po: Update Lithuanian translation

Aurimas Fišeras aurimas at gmail.com
Wed Aug 31 10:48:19 CDT 2011


From ea1dcd846b345c2d86b526543982846cd856d19d Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Aurimas=20Fi=C5=A1eras?= <aurimas at gmail.com>
Date: Wed, 31 Aug 2011 18:43:00 +0300
Subject: po: Update Lithuanian translation

---
 po/lt.po |  48 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------
 1 files changed, 36 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/po/lt.po b/po/lt.po
index 64eb8f7..6cd66cc 100644
--- a/po/lt.po
+++ b/po/lt.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: Wine\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.winehq.org\n"
 "POT-Creation-Date: N/A\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-08-23 21:32+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-08-31 18:41+0300\n"
 "Last-Translator: Aurimas Fišeras <aurimas at members.fsf.org>\n"
 "Language-Team: komp_lt at konf.lt\n"
 "Language: Lithuanian\n"
@@ -804,9 +804,8 @@ msgid "Initials"
 msgstr "Inicialai"
 
 #: crypt32.rc:80
-#, fuzzy
 msgid "Surname"
-msgstr "Naudotojas"
+msgstr "Pavardė"
 
 #: crypt32.rc:81
 msgid "Domain Component"
@@ -8181,6 +8180,13 @@ msgid ""
 "Specifying no file type after the equal sign removes the current "
 "association, if any.\n"
 msgstr ""
+"ASSOC parodo ar modifikuoja failų prievardžių sąsajas\n"
+"\n"
+"Sintaksė: ASSOC [.prv[=[failoTipas]]]\n"
+"\n"
+"ASSOC be parametrų parodo dabartines failų sąsajas.\n"
+"Jei naudojama tik su failo prievardžiu, parodo dabartinę sąsają.\n"
+"Po lygybės ženklo nenurodžius failo tipo pašalina dabartinę sąsają, jei yra.\n"
 
 #: cmd.rc:243
 msgid ""
@@ -8195,6 +8201,16 @@ msgid ""
 "Specifying no open command after the equal sign removes the command string "
 "associated to the specified file type.\n"
 msgstr ""
+"FTYPE parodo ar modifikuoja atvėrimo komandas susietas su failų tipais\n"
+"\n"
+"Sintaksė: FTYPE [failoTipas[=[atvėrimoKomanda]]]\n"
+"\n"
+"Be parametrų parodo failų tipus, kuriems apibrėžtos atvėrimo komandų "
+"eilutės.\n"
+"Jei naudojama tik su failų tipu, parodo susietą atvėrimo komandos eilutę, "
+"jei yra.\n"
+"Po lygybės ženklo nenurodžius atvėrimo komandos pašalina su nurodytu failo "
+"tipu susietą komandos eilutę.\n"
 
 #: cmd.rc:245
 msgid "MORE displays output of files or piped input in pages.\n"
@@ -8219,7 +8235,6 @@ msgstr ""
 "ar apvalkalą iš kur CMD buvo iškviestas.\n"
 
 #: cmd.rc:288
-#, fuzzy
 msgid ""
 "CMD built-in commands are:\n"
 "ASSOC\t\tShow or modify file extension associations\n"
@@ -8258,6 +8273,7 @@ msgid ""
 "Enter HELP <command> for further information on any of the above commands\n"
 msgstr ""
 "CMD įtaisytos komandos yra:\n"
+"ASSOC\t\tRodyti ar modifikuoti failų prievardžių sąsajas\n"
 "ATTRIB\t\tRodyti ar keisti DOS failo požymius\n"
 "CALL\t\tKviesti komandų failą iš kito komandų failo\n"
 "CD (CHDIR)\tPakeisti dabartinį numatytą katalogą\n"
@@ -8270,6 +8286,7 @@ msgstr ""
 "DIR\t\tPateikti katalogo turinį\n"
 "ECHO\t\tKopijuoti tekstą tiesiai į pulto išvedimą\n"
 "ENDLOCAL\tBaigia aplinkos pakeitimų lokalizavimą komandų faile\n"
+"FTYPE\t\tRodyti ar modifikuoti atvėrimo komandas susietas su failų tipais\n"
 "HELP\t\tParodyti trumpą pagalbą apie temą\n"
 "MD (MKDIR)\tSukurti pakatalogį\n"
 "MORE\t\tRodyti išvedimą puslapiais\n"
@@ -8538,7 +8555,6 @@ msgid "Default gateway"
 msgstr "Numatytasis šliuzas"
 
 #: net.rc:27
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The syntax of this command is:\n"
 "\n"
@@ -8550,12 +8566,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Šios komandos sintaksė yra:\n"
 "\n"
-"NET HELP komanda\n"
+"NET komanda [argumentai]\n"
 "  -arba-\n"
 "NET komanda /HELP\n"
 "\n"
-"  Galimos komandos yra:\n"
-"  NET HELP  NET START  NET STOP  NET USE\n"
+"Kur „komanda“ yra viena iš HELP, START, STOP ar USE\n"
 
 #: net.rc:28
 msgid ""
@@ -8566,6 +8581,12 @@ msgid ""
 "Displays the list of running services if 'service' is omitted. Otherwise "
 "'service' is the name of the service to start.\n"
 msgstr ""
+"Šios komandos sintaksė yra:\n"
+"\n"
+"NET START [tarnyba]\n"
+"\n"
+"Parodo vykdomų tarnybų sąrašą, jei „tarnyba“ praleista. Priešingu atveju "
+"„tarnyba“ yra paleidžiamos tarnybos pavadinimas.\n"
 
 #: net.rc:29
 msgid ""
@@ -8575,6 +8596,11 @@ msgid ""
 "\n"
 "Where 'service' is the name of the service to stop.\n"
 msgstr ""
+"Šios komandos sintaksė yra:\n"
+"\n"
+"NET STOP tarnyba\n"
+"\n"
+"Kur „tarnyba“ yra stabdomos tarnybos pavadinimas.\n"
 
 #: net.rc:30
 msgid "Stopping dependent service: %s\n"
@@ -8659,9 +8685,8 @@ msgid "Reconnecting"
 msgstr "Jungiamasi iš naujo"
 
 #: net.rc:40
-#, fuzzy
 msgid "The following services are running:\n"
-msgstr "Priklausomos tarnybos yra vykdomos\n"
+msgstr "Šios tarnybos yra vykdomos:\n"
 
 #: notepad.rc:27
 msgid "&New\tCtrl+N"
@@ -10326,9 +10351,8 @@ msgid "Drives"
 msgstr "Diskai"
 
 #: winecfg.rc:41
-#, fuzzy
 msgid "Select the Unix target directory, please."
-msgstr "Prašome išsirinkti unix paskirties aplanką."
+msgstr "Prašome išsirinkti Unix paskirties aplanką."
 
 #: winecfg.rc:43
 msgid "Show &Advanced"
-- 
1.7.5.4


More information about the wine-patches mailing list