[PATCH 2/2] winecfg: Remove 'emulation' driver option

Maarten Lankhorst (none) mlankhorst at patser.
Wed Aug 5 06:21:20 CDT 2009


This option doesn't actually do anything useful and should stay hidden in an obscure registry setting :)
---
 programs/winecfg/Bg.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Cs.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Da.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/De.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/En.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Es.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Fi.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Fr.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Hu.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/It.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Ja.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Ko.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Lt.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Nl.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/No.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Pl.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Pt.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Ro.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Ru.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Si.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Sv.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Tr.rc   |  19 +++++++++----------
 programs/winecfg/Zh.rc   |  38 ++++++++++++++++++--------------------
 programs/winecfg/audio.c  |  15 ---------------
 programs/winecfg/resource.h |  1 -
 25 files changed, 216 insertions(+), 256 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Bg.rc b/programs/winecfg/Bg.rc
index 00cfbe8..fcdf895 100644
--- a/programs/winecfg/Bg.rc
+++ b/programs/winecfg/Bg.rc
@@ -170,19 +170,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Èçáîð íà äðàéâåð ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Èçáîð íà äðàéâåð ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Èçáåðåòå çâóêîâ äðàéâåð êàòî ñëîæèòå îòìåòêà íà æåëàíèÿ îò âàñ äðàéâåð. Ìîæå äà çàáðàíèòå çâóêà êàòî íå èçáåðåòå íèêàêúâ äðàéâåð. Èçáèðàíåòî íà ïîâå÷å îò åäèí äðàéâåð íå å ïðåïîðú÷èòåëíî. Ìîæå äà íàñòðîèòå äðàéâåðà êàòî ùðàêíåòå âúðõó íåãî ñ äåñíèÿ áóòîí íà ìèøêàòà.",IDC_STATIC,15,20,227,50
-  CONTROL     "Óñòðîéñòâà",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,70,140,120
+  CONTROL     "Óñòðîéñòâà",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,70,140,135
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,70,59,14
   PUSHBUTTON   "Êîíòðîëåí ïàíåë",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,90,69,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Õàðäóåðíî óñêîðåíèå: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Ñîôòóåðíà åìóëàöèÿ",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Õàðäóåðíî óñêîðåíèå: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Cs.rc b/programs/winecfg/Cs.rc
index b34dd06..d9c0b28 100644
--- a/programs/winecfg/Cs.rc
+++ b/programs/winecfg/Cs.rc
@@ -170,19 +170,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Ovladaè zvukové karty ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Ovladaè zvukové karty ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Vyberte ovladaè zvukové karty zaškrtnutím políèka u pøíslušného ovladaèe. Když nezaškrtnete ani jeden ovladaè, zvuk se vypne. Vybrat více jak jeden ovladaè se nedoporuèuje. Detailní vlastnosti ovladaèe mùžete upravit pravým kliknutím na zvolený ovladaè.",IDC_STATIC,15,20,227,50
-  CONTROL     "Zaøízení",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,65,140,127
+  CONTROL     "Zaøízení",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,65,140,142
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,65,59,14
   PUSHBUTTON	  "Ovládací panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,85,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT      "Hardwarová akcelerace: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Vzorkovací frekvence:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Poèet bitù na vzorek:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Emulace zaøízení",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT      "Hardwarová akcelerace: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Vzorkovací frekvence:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Poèet bitù na vzorek:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Da.rc b/programs/winecfg/Da.rc
index 62b781b..f53aead 100644
--- a/programs/winecfg/Da.rc
+++ b/programs/winecfg/Da.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver valg ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Driver valg ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Vælg en lyd driver ved at afkrydse den ønskede driver. Slå lyden fra ved at fravælge alle drivere. Valg af flere drivere er ikke rekommenderet. Konfigurér driver ved at højre klikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Enheder",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Enheder",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test lyd",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Kontrol panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Hardware Accelerering: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Std. sample &frekvens:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Std. &bits pr. sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Driver &emuléring",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "&Hardware Accelerering: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Std. sample &frekvens:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Std. &bits pr. sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/De.rc b/programs/winecfg/De.rc
