appwiz.cpl: Update Swedish translation

Anders Jonsson anders.jonsson at norsjonet.se
Tue Dec 7 12:54:26 CST 2010


---
 dlls/appwiz.cpl/Sv.rc |  23 ++++++++++++++++++++++-
 1 files changed, 22 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/dlls/appwiz.cpl/Sv.rc b/dlls/appwiz.cpl/Sv.rc
index 75aa17a..f9f852b 100644
--- a/dlls/appwiz.cpl/Sv.rc
+++ b/dlls/appwiz.cpl/Sv.rc
@@ -42,7 +42,13 @@ STRINGTABLE
  IDS_INSTALL_FILTER, "Installationsprogram\0*instal*.exe;*setup*.exe;*.msi\0Program (*.exe)\0*.exe\0Alla filer (*.*)\0*.*\0\0"
 
  IDS_REMOVE, "&Ta bort..."
-  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Modify/Remove..."
+  IDS_MODIFY_REMOVE, "&Ändra/Ta bort..."
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_DOWNLOADING   "Hämtar..."
+  IDS_INSTALLING   "Installerar..."
 }
 
 IDD_MAIN DIALOG 0, 0, 320, 220
@@ -86,3 +92,18 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 CONTROL "", IDC_INFO_UPDATES, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 90, 136, 8
 CONTROL "", IDC_INFO_COMMENTS, "static", SS_LEFT | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 104, 100, 136, 8
 }
+
+ID_DWL_DIALOG DIALOG 0, 0, 260, 95
+STYLE DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Wine Gecko Installationsprogram"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+  LTEXT "Wine kunde inte hitta paketet Gecko vilket krävs för att program med inbäddad HTML " \
+     "ska fungera korrekt. Wine kan hämta och installera det automatiskt åt dig.\n\n" \
+     "Obs: Du rekommenderas att använda din distributions paket i stället. " \
+     "Se http://wiki.winehq.org/Gecko för mer information.",
+     ID_DWL_STATUS, 10, 10, 240, 50, SS_LEFT
+  CONTROL "Förlopp", ID_DWL_PROGRESS, PROGRESS_CLASSA, WS_BORDER|PBS_SMOOTH, 10, 40, 240, 12
+  DEFPUSHBUTTON "&Installera", ID_DWL_INSTALL, 200, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+  PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 140, 70, 50, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
-- 
1.7.1


--------------060503060407060100060508--More information about the wine-patches mailing list