cmd: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Tue Dec 21 13:07:00 CST 2010


---
 programs/cmd/Pl.rc |  8 ++++++--
 1 files changed, 6 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/programs/cmd/Pl.rc b/programs/cmd/Pl.rc
index 1271c57..7e4e30d 100644
--- a/programs/cmd/Pl.rc
+++ b/programs/cmd/Pl.rc
@@ -202,6 +202,10 @@ Ustawienia flagi nic nie zmieniaj
 
  WCMD_MORE,  "MORE wyœwietla strona po stronie wyjœcie pliku lub potoku.\n"
 
+ WCMD_CHOICE, "CHOICE wyœwietla tekst i czeka, a¿ U¿ytkownik\n\
+naciœnie dozwolony Przycisk z zaznaczalnej listy.\n\
+CHOICE jest u¿ywany g³ównie do budowania menu wyboru w plikach typu bat.\n"
+
  WCMD_EXIT,
 "EXIT koñczy bie¿¹c¹ sesjê cmd i powraca do systemu operacyjnego\n\
 lub pow³oki, w której uruchomiono cmd.\n"
@@ -243,7 +247,7 @@ Wpisz HELP <komenda> dla dok
  WCMD_NOFTYPE, "Brak skojarzenia polecenia otwórz z typem plików '%s'\n"
  WCMD_OVERWRITE, "Nadpisaæ %s"
  WCMD_MORESTR, "Wiêcej..."
- WCMD_TRUNCATEDLINE, "Line in Batch processing possibly truncated. Using:\n"
+ WCMD_TRUNCATEDLINE, "Linia przy przetwarzaniu pliku bat prawdopodobnie obciêta. U¿ywam:\n"
  WCMD_NYI, "Jeszcze niezaimplementowane\n\n"
  WCMD_NOARG, "Brakuje argumentu\n"
  WCMD_SYNTAXERR, "B³¹d sk³adni\n"
@@ -256,7 +260,7 @@ Wpisz HELP <komenda> dla dok
  WCMD_NEWTIME, "Wpisz nowy czas: "
  WCMD_MISSINGENV, "Zmienna œrodowiskowa %s niezdefiniowana\n"
  WCMD_READFAIL, "Nieudane otwarcie '%s'\n"
- WCMD_CALLINSCRIPT, "Cannot call batch label outside of a batch script\n"
+ WCMD_CALLINSCRIPT, "Nie mo¿na wywo³aæ etykiety bat poza skryptem bat\n"
  WCMD_ALL, "A"
  WCMD_DELPROMPT, "%s, Usun¹æ"
  WCMD_ECHOPROMPT, "Echo jest %s\n"
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list