wininet: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Tue Dec 21 13:06:59 CST 2010


---
 dlls/wininet/wininet_Pl.rc |  16 ++++++++++++++++
 1 files changed, 16 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/wininet/wininet_Pl.rc b/dlls/wininet/wininet_Pl.rc
index 0da9dab..2cf0e3c 100644
--- a/dlls/wininet/wininet_Pl.rc
+++ b/dlls/wininet/wininet_Pl.rc
@@ -62,7 +62,23 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 158, 126, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
 }
 
+IDD_INVCERTDLG DIALOG 3, 24, 250, 86
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+CAPTION "Ostrze¿enie o zabezpieczeniach"
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+{
+ LTEXT "Wyst¹pi³ problem z certyfikatem dla tej strony.", -1, 40, 6, 200, 20
+ LTEXT "", IDC_CERT_ERROR, 40, 26, 200, 20
+ LTEXT "Czy mimo to chcesz kontynuowaæ?", -1, 40, 46, 200, 20
+ PUSHBUTTON "Tak", IDOK, 40, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP | BS_DEFPUSHBUTTON
+ PUSHBUTTON "Nie", IDCANCEL, 100, 66, 56, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
+}
+
 STRINGTABLE
 {
  IDS_LANCONNECTION "Po³¹czenie LAN"
+ IDS_CERT_CA_INVALID  "Certyfikat jest wydany przez nieznanego lub niezaufanego wydawcê."
+ IDS_CERT_DATE_INVALID "Data na certyfikacie jest niepoprawna."
+ IDS_CERT_CN_INVALID  "Nazwa na certyfikacie nie zgadza siê z t¹ stron¹."
+ IDS_CERT_ERRORS    "Wyst¹pi³ przynajmniej jeden nieokreœlony problem z tym certyfikatem."
 }
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list