reg: Update the Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Jun 3 15:46:21 CDT 2010


---
 programs/reg/Pl.rc |  6 ++++++
 1 files changed, 6 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/programs/reg/Pl.rc b/programs/reg/Pl.rc
index 01c4244..ce6e64f 100644
--- a/programs/reg/Pl.rc
+++ b/programs/reg/Pl.rc
@@ -4,6 +4,7 @@
 *
 * Copyright 2008 Andrew Riedi
 * Copyright 2008 Mikolaj Zalewski
+ * Copyright 2010 £ukasz Wojni³owicz
 *
 * This library is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
@@ -30,4 +31,9 @@ STRINGTABLE
   STRING_ADD_USAGE, "REG ADD nazwa_klucza [/v nazwa_wartoœci | /ve] [/t typ] [/s separator] [/d dane] [/f]\n"
   STRING_DELETE_USAGE, "REG DELETE nazwa_klucza [/v nazwa_wartoœci | /ve | /va] [/f]\n"
   STRING_QUERY_USAGE, "REG QUERY nazwa_klucza [/v nazwa_wartoœci | /ve] [/s]\n"
+  STRING_SUCCESS, "Operacja zakoñczona pomyœlnie\n"
+  STRING_INVALID_KEY, "B³¹d: Niew³aœciwa nazwa klucza\n"
+  STRING_INVALID_CMDLINE, "B³¹d: Niew³aœciwe parametry wiersza poleceñ\n"
+  STRING_NO_REMOTE, "B³¹d: Nie mo¿na dodaæ kluczy do zdalnej maszyny\n"
+  STRING_CANNOT_FIND, "B³¹d: System nie móg³ znaleŸæ podanej wartoœci lub klucza rejestru\n"
 }
-- 
1.7.0.1
More information about the wine-patches mailing list