po: Updating czech translation

Petr Kočandrle petr.kocandrle at gmail.com
Fri Mar 2 16:31:58 CST 2012


po: Fixing some fuzzy and also non-fuzzy entries, adding some new
translations.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.winehq.org/pipermail/wine-patches/attachments/20120302/1effc083/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
From 7c4aeaeeafa66a5ea1be040461f0d6ce3c5b0820 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Petr=20Ko=C4=8Dandrle?= <petr.kocandrle at gmail.com>
Date: Fri, 2 Mar 2012 15:03:54 +0100
Subject: po: Updating czech translation

---
 po/cs.po |  205 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 102 insertions(+), 103 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 18c308a..6b33bd8 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -22,6 +22,8 @@ msgid ""
 "To install a new program from a floppy disk, CD-ROM drive, or your hard "
 "drive, click Install."
 msgstr ""
+"Pro instalaci nového programu z diskety, CD mechaniky nebo pevného disku "
+"klikn?te na Instalovat."
 
 #: appwiz.rc:59
 msgid "&Install..."
@@ -33,16 +35,17 @@ msgid ""
 "to modify its installed components, select it from the list and click Change/"
 "Remove."
 msgstr ""
+"Následující software je mo?né automaticky odstranit. Pro odstran?ní n?jakého "
+"programu nebo pro zm?nu jeho nainstalovaných komponent ho vyberte v seznamu "
+"a klikn?te na Zm?nit/Odebrat."
 
 #: appwiz.rc:64
-#, fuzzy
 msgid "&Support Information"
-msgstr "Informace"
+msgstr "I&nformace o podpo?e"
 
 #: appwiz.rc:65 regedit.rc:42 regedit.rc:87
-#, fuzzy
 msgid "&Modify..."
-msgstr "Z&m?nit"
+msgstr "Z&m?nit..."
 
 #: appwiz.rc:66 appwiz.rc:42 cryptui.rc:343 msacm32.rc:37 winecfg.rc:191
 #: winecfg.rc:228 wordpad.rc:245
@@ -50,9 +53,8 @@ msgid "&Remove"
 msgstr "Odeb&rat"
 
 #: appwiz.rc:72
-#, fuzzy
 msgid "Support Information"
-msgstr "Informace"
+msgstr "Informace o podpo?e"
 
 #: appwiz.rc:75 avifil32.rc:51 comctl32.rc:52 comdlg32.rc:226 comdlg32.rc:256
 #: comdlg32.rc:299 comdlg32.rc:353 comdlg32.rc:392 comdlg32.rc:446
@@ -74,7 +76,7 @@ msgstr "OK"
 
 #: appwiz.rc:76
 msgid "The following information can be used to get technical support for %s:"
-msgstr ""
+msgstr "Následující informace mohou být vyu?ity k získání podpory pro %s:"
 
 #: appwiz.rc:77
 msgid "Publisher:"
@@ -122,6 +124,13 @@ msgid ""
 "href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/Gecko</a> for "
 "details."
 msgstr ""
+"Wine se nepoda?ilo najít balí?ek Gecko pot?ebný pro správnou funk?nost "
+"aplikací vyu?ívajících HTML. Wine ho pro Vás m??e automaticky stáhnout a "
+"nainstalovat.\n"
+"\n"
+"Poznámka: Je doporu?eno vyu?ít namísto toho balí?ek Va?í distribuce. Pro více "
+"detail? ?t?te <a href=\"http://wiki.winehq.org/Gecko\">http://wiki.winehq.org/"
+"Gecko</a>."
 
 #: appwiz.rc:106
 msgid "&Install"
@@ -156,19 +165,21 @@ msgid ""
 "Allows you to install new software, or remove existing software from your "
 "computer."
 msgstr ""
+"Umo??uje instalovat nový software nebo odstranit existující software z Va?eho "
+"po?íta?e."
 
 #: appwiz.rc:30 taskmgr.rc:262 winecfg.rc:30
 msgid "Applications"
 msgstr "Programy"
 
 #: appwiz.rc:32
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Unable to execute the uninstaller, '%s'. Do you want to remove the uninstall "
 "entry for this program from the registry?"
 msgstr ""
-"Spu?t?ní p?íkazu %s selhalo, mo?ná p?í?ína je chyb?jící aplikace.\n"
-"P?ejete si odstranit instala?ní záznam z registru?"
+"Spu?t?ní odinstalování %s selhalo, mo?ná p?í?ína je p?edchozí smazání "
+"aplikace.\n"
+"P?ejete si odstranit záznam odinstalace tohoto programu z registru?"
 
