jscript: Add the Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sat Jun 5 05:12:47 CDT 2010


---
 dlls/jscript/Makefile.in  |  1 +
 dlls/jscript/jscript_Pl.rc |  47 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 48 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 dlls/jscript/jscript_Pl.rc

diff --git a/dlls/jscript/Makefile.in b/dlls/jscript/Makefile.in
index 0a20c41..4fa094b 100644
--- a/dlls/jscript/Makefile.in
+++ b/dlls/jscript/Makefile.in
@@ -13,6 +13,7 @@ RC_SRCS = \
 	jscript_Ko.rc \
 	jscript_Lt.rc \
 	jscript_Nl.rc \
+	jscript_Pl.rc \
 	jscript_Pt.rc \
 	jscript_Ru.rc \
 	jscript_Si.rc \
diff --git a/dlls/jscript/jscript_Pl.rc b/dlls/jscript/jscript_Pl.rc
new file mode 100644
index 0000000..8bbbe73
--- /dev/null
+++ b/dlls/jscript/jscript_Pl.rc
@@ -0,0 +1,47 @@
+/*
+ * Copyright 2010 £ukasz Wojni³owicz
+ *
+ * This library is free software; you can redistribute it and/or
+ * modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
+ * License as published by the Free Software Foundation; either
+ * version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
+ *
+ * This library is distributed in the hope that it will be useful,
+ * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
+ * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
+ * Lesser General Public License for more details.
+ *
+ * You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
+ * License along with this library; if not, write to the Free Software
+ * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
+ */
+
+#include "resource.h"
+
+LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
+
+STRINGTABLE DISCARDABLE
+{
+  IDS_TO_PRIMITIVE    "B³¹d przy przekszta³caniu obiektu do typu podstawowego"
+  IDS_INVALID_CALL_ARG  "Niew³aœciwe wywo³anie procedury lub argument"
+  IDS_CREATE_OBJ_ERROR  "Serwer automatyzacji nie mo¿e stworzyæ obiektu"
+  IDS_NO_PROPERTY     "Obiekt nie wspiera tej w³aœciwoœci lub metody"
+  IDS_ARG_NOT_OPT     "Argument nieopcjonalny"
+  IDS_SYNTAX_ERROR    "B³¹d sk³adni"
+  IDS_SEMICOLON      "Oczekiwane ';'"
+  IDS_LBRACKET      "Oczekiwane '('"
+  IDS_RBRACKET      "Oczekiwane ')'"
+  IDS_UNTERMINATED_STR  "Niezakoñczona sta³a znakowa"
+  IDS_NOT_FUNC      "Oczekiwana funkcja"
+  IDS_NOT_DATE      "'[obiekt]' nie jest obiektem daty"
+  IDS_NOT_NUM       "Oczekiwana liczba"
+  IDS_OBJECT_EXPECTED   "Oczekiwany obiekt"
+  IDS_ILLEGAL_ASSIGN   "Niepoprawne przypisanie"
+  IDS_UNDEFINED      "'|' jest niezdefiniowany"
+  IDS_NOT_BOOL      "Oczekiwany obiekt boolean"
+  IDS_JSCRIPT_EXPECTED  "Oczekiwany obiekt JScript"
+  IDS_REGEXP_SYNTAX_ERROR "B³¹d sk³adni w regularnym wyra¿eniu"
+  IDS_URI_INVALID_CHAR  "Kodowane URI zawiera niew³aœciwe znaki"
+  IDS_INVALID_LENGTH   "D³ugoœæ tablicy musi byæ skoñczon¹ dodatni¹ liczb¹ sta³¹"
+  IDS_ARRAY_EXPECTED   "Oczekiwany obiekt tablicowy"
+}
-- 
1.7.0.1
More information about the wine-patches mailing list