taskmgr: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Tue Dec 21 13:07:01 CST 2010


---
 programs/taskmgr/Pl.rc |  28 ++++++++++++++--------------
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/programs/taskmgr/Pl.rc b/programs/taskmgr/Pl.rc
index 6c5c8f4..a8e0730 100644
--- a/programs/taskmgr/Pl.rc
+++ b/programs/taskmgr/Pl.rc
@@ -216,7 +216,7 @@ BEGIN
   GROUPBOX    "U¿ycie procesora",IDC_CPU_USAGE_FRAME,5,5,60,54,WS_TABSTOP, WS_EX_TRANSPARENT
   GROUPBOX    "U¿ycie pamiêci",IDC_MEM_USAGE_FRAME,5,63,60,54,BS_LEFTTEXT, WS_EX_TRANSPARENT
   GROUPBOX    "Sumy",IDC_TOTALS_FRAME,5,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
-  GROUPBOX    "Pamiêc zadeklarowana (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
+  GROUPBOX    "Pamiêæ zadeklarowana (KB)",IDC_COMMIT_CHARGE_FRAME,5,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
   GROUPBOX    "Pamiêæ fizyczna (KB)",IDC_PHYSICAL_MEMORY_FRAME,131,122,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
   GROUPBOX    "Pamiêæ j¹dra (KB)",IDC_KERNEL_MEMORY_FRAME,131,166,111,39,0,WS_EX_TRANSPARENT
   LTEXT      "Uchwyty",IDS_TOTALS_HANDLE_COUNT,12,131,27,8
@@ -386,7 +386,7 @@ BEGIN
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,7,138,65,10
   CONTROL     "ID Ses&ji",IDC_SESSIONID,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,7,149,120,10
-  CONTROL     "Na&zwa u¿ytownika",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
+  CONTROL     "Na&zwa u¿ytkownika",IDC_USERNAME,"Button",BS_AUTOCHECKBOX |
           WS_TABSTOP,7,160,120,10
   CONTROL     "Ró¿nica b³ê&dów strony",IDC_PAGEFAULTSDELTA,"Button",
           BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,130,28,120,10
@@ -436,7 +436,7 @@ BEGIN
   ID_VIEW_LARGE      "Wyœwietl zadania u¿ywaj¹c du¿ych ikon"
   ID_VIEW_SMALL      "Wyœwietl zadania u¿ywaj¹c ma³ych ikon"
   ID_VIEW_DETAILS     "Wyœwietla szczegó³y ka¿dego zadania"
-  ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Od¿wie¿a listê dwa razy na sekundê"
+  ID_VIEW_UPDATESPEED_HIGH "Odœwie¿a listê dwa razy na sekundê"
   ID_VIEW_UPDATESPEED_NORMAL "Odœwie¿a listê co dwie sekundy"
   ID_VIEW_UPDATESPEED_LOW "Odœwie¿a listê co cztery sekundy"
 END
@@ -455,7 +455,7 @@ BEGIN
   ID_HELP_ABOUT      "Wyœwietl informacje o programie, wersji i prawach autorskich"
   ID_FILE_EXIT      "Zakoñcz aplikacjê Mened¿era zadañ"
   ID_OPTIONS_SHOW16BITTASKS
-              "Wyœwitels 16-bitowe zadania pod odpowiednim ntvdm.exe"
+              "Wyœwietl 16-bitowe zadania pod odpowiednim ntvdm.exe"
   ID_VIEW_SELECTCOLUMNS  "Wybierz kolumny, które bêd¹ widoczne na zak³adce Procesy"
   ID_VIEW_SHOWKERNELTIMES "Pokazuje czasy j¹dra na wykresach wydajnoœci"
   ID_VIEW_CPUHISTORY_ONEGRAPHALL
@@ -473,7 +473,7 @@ BEGIN
   ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESS "Usuwa dane zadanie z systemu"
   ID_PROCESS_PAGE_ENDPROCESSTREE