 #: appwiz.rc:33
 #, fuzzy
@@ -223,6 +234,8 @@ msgid ""
 "Unexpected checksum of downloaded file. Aborting installation of corrupted "
 "file."
 msgstr ""
+"Neo?ekávaný kontrolní sou?et sta?eného souboru. Instalace po?kozeného souboru "
+"byla p?eru?ena."
 
 #: avifil32.rc:39
 msgid "Compress options"
@@ -278,7 +291,7 @@ msgstr "nekomprimovaný"
 
 #: browseui.rc:25
 msgid "Canceling..."
-msgstr ""
+msgstr "Ukon?uji..."
 
 #: comctl32.rc:49 winefile.rc:159
 msgid "Properties for %s"
@@ -728,7 +741,7 @@ msgstr "Nastavení stránky"
 
 #: comdlg32.rc:432
 msgid "&Tray:"
-msgstr ""
+msgstr "Zásobník"
 
 #: comdlg32.rc:435 wineps.rc:32
 msgid "&Portrait"
@@ -937,13 +950,12 @@ msgid "Unreadable Entry"
 msgstr "Ne?itelný vstup"
 
 #: comdlg32.rc:54
-#, fuzzy
 msgid ""
 "This value does not lie within the page range.\n"
 "Please enter a value between %1!d! and %2!d!."
 msgstr ""
-"Tato hodnota p?esahuje mo?nosti stránky.\n"
-"Zadejte prosím hodnotu mezi %d a %d."
+"Tato hodnota p?esahuje velikost stránky.\n"
+"Zadejte prosím hodnotu mezi %1!d! a %2!d!."
 
 #: comdlg32.rc:56
 msgid "The 'from' entry cannot exceed the 'to' entry."
@@ -1152,36 +1164,36 @@ msgid "mm"
 msgstr "mm"
 
 #: credui.rc:42
-#, fuzzy
 msgid "&User name:"
-msgstr "Podle &Názvu"
+msgstr "&U?ivatelské jméno"
 
 #: credui.rc:45 cryptui.rc:394
 msgid "&Password:"
-msgstr ""
+msgstr "&Heslo"
 
 #: credui.rc:47
 msgid "&Remember my password"
-msgstr ""
+msgstr "&Pamatovat si heslo"
 
 #: credui.rc:27
-#, fuzzy
 msgid "Connect to %s"
-msgstr "P?ipojit &sí?ové za?ízení"
+msgstr "P?ipojit sí?ové za?ízení %s"
 
 #: credui.rc:28
 msgid "Connecting to %s"
-msgstr ""
+msgstr "P?ipojuji se k %s"
 
 #: credui.rc:29
 msgid "Logon unsuccessful"
-msgstr ""
+msgstr "P?ihlá?ení prob?hlo úsp??n?"
 
 #: credui.rc:30
 msgid ""
 "Make sure that your user name\n"
 "and password are correct."
 msgstr ""
+"Ujist?te se, ?e jste zadali\n"
+"správné jméno a heslo."
 
 #: credui.rc:32
 msgid ""
@@ -1193,7 +1205,7 @@ msgstr ""
 
 #: credui.rc:31
 msgid "Caps Lock is On"
-msgstr ""
+msgstr "Caps Lock je zapnutý"
 
 #: crypt32.rc:27
 msgid "Authority Key Identifier"
@@ -8062,7 +8074,7 @@ msgstr "Programy"
 
 #: shell32.rc:214
 msgid "My Pictures"
-msgstr ""
+msgstr "Moje obrázky"
 
 #: shell32.rc:215
 #, fuzzy
@@ -8071,7 +8083,7 @@ msgstr "Kopíruji soubory..."
 
 #: shell32.rc:216 shell32.rc:147 shell32.rc:232
 msgid "Documents"
-msgstr ""
+msgstr "Dokumenty"
 
 #: shell32.rc:217
 msgid "Administrative Tools"
@@ -8079,16 +8091,15 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:218
 msgid "Music"
-msgstr ""
+msgstr "Hudba"
 
 #: shell32.rc:219
 msgid "Pictures"
-msgstr ""
+msgstr "Obrázky"
 
 #: shell32.rc:220
-#, fuzzy
 msgid "Videos"
-msgstr "video"
+msgstr "Video"
 
 #: shell32.rc:213
 #, fuzzy
@@ -8098,7 +8109,7 @@ msgstr "Programy"
 #: shell32.rc:221
 #, fuzzy
 msgid "Contacts"
-msgstr "&Obsah"
+msgstr "Obsah"
 
 #: shell32.rc:222 winefile.rc:112
 msgid "Links"
@@ -8110,11 +8121,11 @@ msgstr ""
 
 #: shell32.rc:224
 msgid "Playlists"
-msgstr ""
+msgstr "Seznamy skladeb"
 
 #: shell32.rc:148 taskmgr.rc:326
 msgid "Status"
-msgstr ""
+msgstr "Stav"
 
 #: shell32.rc:149
 #, fuzzy
@@ -8132,11 +8143,11 @@ msgstr "Ukázka"
 
 #: shell32.rc:226
 msgid "Sample Pictures"
-msgstr ""
+msgstr "Ukázky obrázk?"
 
