winecfg: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Tue Dec 21 13:06:58 CST 2010


---
 programs/winecfg/Pl.rc |  4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Pl.rc b/programs/winecfg/Pl.rc
index 1eee094..c2c6c56 100644
--- a/programs/winecfg/Pl.rc
+++ b/programs/winecfg/Pl.rc
@@ -47,7 +47,7 @@ BEGIN
   CONTROL     "",IDC_ABT_WEB_LINK,"SysLink", LWS_TRANSPARENT, 105,53,106,8
   LTEXT      "Ta biblioteka jest wolnym oprogramowaniem; mo¿esz j¹ rozpowszechniaæ i/lub modyfikowaæ pod warunkami licencji GNU Lesser General Public License opublikowanej przez Free Software Foundation; licencji w wersji 2.1, lub (wed³ug w³asnego uznania) dowolnej póŸniejszej.",
           IDC_ABT_LICENSE_TEXT,105,64,145,60
-  GROUPBOX    " Windows Registration Information ", IDC_STATIC, 15, 155, 230, 55
+  GROUPBOX    " Informacje do rejestracji w Windows ", IDC_STATIC, 15, 155, 230, 55
   LTEXT      "W³aœciciel:", IDC_STATIC, 22, 171, 40, 20
   EDITTEXT    IDC_ABT_OWNER, 75, 171, 160, 13, ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
   LTEXT      "Organizacja:", IDC_STATIC, 22, 185, 50, 20
@@ -158,7 +158,7 @@ BEGIN
   COMBOBOX    IDC_COMBO_TYPE,46,135,77,60,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
 
   PUSHBUTTON   "&Opcje zaawansowane >>",IDC_BUTTON_SHOW_HIDE_ADVANCED,156,135,90,13
-  LTEXT      "De&vice:",IDC_STATIC_DEVICE,15,153,26,9
+  LTEXT      "U&rz¹dzenie:",IDC_STATIC_DEVICE,15,153,26,9
   EDITTEXT    IDC_EDIT_DEVICE,46,150,145,13,ES_AUTOHSCROLL | WS_TABSTOP
   PUSHBUTTON   "Prze&gl¹daj...",IDC_BUTTON_BROWSE_DEVICE,201,150,45,13
 
-- 
1.7.3.3
More information about the wine-patches mailing list