[PATCH] Add Dutch translations

Paul Vriens Paul.Vriens.Wine at gmail.com
Fri Jul 3 08:27:40 CDT 2009


---
 programs/notepad/Nl.rc |  18 ++++++++++++++++++
 1 files changed, 18 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/notepad/Nl.rc b/programs/notepad/Nl.rc
index 77ee3e1..f543b13 100644
--- a/programs/notepad/Nl.rc
+++ b/programs/notepad/Nl.rc
@@ -91,6 +91,14 @@ PUSHBUTTON  "Annuleren", IDCANCEL,        180, 21, 40, 15, WS_TABSTOP
 PUSHBUTTON  "&Help",   IDHELP,        180, 39, 40, 15, WS_TABSTOP
 }
 
+IDD_OFN_TEMPLATE DIALOG DISCARDABLE 50,50,300,15
+STYLE DS_3DLOOK | DS_CONTROL | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_BORDER
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+BEGIN
+ LTEXT "Codering:", -1, 5,0, 50,12
+ COMBOBOX IDC_OFN_ENCCOMBO, 53,0, 156,48, WS_CHILD | WS_VSCROLL | CBS_DROPDOWNLIST
+END
+
 STRINGTABLE DISCARDABLE
 {
 STRING_PAGESETUP_HEADERVALUE,  "&f"
@@ -117,4 +125,14 @@ Wilt u de wijzigingen opslaan?"
 STRING_NOTFOUND,                "'%s' kan niet worden gevonden."
 STRING_OUT_OF_MEMORY,              "Onvoldoende geheugen. \
 \nSluit een of meer applicaties om de hoeveelheid\nbeschikbaar geheugen te vergroten."
+
+STRING_UNICODE_LE,   "Unicode (UTF-16)"
+STRING_UNICODE_BE,   "Unicode (UTF-16 big-endian)"
+
+STRING_LOSS_OF_UNICODE_CHARACTERS,     "%s\n\
+Dit bestand bevat Unicode tekens welke verloren zullen gaan\n\
+als dit bestand wordt opgeslagen in de %s codering.\n\
+Om deze tekens te behouden, klikt u op Annuleren en selecteert\n\
+daarna een van de Unicode-opties in de Codering keuzelijst.\n\
+Wilt u doorgaan?"
 }
-- 
1.6.0.6


--------------070709070009020809070005--More information about the wine-patches mailing list