 #: shell32.rc:227
 msgid "Sample Playlists"
-msgstr ""
+msgstr "Ukázky seznam? skladeb"
 
 #: shell32.rc:228
 #, fuzzy
@@ -10430,7 +10441,7 @@ msgstr "&Obsah"
 
 #: notepad.rc:59
 msgid "&About Notepad"
-msgstr ""
+msgstr "O &aplikaci Poznámkový blok"
 
 #: notepad.rc:97
 msgid "Page Setup"
@@ -10445,9 +10456,8 @@ msgid "&Footer:"
 msgstr "&Zápatí:"
 
 #: notepad.rc:104
-#, fuzzy
 msgid "Margins (millimeters)"
-msgstr "&Okraje:"
+msgstr "Okraje (v milimetrech)"
 
 #: notepad.rc:105
 msgid "&Left:"
@@ -10955,22 +10965,16 @@ msgid "O&pen\tEnter"
 msgstr "O&tev?ít\tEnter"
 
 #: progman.rc:32 winefile.rc:27
-#, fuzzy
 msgid "&Move...\tF7"
-msgstr ""
-"#-#-#-#-#  cs.po (Wine)  #-#-#-#-#\n"
-"P?&esunout...\tF7\n"
-"#-#-#-#-#  cs.po (Wine)  #-#-#-#-#\n"
-"&P?esunout...\tF7"
+msgstr "&P?esunout...\tF7"
 
 #: progman.rc:33 winefile.rc:28
 msgid "&Copy...\tF8"
 msgstr "&Kopírovat...\tF8"
 
 #: progman.rc:35
-#, fuzzy
 msgid "&Properties\tAlt+Enter"
-msgstr "V&lastnosti...\tAlt+Enter"
+msgstr "V&lastnosti\tAlt+Enter"
 
 #: progman.rc:37
 msgid "&Execute..."
@@ -11205,24 +11209,25 @@ msgstr ""
 
 #: reg.rc:31
 msgid "The operation completed successfully\n"
-msgstr ""
+msgstr "Operace byla úsp??n? dokon?ena\n"
 
 #: reg.rc:32
 msgid "Error: Invalid key name\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba: Neplatný název klí?e\n"
 
 #: reg.rc:33
 msgid "Error: Invalid command line parameters\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba: Neplatné parametry p?íkazové ?ádky\n"
 
 #: reg.rc:34
 msgid "Error: Unable to add keys to remote machine\n"
-msgstr ""
+msgstr "Chyba: Nepoda?ilo se p?idat klí?e na vzdálený stroj\n"
 
 #: reg.rc:35
 msgid ""
 "Error: The system was unable to find the specified registry key or value\n"
 msgstr ""
+"Chyba: Systém nemohl najít specifikovaný klí? registru nebo hodnotu\n"
 
 #: regedit.rc:31
 msgid "&Registry"
@@ -11297,7 +11302,7 @@ msgstr "Odeb&rat oblíbené..."
 
 #: regedit.rc:79
 msgid "&About Registry Editor"
-msgstr "&O aplikaci Registry Editor"
+msgstr "&O aplikaci Editor registru"
 
 #: regedit.rc:88
 #, fuzzy
@@ -11305,9 +11310,8 @@ msgid "Modify Binary Data..."
 msgstr "Upravit binární data"
 
 #: regedit.rc:215
-#, fuzzy
 msgid "Export registry"
-msgstr "&Exportovat soubor registru..."
+msgstr "Exportovat soubor registru"
 
 #: regedit.rc:217
 msgid "S&elected branch:"
@@ -11315,29 +11319,27 @@ msgstr ""
 
 #: regedit.rc:226
 msgid "Find:"
-msgstr ""
+msgstr "Hledat:"
 
 #: regedit.rc:228
 msgid "Find in:"
-msgstr ""
+msgstr "Hledat v:"
 
 #: regedit.rc:229
 msgid "Keys"
-msgstr ""
+msgstr "Klí?e"
 