index 53c412c..fa3f379 100644
--- a/programs/winecfg/De.rc
+++ b/programs/winecfg/De.rc
@@ -166,19 +166,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Treiberauswahl ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Treiberauswahl ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Wählen Sie einen Sound-Treiber durch ankreuzen des gewünschten Treibers. Ist kein Treiber ausgewählt, wird der Sound deaktiviert. Die Auswahl mehrerer Treiber ist nicht empfohlen. Ein Treiber kann durch Rechtsklicken konfiguriert werden.",IDC_STATIC,15,15,227,35
-  CONTROL     "Geräte",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Geräte",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON   "Einstellungen",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60  
-  LTEXT      "Hardware-Beschleunigung: ", IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,105,213,140,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Abtastrate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Bits pro Abtastung:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Treiber-Emulation",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45  
+  LTEXT      "Hardware-Beschleunigung: ", IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,105,228,140,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Abtastrate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Bits pro Abtastung:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/En.rc b/programs/winecfg/En.rc
index cf0ce07..049aaa7 100644
--- a/programs/winecfg/En.rc
+++ b/programs/winecfg/En.rc
@@ -166,19 +166,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Select a sound driver by checking the box of the desired driver. Disable sound by not selecting any driver. Selection of multiple drivers is not recommended. Configure a driver by right-clicking on it.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140 
+  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,155,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Control Panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Hardware Acceleration: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Driver &Emulation",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "&Hardware Acceleration: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Es.rc b/programs/winecfg/Es.rc
index 2ddce6c..1771b4e 100644
--- a/programs/winecfg/Es.rc
+++ b/programs/winecfg/Es.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Selección de manejador ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Selección de manejador ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Seleccione un manejador de sonido marcando la casilla del deseado. Para deshabilitar el sonido no seleccione ninguno. No se recomienda la selección de más de un manejador. Para configurar un manejador haga doble click sobre él.",IDC_STATIC,15,15,227,35
-  CONTROL     "Dispositivos",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Dispositivos",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "Probar sonido",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON   "Panel de control",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT      "Aceleración Hardware: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Frecuencia muestreo:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Bits por muestra:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Emulación del manejador",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT      "Aceleración Hardware: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Frecuencia muestreo:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Bits por muestra:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Fi.rc b/programs/winecfg/Fi.rc
index f6fb85c..0dedf3a 100644
--- a/programs/winecfg/Fi.rc
+++ b/programs/winecfg/Fi.rc
@@ -165,19 +165,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Ajurin valinta ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Ajurin valinta ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT	  "Ääniajuri: ",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Hallintapaneeli",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,79,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Laitteistopohjainen kiihdytys:",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Oletusnäytetaajuus:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Näytteiden oletusbittimäärä:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Ajurin &emulointi",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Laitteistopohjainen kiihdytys:",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Oletusnäytetaajuus:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Näytteiden oletusbittimäärä:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Fr.rc b/programs/winecfg/Fr.rc
index b63adb1..52c9888 100644
--- a/programs/winecfg/Fr.rc
+++ b/programs/winecfg/Fr.rc
@@ -168,19 +168,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 270
