loader: Fix invalid groff in Polish wine manpage

Frédéric Delanoy frederic.delanoy at gmail.com
Sat Jul 20 08:01:16 CDT 2013


---
 loader/wine.pl.man.in | 5 ++---
 1 file changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/loader/wine.pl.man.in b/loader/wine.pl.man.in
index c8636d2..4aebf68 100644
--- a/loader/wine.pl.man.in
+++ b/loader/wine.pl.man.in
@@ -79,13 +79,12 @@ Poprzez ustawianie
 na inne wartości dla różnych procesów
 .B wine
 jest możliwe uruchamianie kilka prawdziwie niezależnych procesów
-.B wine
-.
+.BR wine .
 .TP
 .I WINESERVER
 Określa ścieżkę i nazwę programu binarnego
 .B wineserver
-. Jeżeli nie ustawione, Wine będzie próbował załadować
+Jeżeli nie ustawione, Wine będzie próbował załadować
 .BR @bindir@/wineserver
 i jeśli zakończy się to niepowodzeniem to będzie szukał pliku o nazwie
 "wineserver" w podanej ścieżce i kilku innych miejscach prawdopodobnego występowania.
-- 
1.8.3.2
More information about the wine-patches mailing list