 #: regedit.rc:230
-#, fuzzy
 msgid "Value names"
-msgstr "Název:"
+msgstr "Názvy hodnot"
 
 #: regedit.rc:231
-#, fuzzy
 msgid "Value content"
-msgstr "Název:"
+msgstr "Obsah hodnot"
 
 #: regedit.rc:232
 msgid "Whole string only"
-msgstr ""
+msgstr "Pouze celý výraz"
 
 #: regedit.rc:239
 #, fuzzy
@@ -11350,9 +11352,8 @@ msgid "Name:"
 msgstr "&Jméno"
 
 #: regedit.rc:250
-#, fuzzy
 msgid "Remove Favorite"
-msgstr "Odeb&rat oblíbené..."
+msgstr "Odebrat oblíbené"
 
 #: regedit.rc:261
 msgid "Edit String"
@@ -11376,16 +11377,15 @@ msgstr "Základ"
 
 #: regedit.rc:282
 msgid "Hexadecimal"
-msgstr "?estnáctkový"
+msgstr "?estnáctkový"
 
 #: regedit.rc:283
 msgid "Decimal"
 msgstr "Desitkový"
 
 #: regedit.rc:290
-#, fuzzy
 msgid "Edit Binary"
-msgstr "Edice"
+msgstr "Úprava binární polo?ky"
 
 #: regedit.rc:303
 #, fuzzy
@@ -11442,7 +11442,7 @@ msgstr "&Importovat soubor registru..."
 
 #: regedit.rc:194
 msgid "Win9x/NT4 Registry files (REGEDIT4)"
-msgstr ""
+msgstr "Soubory registr? Win9x/NT4 (REGEDIT4)"
 
 #: regedit.rc:201
 msgid "(Default)"
@@ -11478,7 +11478,7 @@ msgstr "Uká?e nebo skryje status bar"
 
 #: regedit.rc:164
 msgid "Change position of split between two panes"
-msgstr ""
+msgstr "Zm?ní pozici odd?lova?e mezi dv?ma panely"
 
 #: regedit.rc:165
 msgid "Refreshes the window"
@@ -12595,7 +12595,8 @@ msgstr "WineMine"
 
 #: wineboot.rc:43
 msgid "The Wine configuration in %s is being updated, please wait..."
-msgstr ""
+msgstr "Konfigurace Wine umíst?ná v %s je práv? aktualizována, prosím "
+"?ekejte..."
 
 #: winecfg.rc:132
 msgid ""
@@ -12604,18 +12605,22 @@ msgid ""
 "Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your "
 "option) any later version."
 msgstr ""
+"Tento program je svobodným softwarem; m??ete ho distribuovat a nebo "
+"modifikovat v souladu s licencí GNU Lesser General Public License ve zn?ní "
+"publikovaném Free Software Foundation; platná je verze 2.1 zmín?né licence "
+"nebo (pokud je lépe vyhovující) jakákoli nov?j?í verze."
 
 #: winecfg.rc:134
 msgid "Windows registration information"
-msgstr ""
+msgstr "Informace o registraci Windows"
 
 #: winecfg.rc:135
 msgid "&Owner:"
-msgstr ""
+msgstr "&Vlastník:"
 
 #: winecfg.rc:137
 msgid "Organi&zation:"
-msgstr ""
+msgstr "&Organizace:"
 
 #: winecfg.rc:145
 #, fuzzy
@@ -12646,17 +12651,16 @@ msgid "&Windows Version:"
 msgstr "Verze &Windows:"
 
 #: winecfg.rc:160
-#, fuzzy
 msgid "Window settings"
-msgstr " Nastavení oken "
+msgstr "Nastavení oken"
 
 #: winecfg.rc:161
 msgid "Automatically capture the &mouse in full-screen windows"
-msgstr ""
+msgstr "Automaticky odchytávat my? v re?imu celé obrazovky"
 
 #: winecfg.rc:162
 msgid "Allow the window manager to &decorate the windows"
-msgstr ""
+msgstr "Povolit správci oken &dekorovat okna"
 
 #: winecfg.rc:163
 msgid "Allow the &window manager to control the windows"
@@ -12672,11 +12676,11 @@ msgstr "Velikost desktopu:"
 
 #: winecfg.rc:171
 msgid "Screen resolution"
-msgstr ""
+msgstr "Rozli?ení obrazovky"
 
 #: winecfg.rc:175
 msgid "This is a sample text using 10 point Tahoma"
-msgstr ""
+msgstr "Toto je testovací text - 10 bod?, Tahoma"
 
 #: winecfg.rc:182
 #, fuzzy
@@ -12694,7 +12698,7 @@ msgstr ""
 
 #: winecfg.rc:185
 msgid "&New override for library:"
-msgstr "Nová náhrada pro DLL:"
+msgstr "&Nová náhrada knihovny:"
 
 #: winecfg.rc:187 wordpad.rc:244
 msgid "&Add"
@@ -12702,7 +12706,7 @@ msgstr "P?id&at"
 
 #: winecfg.rc:188
 msgid "Existing &overrides:"
-msgstr "Stávající náhrady:"
+msgstr "&Stávající náhrady:"
 
 #: winecfg.rc:190
 msgid "&Edit..."
@@ -12710,12 +12714,11 @@ msgstr "&Upravit..."
 