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Sélection du pilote ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Sélection du pilote ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Sélectionnez un pilote audio en cochant la case en regard du pilote désiré. Désactivez le son en ne sélectionnant aucun pilote. La sélection de pilotes multiples n'est pas recommandée. Configurez le pilote en effectuant un clic droit dessus.",IDC_STATIC,15,20,227,35
-  CONTROL     "Matériel",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,55,140,139
+  CONTROL     "Matériel",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,55,140,154
   PUSHBUTTON   "&Tester le son",IDC_AUDIO_TEST,159,56,89,14
   PUSHBUTTON	  "Panneau de &configuration",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,159,76,89,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Accélération matérielle : ",IDC_STATIC,15,215,80,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,148,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Échantillonage (défaut) :",IDC_STATIC,15,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,100,230,38,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Bits par échantillon :",IDC_STATIC,153,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,223,230,25,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Émulation pilote",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Accélération matérielle : ",IDC_STATIC,15,230,80,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,148,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Échantillonage (défaut) :",IDC_STATIC,15,245,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,100,243,38,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Bits par échantillon :",IDC_STATIC,153,245,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,223,243,25,30,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 220
diff --git a/programs/winecfg/Hu.rc b/programs/winecfg/Hu.rc
index 0445c77..dc887fe 100644
--- a/programs/winecfg/Hu.rc
+++ b/programs/winecfg/Hu.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Meghajtóprogram választás ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Meghajtóprogram választás ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Válasszon egy hangmeghajtót a kiválasztott meghajtóprogram elõtti négyzet bejlölésével. A hang letiltható, ha nem jelöl be egy meghajtót sem. Több meghajtóprogram bejelölése nem ajánlott. Az összes meghajtó beállítható, ha rájuk kattint jobb egérgombbal.",IDC_STATIC,15,15,227,35
-  CONTROL     "Eszközök",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140 
+  CONTROL     "Eszközök",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "Vezérlõpult",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Hardveres gyorsítás: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Meghajtóprogram emuláció",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,230,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Hardveres gyorsítás: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/It.rc b/programs/winecfg/It.rc
index aea66df..55d22b6 100644
--- a/programs/winecfg/It.rc
+++ b/programs/winecfg/It.rc
@@ -125,19 +125,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Driver Selection ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Select a sound driver by checking the box of the desired driver. Disable sound by not selecting any driver. Selection of multiple drivers is not recommended. Configure a driver by right-clicking on it.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Control Panel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Hardware Acceleration: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Driver &Emulation",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "&Hardware Acceleration: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Sample Rate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Ja.rc b/programs/winecfg/Ja.rc
index a25a953..4dcb4c1 100644
--- a/programs/winecfg/Ja.rc
+++ b/programs/winecfg/Ja.rc
@@ -169,19 +169,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " ドライバの選択 ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " ドライバの選択 ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "オーディオドライバ: ",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "音をテスト(&T)",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON   "コントロール パネル(&C)",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "ハードウェア アクセラレーション(&H): ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "既定のサンプルレート(&S):",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "ドライバ エミュレーション(&E)",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "ハードウェア アクセラレーション(&H): ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "既定のサンプルレート(&S):",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Default &Bits Per Sample:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Ko.rc b/programs/winecfg/Ko.rc
index c01b841..6f13e0c 100644
--- a/programs/winecfg/Ko.rc
+++ b/programs/winecfg/Ko.rc
@@ -168,19 +168,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " µå¶óÀ̹ö ¼±Åà ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " µå¶óÀ̹ö ¼±Åà ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "¿øÇÏ´Â µå¶óÀ̹öÀÇ ¹Ú½º¸¦ üũÇÏ¿© »ç¿îµå µå¶óÀ̹ö¸¦ ¼±ÅÃÇÕ´Ï´Ù. ¾î¶² µå¶óÀ̹öµµ ¼±ÅÃÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸é »ç¿îµå°¡ ÇØÁ¦µË´Ï´Ù. ¿©·¯ µå¶óÀ̹ö¸¦ ¼±ÅÃÇÏ´Â °ÍÀº ÃßõÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. µå¶óÀ̹ö À§¿¡¼­ ¸¶¿ì½º ¿À¸¥ÂÊ ¹öÆ° Ŭ¸¯ÇÏ¿© µå¶óÀ̹ö¸¦ ¼³Á¤ÇÕ´Ï´Ù.",IDC_STATIC,15,20,227,33
