winecfg: Update Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Sun Oct 16 02:05:21 CDT 2011


---
 programs/winecfg/Pl.rc |  20 ++++++++++----------
 1 files changed, 10 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/programs/winecfg/Pl.rc b/programs/winecfg/Pl.rc
index 72bd17c..adcaf12 100644
--- a/programs/winecfg/Pl.rc
+++ b/programs/winecfg/Pl.rc
@@ -66,7 +66,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX  " Ustawienia okna ",IDC_STATIC,8,4,244,92
-  CONTROL   "Automatically capture the &mouse in full-screen windows",IDC_FULLSCREEN_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,20,230,16
+  CONTROL   "Automatycznie przechywæ &mysz w oknach pe³noekranowych",IDC_FULLSCREEN_GRAB,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,20,230,16
   CONTROL   "Pozwól mened¿erowi okien &dekorowaæ okna",IDC_ENABLE_DECORATED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,40,230,8
   CONTROL   "Pozwól mened¿erowi okien &zarz¹dzaæ oknami Wine",IDC_ENABLE_MANAGED,"Button",BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,15,52,230,8
   CONTROL   "Emuluj wirtualny &pulpit",IDC_ENABLE_DESKTOP,"Button",
@@ -93,7 +93,7 @@ STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Regu³y bibliotek DLL ",IDC_STATIC,8,4,244,210
-  LTEXT      "Dla ka¿dej biblioteki DLL mo¿na zdecydowaæ czy nale¿y u¿yæ wersji wbudowanej (dostarczonej z Wine) czy zewnêtrznej (wziêtej z Windows lub dostarczonej wraz z aplikacj¹)."
+  LTEXT      "Dla ka¿dej biblioteki DLL mo¿na zdecydowaæ czy nale¿y u¿yæ wersji wbudowanej (dostarczonej z Wine) czy natywnej (wziêtej z Windows lub dostarczonej wraz z aplikacj¹)."
           ,IDC_STATIC,16,16,220,32
   LTEXT      "Nowa regu³a dla biblioteki:",IDC_STATIC,16,58,100,8
   COMBOBOX    IDC_DLLCOMBO,16,68,140,14,CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_SORT | CBS_LOWERCASE
@@ -111,9 +111,9 @@ FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
   GROUPBOX    " Biblioteka ",IDC_STATIC,8,4,134,66
   CONTROL     "Tylko &wbudowana (Wine)",IDC_RAD_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP,16,14,115,10
-  CONTROL     "Tylko &zewnêtrzna (Windows)",IDC_RAD_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,24,115,10
+  CONTROL     "Tylko &natywna (Windows)",IDC_RAD_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,24,115,10
   CONTROL     "Preferuj w&budowan¹",IDC_RAD_BUILTIN_NATIVE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,34,115,10
-  CONTROL     "Preferuj z&ewnêtrzn¹",IDC_RAD_NATIVE_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,44,115,10
+  CONTROL     "Preferuj n&atywn¹",IDC_RAD_NATIVE_BUILTIN,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,44,115,10
   CONTROL     "&Wy³¹cz bibliotekê",IDC_RAD_DISABLE,"Button", BS_AUTORADIOBUTTON,16,54,115,10
   DEFPUSHBUTTON  "&OK",IDOK,18,74,45,14,WS_GROUP
   PUSHBUTTON   "&Anuluj",IDCANCEL,87,74,45,14,WS_GROUP
@@ -166,13 +166,13 @@ IDD_AUDIOCFG DIALOG 0, 0, 260, 220
 STYLE WS_CHILD | WS_DISABLED
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 BEGIN
-  GROUPBOX    " Driver Diagnostics ",IDC_STATIC,8,4,244,27
+  GROUPBOX    " Diagnostyka sterownika ",IDC_STATIC,8,4,244,27
   LTEXT      "",IDC_AUDIO_DRIVER,18,16,230,8
-  GROUPBOX    " Defaults ",IDC_STATIC,8,33,244,76
-  LTEXT      "Output device:",IDC_STATIC,18,45,230,8
-  LTEXT      "Voice output device:",IDC_STATIC,18,61,230,8
-  LTEXT      "Input device:",IDC_STATIC,18,77,230,8
-  LTEXT      "Voice input device:",IDC_STATIC,18,93,230,8
+  GROUPBOX    " Domyœlne ",IDC_STATIC,8,33,244,76
+  LTEXT      "Urz¹dzenie wyjœciowe:",IDC_STATIC,18,45,230,8
+  LTEXT      "Urz¹dzenie wyjœciowe g³osu:",IDC_STATIC,18,61,230,8
+  LTEXT      "Urz¹dzenie wejœciowe:",IDC_STATIC,18,77,230,8
+  LTEXT      "Urz¹dzenie wejœciowe g³osu:",IDC_STATIC,18,93,230,8
   COMBOBOX    IDC_AUDIOOUT_DEVICE,110,43,135,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   COMBOBOX    IDC_VOICEOUT_DEVICE,110,59,135,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
   COMBOBOX    IDC_AUDIOIN_DEVICE,110,75,135,14,CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
-- 
1.7.6.4
More information about the wine-patches mailing list