz=B9 wszyst=
kich aplikacji lub tylko wybranej.",
-          IDC_STATIC,15,20,227,30
+          IDC_STATIC,15,20,227,36
   CONTROL     "Aplikacje",IDC_APP_LISTVIEW,"SysListView32",WS_BORD=
ER | WS_TABSTOP | LVS_LIST | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS,
-          15,50,230,150
+          15,56,230,144
   PUSHBUTTON	  "&Dodaj aplikacj=EA...",IDC_APP_ADDAPP, 90,204,75,14
   PUSHBUTTON	  "&Usu=F1 aplikacj=EA",IDC_APP_REMOVEAPP, 170,204,75,1=
4
   LTEXT      "&Wersja Windows:",IDC_STATIC,17,226,58,8
@@ -66,21 +66,22 @@ BEGIN
   GROUPBOX    " Ustawienia okna ",IDC_STATIC,8,4,244,180
=20
   CONTROL	  "Zezwalaj aplikacjom DirectX na zablokowanie opuszczania=
 okna przez kursor myszki",IDC_DX_MOUSE_GRAB,"Button",BS_MULTILINE|BS_AUT=
OCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,14,231,16
+
+  CONTROL	  "Pozw=F3j mened=BFerowi okien zarz=B9dza=E6 oknami Wine"=
,IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,40,230,8
+
   LTEXT 	  "Je=BFeli okna s=B9 zarz=B9dane przez mened=BFera okien, =
to b=EAd=B9 mia=B3y standardow=B9 ramk=EA, wsp=F3=B3pracowa=B3y z wirtual=
nymi pulpitami i pojawia=B3y si=EA na li=9Ccie okien.\n\n\
 Je=BFeli okna nie s=B9 zarz=B9dane to nie b=EAd=B9 zauwa=BFone przez men=
ed=BFera. To znaczy, =BFe okna b=EAd=B9 gorzej wsp=F3=B3pracowa=B3y z res=
zt=B9 pulpitu, ale emulacja b=EAdzie dok=B3adniejsza.\
 Niekt=F3rym aplikacjom mo=BFe to pom=F3c w lepszym dzia=B3aniu.",
-		  IDC_STATIC,15,37,228,80
-  CONTROL	  "Pozw=F3j mened=BFerowi okien zarz=B9dza=E6 oknami Wine"=
,IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,111,230,8
+		  IDC_STATIC,19,51,225,80
=20
-  LTEXT      "Uruchamiane aplikacje Windows mog=B9 by=E6 albo zaw=
arte w jednym okinie, kt=F3re b=EAdzie pe=B3ni=B3o rol=EA wirtualnego pul=
pitu, albo mie=E6 w=B3asne okna jak inne aplikacje.",
-          IDC_STATIC,15,125,228,28
-  LTEXT      "Rozmiar pulpitu:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,167,44,8,WS_D=
ISABLED
-  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,167,8,8,WS_DISABLED
   CONTROL     "Emuluj wirtualny pulpit",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button=
",
-          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,152,230,10
-
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,167,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_N=
UMBER | WS_DISABLED
-  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,167,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES=
_NUMBER | WS_DISABLED
+          BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,128,230,10
+  LTEXT      "Uruchamiane aplikacje Windows mog=B9 by=E6 albo zaw=
arte w jednym okinie, kt=F3re b=EAdzie pe=B3ni=B3o rol=EA wirtualnego pul=
pitu, albo mie=E6 w=B3asne okna jak inne aplikacje.",
+          IDC_STATIC,19,138,225,28
+  LTEXT      "Rozmiar pulpitu:",IDC_DESKTOP_SIZE,15,168,44,8,WS_D=
ISABLED
+  LTEXT      "X",IDC_DESKTOP_BY,108,168,8,8,WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_WIDTH,64,166,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES_N=
UMBER | WS_DISABLED
+  EDITTEXT    IDC_DESKTOP_HEIGHT,117,166,40,12,ES_AUTOHSCROLL | ES=
_NUMBER | WS_DISABLED
=20
   GROUPBOX    " Direct3D ",IDC_STATIC,8,189,244,50
=20
@@ -88,7 +89,7 @@ Niekt
   COMBOBOX	  IDC_D3D_VSHADER_MODE,100,197,145,70,CBS_DROPDOWNLIST | =
WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
=20
   CONTROL     "Obs=B3uguj Pixel Shader (je=BFeli s=B9 obs=B3ugiwan=
e przez kart=EA graficzn=B9)",IDC_D3D_PSHADER_MODE,"Button",BS_AUTOCHECKB=
OX | WS_TABSTOP,15,216,230,10
-  GROUPBOX    " Screen Resolution ",IDC_STATIC,8,242,244,25
+  GROUPBOX    " Rozdzielczo=9C=E6 ",IDC_STATIC,8,242,244,25
   CONTROL     "", IDC_RES_TRACKBAR, "msctls_trackbar32",WS_TABSTOP=
,12,250,187,15
   EDITTEXT    IDC_RES_DPIEDIT,204,250,23,13,ES_NUMBER|WS_TABSTOP
   LTEXT      "dpi",IDC_STATIC,235,252,10,8
@@ -138,8 +139,8 @@ BEGIN
=20
   /* editing drive details */
   LTEXT      "&=8Ccie=BFka:",IDC_STATIC,15,123,25,9
-  EDITTEXT    IDC_EDIT_PATH,46,120,150,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABS=
TOP
-  PUSHBUTTON   "&Przegl=B9daj...",IDC_BUTTON_BROWSE_PATH,201,120,45=
,13
+  EDITTEXT    IDC_EDIT_PATH,46,120,145,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABS=
TOP
+  PUSHBUTTON   "&Przegl=B9daj...",IDC_BUTTON_BROWSE_PATH,196,120,50=
,13
=20
   LTEXT      "&Typ:",IDC_STATIC_TYPE,15,138,21,10
   COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,41,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VS=
CROLL | WS_TABSTOP
@@ -310,5 +311,5 @@ BEGIN
   IDC_SYSPARAMS_ACTIVE_TITLE_TEXT "Tytu=B3 aktywnego okna"
   IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE  "T=B3o nag=B3=F3wka nieaktywnego okn=
a"
   IDC_SYSPARAMS_INACTIVE_TITLE_TEXT "Tytu=B3 nieaktywnego okna"
-  IDC_SYSPARAMS_MSGBOX_TEXT    "Message Box Text"
+  IDC_SYSPARAMS_MSGBOX_TEXT    "Tekst okien komunikat=F3w"
 END
--=20
1.5.4


--------------090902090902050002040907--More information about the wine-patches mailing list