-  CONTROL     "ÀåÄ¡",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,56,140,134
+  CONTROL     "ÀåÄ¡",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,56,140,149
   PUSHBUTTON   "¼Ò¸® Å×½ºÆ®(&T)",IDC_AUDIO_TEST,170,57,59,14
   PUSHBUTTON   "Á¦¾îÆÇ(&C)",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,77,59,14
-  GROUPBOX    " ´ÙÀÌ·ºÆ® »ç¿îµå ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT      "Çϵå¿þ¾î °¡¼Ó(&H): ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,146,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "±âº» »ùÇÃ/ÃÊ(&S):",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "±âº» ºñÆ®/»ùÇÃ(&B):",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,26,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "µå¶óÀ̹ö Èä³»³»±â(&E)",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " ´ÙÀÌ·ºÆ® »ç¿îµå ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT      "Çϵå¿þ¾î °¡¼Ó(&H): ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,146,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "±âº» »ùÇÃ/ÃÊ(&S):",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "±âº» ºñÆ®/»ùÇÃ(&B):",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,26,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Lt.rc b/programs/winecfg/Lt.rc
index 3dd3041..ca4f162 100644
--- a/programs/winecfg/Lt.rc
+++ b/programs/winecfg/Lt.rc
@@ -167,19 +167,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Tvarkyklių parinkimas ",IDC_STATIC,8,4,244,179
+  GROUPBOX    " Tvarkyklių parinkimas ",IDC_STATIC,8,4,244,194
   LTEXT      "Pasirinkite garso tvarkyklę pažymėdami norimos tvarkyklės langelį. Garsą išjungti galima nepažymint nė vienos tvarkyklės. Kelių tvarkyklių pasirinkimas yra nerekomenduojamas. Tvarkyklę konfigūruoti galima spustelėjus dešiniuoju pelės klavišu.",IDC_STATIC,15,15,227,35
-  CONTROL     "Įrenginiai",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,124
+  CONTROL     "Įrenginiai",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,139
   PUSHBUTTON   "&Testuoti garsÄ…",IDC_AUDIO_TEST,170,50,63,14
   PUSHBUTTON   "&Valdymo skydelis",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,63,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,189,244,76
-  LTEXT      "&Aparatinis spartinimas: ",IDC_STATIC,15,199,90,10
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,197,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Numatytasis garso elemento &dažnis:",IDC_STATIC,15,216,140,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,160,214,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Numatytasis garso elemento &bitų skaičius:",IDC_STATIC,15,232,140,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,160,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "TvarkyklÄ—s &emuliavimas",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,204,244,60
+  LTEXT      "&Aparatinis spartinimas: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Numatytasis garso elemento &dažnis:",IDC_STATIC,15,230,140,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,160,228,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Numatytasis garso elemento &bitų skaičius:",IDC_STATIC,15,245,140,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,160,243,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Nl.rc b/programs/winecfg/Nl.rc
index 9ab69b0..4cd45f0 100644
--- a/programs/winecfg/Nl.rc
+++ b/programs/winecfg/Nl.rc
@@ -167,19 +167,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Stuurprogrammaselectie ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Stuurprogrammaselectie ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Selecteer een geluidsstuurprogramma door het gewenste stuurprogramma aan te vinken. Zet het geluid uit door geen stuurprogramma te selecteren. Het selecteren van meerdere stuurprogramma's wordt niet aanbevolen. Rechtsklik op een stuurprogramma om het te configureren.",IDC_STATIC,15,20,227,45
-  CONTROL     "Apparaten",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,65,140,125
+  CONTROL     "Apparaten",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,65,140,140
   PUSHBUTTON   "Geluidstest",IDC_AUDIO_TEST,165,65,79,14
   PUSHBUTTON	  "Configuratiescherm",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,165,85,79,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Hardwareversnelling: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Samplefrequentie:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Bits per sample:",IDC_STATIC,157,232,60,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Stuurprogramma-emulatie",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Hardwareversnelling: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Samplefrequentie:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Bits per sample:",IDC_STATIC,157,247,60,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/No.rc b/programs/winecfg/No.rc
index 357539e..cc34fad 100644
--- a/programs/winecfg/No.rc
