jscript: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Wed Dec 29 13:29:40 CST 2010


---
 dlls/jscript/jscript_Pl.rc |  1 +
 1 files changed, 1 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/jscript/jscript_Pl.rc b/dlls/jscript/jscript_Pl.rc
index 397683e..e417095 100644
--- a/dlls/jscript/jscript_Pl.rc
+++ b/dlls/jscript/jscript_Pl.rc
@@ -34,6 +34,7 @@ STRINGTABLE
   IDS_LBRACKET      "Oczekiwane '('"
   IDS_RBRACKET      "Oczekiwane ')'"
   IDS_UNTERMINATED_STR  "Niezakoñczona sta³a znakowa"
+  IDS_DISABLED_CC     "Warunkowa kompilacja jest wy³¹czona"
   IDS_NOT_FUNC      "Oczekiwana funkcja"
   IDS_NOT_DATE      "'[obiekt]' nie jest obiektem daty"
   IDS_NOT_NUM       "Oczekiwana liczba"
-- 
1.7.3.4
More information about the wine-patches mailing list