shdocvw: Update the Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Sep 17 03:02:21 CDT 2010


---
 dlls/shdocvw/Pl.rc |  31 ++++++++++++++++++++++++++++++-
 1 files changed, 30 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/dlls/shdocvw/Pl.rc b/dlls/shdocvw/Pl.rc
index 7a6ce31..3ec0009 100644
--- a/dlls/shdocvw/Pl.rc
+++ b/dlls/shdocvw/Pl.rc
@@ -48,10 +48,39 @@ IDR_BROWSE_MAIN_MENU MENU
     MENUITEM "&Drukuj...",          ID_BROWSE_PRINT
     MENUITEM "Podgl¹&d wydruku...",      ID_BROWSE_PRINT_PREVIEW
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&W³aœciwoœci...",       ID_BROWSE_PROPERTIES
+    MENUITEM "&W³aœciwoœci...",       ID_BROWSE_PROPERTIES
+    MENUITEM "&Zamknij...",       ID_BROWSE_QUIT
+  }
+  POPUP "&Widok"
+  {
+    POPUP "&Paski narzêdzi"
+    {
+      MENUITEM "Pasek &standardowy"      ID_BROWSE_BAR_STD
+      MENUITEM "&Pasek adresu"       ID_BROWSE_BAR_ADDR
+    }
+  }
+  POPUP "&Ulubione"
+  {
+    MENUITEM "&Dodaj do ulubionych..."     ID_BROWSE_ADDFAV
+    MENUITEM SEPARATOR
   }
   POPUP "&Pomoc"
   {
     MENUITEM "&O Internet Explorer...", ID_BROWSE_ABOUT
   }
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_TB_BACK       "Wstecz"
+  IDS_TB_FORWARD     "Dalej"
+  IDS_TB_STOP       "Zatrzymaj"
+  IDS_TB_REFRESH     "Odœwierz"
+  IDS_TB_HOME       "Strona g³ówna"
+  IDS_TB_PRINT      "Drukuj"
+}
+
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_ADDRESS       "Adres"
 }
-- 
1.7.2.3
More information about the wine-patches mailing list