+++ b/programs/winecfg/No.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Valg av driver ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Valg av driver ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Velg en lyddriver ved å krysse av i boksen ved siden av den du vil bruke. Deaktiver lyd ved å ikke velge noen. Det anbefales ikke å velge flere drivere. Driverens oppsett kan endres ved å høyreklikke på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "Kontrollpanel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	 "Maskinvareakselerasjon: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Std. samplingsrate:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Std. biter per prøve:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Driveremulering",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	 "Maskinvareakselerasjon: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Std. samplingsrate:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Std. biter per prøve:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Pl.rc b/programs/winecfg/Pl.rc
index 8e1d9a2..d884881 100644
--- a/programs/winecfg/Pl.rc
+++ b/programs/winecfg/Pl.rc
@@ -167,19 +167,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Wybór sterownika ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Wybór sterownika ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Wybierz sterownik przez wstawienie krzy¿yka. Je¿eli chcesz wy³¹czyæ dŸwiêk, zostaw wszystkie pola puste. Wybór wielu sterowników na raz nie jest zalecany. Aby skonfigurowaæ sterownik kliknij prawym przyciskiem myszy na nim.",IDC_STATIC,15,20,227,40
-  CONTROL     "Urz¹dzenia",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,58,140,132
+  CONTROL     "Urz¹dzenia",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,58,140,147
   PUSHBUTTON   "Test dŸwiêku",IDC_AUDIO_TEST,165,58,69,14
   PUSHBUTTON	  "Panel sterowania",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,165,78,69,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Przyœpiesznie sprzêtowe: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Domyœlna czêstoœæ próbkowania:",IDC_STATIC,15,232,105,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,121,230,38,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Bitów na próbkê:",IDC_STATIC,165,232,55,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,223,230,27,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Emulacja sterownika",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Przyœpiesznie sprzêtowe: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Domyœlna czêstoœæ próbkowania:",IDC_STATIC,15,245,105,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,121,243,38,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Bitów na próbkê:",IDC_STATIC,165,245,55,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,223,243,27,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Pt.rc b/programs/winecfg/Pt.rc
index 322d3cf..683dc68 100644
--- a/programs/winecfg/Pt.rc
+++ b/programs/winecfg/Pt.rc
@@ -292,19 +292,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Selecção do Controlador ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Selecção do Controlador ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Seleccione um controlador de som marcando o desejado. Desactive o som não seleccionado qualquer controlador. Não é recomendada a selecção de vários controladores . Configure um controlador seleccionado-o com o clique direito.",IDC_STATIC,15,18,227,35
-  CONTROL     "Dispositivos",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,55,140,140
+  CONTROL     "Dispositivos",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,55,140,155
   PUSHBUTTON   "&Testar Som",IDC_AUDIO_TEST,170,55,65,14
   PUSHBUTTON	  "Painel de &Controlo",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,75,65,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Aceleração do &Material: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Taxa de Amo&stra Predefinida:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Bits Predefinidos por Amostra:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "&Emulação do Controlador",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Aceleração do &Material: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Taxa de Amo&stra Predefinida:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Bits Predefinidos por Amostra:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 
diff --git a/programs/winecfg/Ro.rc b/programs/winecfg/Ro.rc
index c836d60..f12949f 100644
--- a/programs/winecfg/Ro.rc
+++ b/programs/winecfg/Ro.rc
@@ -166,19 +166,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Selectare driver ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Selectare driver ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Alegeți un driver de sunet prin bifarea căsuței corespunzătoare. Sunetul este dezactivat dacă nu alegeți un driver. Selecționarea mai multor drivere nu este recomandată. Configurați un driver cu un clic dreapta pe el.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Dispozitive",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Dispozitive",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Testează sunetul",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON   "Panou de &control",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT      "Accelerație &hardware: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "R&ata de eșantionare implicită:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Nr. implicit &biți/eșantion:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "&Emulare driver",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT      "Accelerație &hardware: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "R&ata de eșantionare implicită:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Nr. implicit &biți/eșantion:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Ru.rc b/programs/winecfg/Ru.rc
