[PATCH 1/2] loader: Fix macro-not-defined error from man.

Jens Reyer jre.winesim at gmail.com
Tue Mar 1 12:49:41 CST 2016


' characters at the start of a line indicate a groff command. If
used in error, the affected lines get ignored. Therefore reformat
the paragraph to keep the literal meaning.

Signed-off-by: Jens Reyer <jre.winesim at gmail.com>
---
 loader/wine.pl.UTF-8.man.in | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
index 4aebf68..1718d65 100644
--- a/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
+++ b/loader/wine.pl.UTF-8.man.in
@@ -263,8 +263,8 @@ symboliczene dowiązanie w formie $WINEPREFIX/dosdevices/com1 -> /dev/ttyS0.
 Napędy DOS również są określone przez dowiązania symboliczne; Dla przykładu jeżeli napęd D:
 odpowiadałby napędowi CDROM zamontowanemu w /mnt/cdrom, miałbyś dowiązanie symboliczne
 $WINEPREFIX/dosdevices/d: -> /mnt/cdrom. Urządzenia Uniksowe odpowiadające
-napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::' zamiast
-':'. Tak więc dla poprzedniego przykładu, jeżeli urządzenie CDROM byłoby zamontowane
+napędom DOS mogą być określone w ten sam sposób, z użyciem '::' zamiast ':'.
+Tak więc dla poprzedniego przykładu, jeżeli urządzenie CDROM byłoby zamontowane
 z /dev/hdc, to odpowiadające dowiązanie symboliczne wyglądałoby następująco
 $WINEPREFIX/dosdevices/d:: -> /dev/hdc.
 .SH AUTORZY
-- 
2.7.0
More information about the wine-patches mailing list