inetcpl: Update Polish translation

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Thu Mar 17 14:12:03 CDT 2011


---
 dlls/inetcpl.cpl/cpl_Pl.rc |  24 +++++++++++++++++++++++-
 1 files changed, 23 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/dlls/inetcpl.cpl/cpl_Pl.rc b/dlls/inetcpl.cpl/cpl_Pl.rc
index 78fd221..42f4f38 100644
--- a/dlls/inetcpl.cpl/cpl_Pl.rc
+++ b/dlls/inetcpl.cpl/cpl_Pl.rc
@@ -41,7 +41,29 @@ BEGIN
   LTEXT    "Mo¿esz usun¹æ przechowywane strony, ciasteczka i inne dane.",
         IDC_STATIC, 58, 72, 252, 10
   PUSHBUTTON "&Usuñ pliki...", IDC_HISTORY_DELETE, 144, 86, 80, 14
-  PUSHBUTTON "Usta&wienia...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+  PUSHBUTTON "Ustawie&nia...", IDC_HISTORY_SETTINGS, 230, 86, 80, 14
+
+END
+
+/* "Delete browsing history" dialog */
+IDD_DELETE_HISTORY DIALOG 0, 0, 250, 250
+STYLE DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
+FONT 8, "MS Shell Dlg"
+CAPTION "Usuwanie historii przegl¹dania"
+BEGIN
+
+  AUTOCHECKBOX  "Tymczasowe pliki internetowe\nKopie stron sieci Web, obrazów i certyfikatów.",
+          IDC_DELETE_TEMP_FILES, 10, 8, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+  AUTOCHECKBOX  "Pliki cookies\nPliki przechowywane na komputerze przez witryny sieci Web w celu zapisania preferencji takich jak informacje logowania.",
+          IDC_DELETE_COOKIES, 10, 38, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+  AUTOCHECKBOX  "Historia\nLista odwiedzonych witryn sieci Web.",
+          IDC_DELETE_HISTORY, 10, 68, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+  AUTOCHECKBOX  "Dane formularzy\nZapisane informacje, które zosta³y wpisane w formularzach.",
+          IDC_DELETE_FORM_DATA, 10, 98, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+  AUTOCHECKBOX  "Has³a\nHas³a uzupe³niane automatycznie po zalogowaniu siê do wczeœniej odwiedzonej witryny Web.",
+          IDC_DELETE_PASSWORDS, 10, 128, 230, 30, BS_TOP | BS_MULTILINE
+  DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 185, 230, 60, 15, WS_GROUP
+  PUSHBUTTON   "Usuñ", IDOK, 120, 230, 60, 15, WS_GROUP
 
 END
 
-- 
1.7.4
More information about the wine-patches mailing list