index 938f194..7293cbc 100644
--- a/programs/winecfg/Ru.rc
+++ b/programs/winecfg/Ru.rc
@@ -171,19 +171,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Выбор драйвера ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Выбор драйвера ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT	  "Звуковой драйвер: ",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Devices",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Проверить звук",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "Панель управления",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,80,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "Аппаратное ускорение: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,145,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Частота (герц):",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,100,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Кодирование (бит):",IDC_STATIC,144,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,216,230,30,52,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Эмуляция драйвера",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "Аппаратное ускорение: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,145,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Частота (герц):",IDC_STATIC,15,245,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,100,243,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Кодирование (бит):",IDC_STATIC,144,245,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,216,243,30,52,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Si.rc b/programs/winecfg/Si.rc
index 87cd239..feaef36 100644
--- a/programs/winecfg/Si.rc
+++ b/programs/winecfg/Si.rc
@@ -166,19 +166,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Izbira gonilnika ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Izbira gonilnika ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Omogočite želeni zvočni gonilnik tako, da ga obkljukate. Zvočni gonilniki, ki niso izbrani, bodo onemogočeni. Izbira več zvočnih gonilnikov ni priporočljiva. Če želite urediti nastavitve zvočnega gonilnika, kliknite nanj z desnim gumbom.",IDC_STATIC,15,20,227,40
-  CONTROL     "Naprave",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,60,140,130
+  CONTROL     "Naprave",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,60,140,145
   PUSHBUTTON   "&Preizkusi zvok",IDC_AUDIO_TEST,170,60,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Nadzorna plošča",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,80,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Strojno pospeševanje: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Frekvenca vzorčenja:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Å tevilo &bitov na vzorec:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "&Emulacija gonilnika",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "&Strojno pospeševanje: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Frekvenca vzorčenja:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Å tevilo &bitov na vzorec:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Sv.rc b/programs/winecfg/Sv.rc
index 113603c..7fea5aa 100644
--- a/programs/winecfg/Sv.rc
+++ b/programs/winecfg/Sv.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Enhetsval ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Enhetsval ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Välj en ljuddrivrutin genom att kryssa i rutan för den önskade drivrutinen. Inaktivera ljud genom att inte välja någon drivrutin. Val av flera drivrutiner rekommenderas inte. Konfigurera en drivrutin genom att högerklicka på den.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "Enheter",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Testa ljud",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "&Kontrollpanel",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "&Hårdvaruaccelerering: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Samplingsfrekvens som standard:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "&Bitar per sampling som standard:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Drivrutins&emulering",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "&Hårdvaruaccelerering: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Samplingsfrekvens som standard:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "&Bitar per sampling som standard:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Tr.rc b/programs/winecfg/Tr.rc
index 883c0f3..0fa9778 100644
--- a/programs/winecfg/Tr.rc
+++ b/programs/winecfg/Tr.rc
@@ -164,19 +164,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Sürücü Seçimi ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " Sürücü Seçimi ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "Ýstediðiniz sürücünün kutusunu iþaretleyerek bir ses sürücüsü seçin. Hiçbir sürücü seçmeyerek sesi etkisizleþtirebilirsiniz. Birden fazla sürücü seçimi önerilmez. Üzerine sað týklayarak bir sürücüyü yapýlandýrýn.",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "Aygýtlar",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140 