               "Usuwa dany proces i wszystkich jego potomków z systemu"
-  ID_PROCESS_PAGE_DEBUG  "Pod³¹cza debuger do tego zadania"
+  ID_PROCESS_PAGE_DEBUG  "Pod³¹cza debugger do tego zadania"
   ID_PROCESS_PAGE_SETAFFINITY
               "Ustala na jakich procesorach ten proces mo¿e siê wykonywaæ"
   ID_PROCESS_PAGE_SETPRIORITY_REALTIME
@@ -524,11 +524,11 @@ BEGIN
   IDS_IOREADS      "Odczyty We/Wy"
   IDS_IOREADBYTES    "Odczyty We/Wy w bajtach"
   IDS_SESSIONID     "Identyfikator sesji"
-  IDS_USERNAME     "Nazwa u¿ytkowinka"
+  IDS_USERNAME     "Nazwa u¿ytkownika"
   IDS_PAGEFAULTSDELTA  "Zmiana b³êdów stron"
   IDS_VIRTUALMEMORYSIZE "Rozmiar pamiêci wirtualnej"
-  IDS_PAGEDPOOL     "Pula stronnicowania"
-  IDS_NONPAGEDPOOL   "Pula niestronnicowania"
+  IDS_PAGEDPOOL     "Pula stronicowania"
+  IDS_NONPAGEDPOOL   "Pula niestronicowana"
   IDS_BASEPRIORITY   "Priorytet podstawowy"
   IDS_HANDLECOUNT    "Liczba dojϾ"
   IDS_THREADCOUNT    "Liczba w¹tków"
@@ -542,18 +542,18 @@ END
 STRINGTABLE
 BEGIN
   IDS_WARNING_TITLE        "Ostrze¿enie menad¿era zadañ"
-  IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "OSTRZE¯ENIE: Zmiana priorytetu tego rprcesu mo¿e przynieœæ\n\
-                   nieporz¹dane skutki, w tym równie¿ niestabilnoœæ systemu\n\
+  IDS_PRIORITY_CHANGE_MESSAGE   "OSTRZE¯ENIE: Zmiana priorytetu tego procesu mo¿e przynieœæ\n\
+                   niepo¿¹dane skutki, w tym równie¿ niestabilnoœæ systemu\n\
                   Czy na pewno chcesz zmieniæ priorytet?"
-  IDS_PRIORITY_UNABLE2CHANGE   "Nie mozna zmieniæ priorytetu"
+  IDS_PRIORITY_UNABLE2CHANGE   "Nie mo¿na zmieniæ priorytetu"
   IDS_TERMINATE_MESSAGE      "OSTRZE¯ENIE: Zakoñczenie procesu mo¿e przynieœæ\n\
-                   nieporz¹dane skutki, w tym równie¿\n\
+                   niepo¿¹dane skutki, w tym równie¿\n\
                   utratê danych i niestabilnoœæ systemu.\n\
                   Proces nie bêdzie mia³ szansy na zapisanie danych\n\
                   Czy na pewno chcesz zakoñczyæ?"
   IDS_TERMINATE_UNABLE2TERMINATE "Nie mo¿na zakoñczyæ procesu"
   IDS_DEBUG_MESSAGE        "OSTRZE¯ENIE: Debugowanie tego procesu mo¿e spowodowaæ utratê tanych.\n\
-                   Czy na pewno chcesz uruchomiæ debugera?"
+                   Czy na pewno chcesz uruchomiæ debuggera?"
   IDS_DEBUG_UNABLE2DEBUG     "Nie mo¿na debugowaæ procesu"
   IDS_AFFINITY_ERROR_MESSAGE   "Proces musi byæ skoligacony z co najmniej jednym procesorem"
   IDS_AFFINITY_ERROR_TITLE    "Niew³aœciwa opcja"
@@ -562,7 +562,7 @@ END
 
 STRINGTABLE
 BEGIN
-  IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "System Idle Process"
+  IDS_SYSTEM_IDLE_PROCESS      "Proces bezczynnoœci"
   IDS_APPLICATION_NOT_RESPONDING   "Nie odpowiada"
   IDS_APPLICATION_RUNNING      "Uruchomiony"
   IDS_APPLICATION_TASK        "Zadanie"
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list