 #: winecfg.rc:196
 msgid "Edit Override"
-msgstr ""
+msgstr "Úprava náhrady"
 
 #: winecfg.rc:199
-#, fuzzy
 msgid "Load order"
-msgstr " Po?adí nahravání "
+msgstr "Po?adí nahravání"
 
 #: winecfg.rc:200
 msgid "&Builtin (Wine)"
@@ -12727,25 +12730,23 @@ msgstr "&Nativní (Windows)"
 
 #: winecfg.rc:202
 msgid "Bui&ltin then Native"
-msgstr "&Vestav?ná (Wine)"
+msgstr "V&estav?ná pak nativní"
 
 #: winecfg.rc:203
 msgid "Nati&ve then Builtin"
-msgstr "Nati&vní a pak vestav?ná"
+msgstr "N&ativní a pak vestav?ná"
 
 #: winecfg.rc:204
 msgid "&Disable"
 msgstr "&Zakázat"
 
 #: winecfg.rc:211
-#, fuzzy
 msgid "Select Drive Letter"
-msgstr "Písmo výb?ru"
+msgstr "Vyberte písmeno disku"
 
 #: winecfg.rc:223
-#, fuzzy
 msgid "Drive mappings"
-msgstr " Mapování disk? "
+msgstr "Mapování disk?"
 
 #: winecfg.rc:224
 msgid ""
@@ -12771,7 +12772,7 @@ msgstr "Zobrazit roz?í?ené mo?nosti"
 
 #: winecfg.rc:240
 msgid "De&vice:"
-msgstr ""
+msgstr "&Za?ízení"
 
 #: winecfg.rc:242
 msgid "Bro&wse..."
@@ -12787,40 +12788,39 @@ msgstr "&Sériové ?íslo:"
 
 #: winecfg.rc:249
 msgid "Show &dot files"
-msgstr "Zobrazit soubory s te?kou na za?átku názvu"
+msgstr "Zo&brazit soubory s te?kou na za?átku názvu"
 
 #: winecfg.rc:256
 msgid "Driver diagnostics"
-msgstr ""
+msgstr "Diagnostika ovlada?e"
 
 #: winecfg.rc:258
 msgid "Defaults"
-msgstr ""
+msgstr "Výchozí nastavení"
 
 #: winecfg.rc:259
 msgid "Output device:"
-msgstr ""
+msgstr "Výstupní za?ízení:"
 
 #: winecfg.rc:260
 msgid "Voice output device:"
-msgstr ""
+msgstr "Za?ízení hlasového výstupu:"
 
 #: winecfg.rc:261
 msgid "Input device:"
-msgstr ""
+msgstr "Vstupní za?ízení:"
 
 #: winecfg.rc:262
 msgid "Voice input device:"
-msgstr ""
+msgstr "Za?ízení hlasového vstupu:"
 
 #: winecfg.rc:267
 msgid "&Test Sound"
-msgstr ""
+msgstr "O&testovat zvuk"
 
 #: winecfg.rc:274
-#, fuzzy
 msgid "Appearance"
-msgstr " Vzhled "
+msgstr "Vzhled"
 
 #: winecfg.rc:275
 msgid "&Theme:"
@@ -12898,7 +12898,7 @@ msgstr "Zvolte soubor s tématem vzhledu"
 
 #: winecfg.rc:45
 msgid "Folder"
-msgstr "Domácí adresá?e"
+msgstr "Adresá?"
 
 #: winecfg.rc:46
 msgid "Links to"
@@ -13466,9 +13466,8 @@ msgid "Re&name..."
 msgstr "P?&ejmenovat..."
 
 #: winefile.rc:31
-#, fuzzy
 msgid "Propert&ies\tAlt+Enter"
-msgstr "V&lastnosti...\tAlt+Enter"
+msgstr "V&lastnosti\tAlt+Enter"
 
 #: winefile.rc:33
 msgid "&Run..."
-- 
1.7.7.6


More information about the wine-patches mailing list