+  CONTROL     "Aygýtlar",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "&Test Sound",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "Denetim Masasý",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT      "Donaným Hýzlandýrmasý: ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Öntanýmlý Örnekleme Hýzý:",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "Örnek Baþýna Bit Sayýsý:",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "Sürücü Taklidi",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT      "Donaným Hýzlandýrmasý: ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Öntanýmlý Örnekleme Hýzý:",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "Örnek Baþýna Bit Sayýsý:",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/Zh.rc b/programs/winecfg/Zh.rc
index b483cfe..fea66b7 100644
--- a/programs/winecfg/Zh.rc
+++ b/programs/winecfg/Zh.rc
@@ -168,19 +168,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " 驱动程序选择 ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " 驱动程序选择 ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "请选择想要的驱动程序。不选择任何驱动程序将停用音效。 不建议同时选择多个驱动程序。 按下鼠标右键来对驱动程序设置。",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "装置",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "装置",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "测试音效(&T)",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "控制台(&C)",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "硬件加速(&H): ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "默认取样频率(&S):",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "默认取样位元率&B):",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "驱动程序模拟(&E)",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "硬件加速(&H): ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "默认取样频率(&S):",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "默认取样位元率&B):",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
@@ -453,19 +452,18 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 9, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " 驅動程式選擇 ",IDC_STATIC,8,4,244,195
+  GROUPBOX    " 驅動程式選擇 ",IDC_STATIC,8,4,244,210
   LTEXT      "請選擇想要的驅動程式。不選擇任何驅動程式將停用音效。不建議同時選擇多個驅動程式。按下滑鼠右鍵來對驅動程式設定。",IDC_STATIC,15,20,227,30
-  CONTROL     "裝置",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,140
+  CONTROL     "裝置",IDC_AUDIO_TREE,"SysTreeView32",WS_BORDER | WS_TABSTOP,15,50,140,155
   PUSHBUTTON   "測試音效(&T)",IDC_AUDIO_TEST,170,50,59,14
   PUSHBUTTON	  "控制台(&C)",IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL,170,70,59,14
-  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,205,244,60
-  LTEXT	  "硬體加速(&H): ",IDC_STATIC,15,215,90,10
-  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,213,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "預設取樣頻率(&S):",IDC_STATIC,15,232,70,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,230,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  LTEXT      "預設取樣位元率&B):",IDC_STATIC,137,232,80,8
-  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,230,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-  CONTROL     "驅動程式模擬(&E)",IDC_DSOUND_DRV_EMUL,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,250,230,10
+  GROUPBOX    " DirectSound ",IDC_STATIC,8,220,244,45
+  LTEXT	  "硬體加速(&H): ",IDC_STATIC,15,230,90,10
+  COMBOBOX	  IDC_DSOUND_HW_ACCEL,100,228,150,70,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "預設取樣頻率(&S):",IDC_STATIC,15,247,70,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_RATES,90,245,42,76,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
+  LTEXT      "預設取樣位元率&B):",IDC_STATIC,137,247,80,8
+  COMBOBOX    IDC_DSOUND_BITS,220,245,30,56,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 END
 
 IDD_DESKTOP_INTEGRATION DIALOG DISCARDABLE 0, 0, 260, 250
diff --git a/programs/winecfg/audio.c b/programs/winecfg/audio.c
index 79e62f0..3abacb2 100644
--- a/programs/winecfg/audio.c
+++ b/programs/winecfg/audio.c
@@ -678,12 +678,6 @@ static void initAudioDlg (HWND hDlg)
 	break ;
    }
   }
-
-  buf = get_reg_key(config_key, keypath("DirectSound"), "EmulDriver", "N");
-  if (IS_OPTION_TRUE(*buf))
-   CheckDlgButton(hDlg, IDC_DSOUND_DRV_EMUL, BST_CHECKED);
-  else
-   CheckDlgButton(hDlg, IDC_DSOUND_DRV_EMUL, BST_UNCHECKED);
   HeapFree(GetProcessHeap(), 0, buf);
 }
 
@@ -728,15 +722,6 @@ AudioDlgProc (HWND hDlg, UINT uMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
 	   set_reg_key(config_key, keypath("DirectSound"), "DefaultBitsPerSample", DSound_Bits[selected_dsound_bits]);
 	  }
 	  break;
-     case IDC_DSOUND_DRV_EMUL:
-	  if (HIWORD(wParam) == BN_CLICKED) {
-	   SendMessage(GetParent(hDlg), PSM_CHANGED, 0, 0);
-	   if (IsDlgButtonChecked(hDlg, IDC_DSOUND_DRV_EMUL) == BST_CHECKED)
-		set_reg_key(config_key, keypath("DirectSound"), "EmulDriver", "Y");
-	   else
-		set_reg_key(config_key, keypath("DirectSound"), "EmulDriver", "N");
-	  }
-	  break;
 	}
 	break;
 
diff --git a/programs/winecfg/resource.h b/programs/winecfg/resource.h
index 88c9e64..27736b7 100644
--- a/programs/winecfg/resource.h
+++ b/programs/winecfg/resource.h
@@ -172,7 +172,6 @@
 #define IDC_AUDIO_TEST         1301
 #define IDC_AUDIO_CONTROL_PANEL     1302
 #define IDC_DSOUND_HW_ACCEL       1303
-#define IDC_DSOUND_DRV_EMUL       1304
 #define IDC_AUDIO_TREE			1305
 #define IDR_WINECFG			1306
 #define IDB_CHECKBOX          1307
-- 
1.6.3.3


--------------020300040102070304060704--More information about the wine-patches mailing list