Hongbo Ni : winefile: Convert simplified Chinese resource to utf8.

Alexandre Julliard julliard at winehq.org
Wed Aug 27 08:24:18 CDT 2008


Module: wine
Branch: master
Commit: 252243e932474d43e267ef4f82e24f3f0c3953c3
URL:  http://source.winehq.org/git/wine.git/?a=commit;h=252243e932474d43e267ef4f82e24f3f0c3953c3

Author: Hongbo Ni <hongbo at njstar.com>
Date:  Wed Aug 27 16:14:34 2008 +1000

winefile: Convert simplified Chinese resource to utf8.

---

 programs/winefile/Zh.rc | 171 ++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 88 insertions(+), 83 deletions(-)

diff --git a/programs/winefile/Zh.rc b/programs/winefile/Zh.rc
index 76fa360..66a90d8 100644
--- a/programs/winefile/Zh.rc
+++ b/programs/winefile/Zh.rc
@@ -19,140 +19,145 @@
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
 */
 
+/* Chinese text is encoded in UTF-8 */
+#pragma code_page(65001)
+
 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
 
 /* Menu */
 
 IDM_WINEFILE MENU FIXED IMPURE
 {
-  POPUP "Îļþ£¨&F£©" {
-    MENUITEM "´ò¿ª£¨&O£©\tEnter",      ID_ACTIVATE
-    MENUITEM "Òƶ¯£¨&M£©...\tF7",      ID_FILE_MOVE
-    MENUITEM "¸´ÖÆ£¨&C£©...\tF8",      ID_FILE_COPY
-    MENUITEM "λÓÚ¼ôÌù°å£¨&I£©...\tF9",   118
-    MENUITEM "ɾ³ý£¨&D£©\tDel",       ID_FILE_DELETE
-    MENUITEM "¸ÄÃû£¨&N£©...",        109
-    MENUITEM "ÊôÐÔ£¨&I£©...\tAlt+Enter",  ID_EDIT_PROPERTIES
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "ѹËõ£¨&O£©...",        119
-    MENUITEM "½âѹËõ£¨&O£©...",       120
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "ÔËÐУ¨&R£©...",        ID_EXECUTE
-    MENUITEM "´òÓ¡£¨&P£©...",        102
-    MENUITEM "ÅäÖÃÎļþÏà¹Ø...",       103
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "½¨Á¢Ä¿Â¼£¨&E£©...",      111
-    MENUITEM "²éÕÒ£¨&H£©...",        104
-    MENUITEM "Ñ¡ÔñÎļþ£¨&S£©...",      116
+  POPUP "文件(&F)" {
+    MENUITEM "打开(&O)\tEnter",      ID_ACTIVATE
+    MENUITEM "移动(&M)...\tF7",      ID_FILE_MOVE
+    MENUITEM "复制(&C)...\tF8",      ID_FILE_COPY
+    MENUITEM "位于剪贴板(&I)...\tF9",   118
+    MENUITEM "删除(&D)\tDel",       ID_FILE_DELETE
+    MENUITEM "改名(&N)...",        109
+    MENUITEM "属性(&I)...\tAlt+Enter",  ID_EDIT_PROPERTIES
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "压缩(&O)...",        119
+    MENUITEM "解压缩(&O)...",       120
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "运行(&R)...",        ID_EXECUTE
+    MENUITEM "打印(&P)...",        102
+    MENUITEM "配置文件相关...",       103
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "建立目录(&E)...",      111
+    MENUITEM "查找(&H)...",        104
+    MENUITEM "选择文件(&S)...",      116
     MENUITEM SEPARATOR
 #ifndef _NO_EXTENSIONS
-    MENUITEM "Í˳ö£¨&X£©\tAlt+X",      ID_FILE_EXIT
+    MENUITEM "退出(&X)\tAlt+X",      ID_FILE_EXIT
 #else
-    MENUITEM "Í˳ö£¨&X£©",         ID_FILE_EXIT
+    MENUITEM "退出(&X)",         ID_FILE_EXIT
 #endif
   }
 
-  POPUP "´ÅÅÌ£¨&D£©" {
-    MENUITEM "¸´ÖÆ£¨&C£©...",        201
-    MENUITEM "ÃüÃû£¨&L£©...",        202
+  POPUP "磁盘(&D)" {
+    MENUITEM "复制(&C)...",        201
+    MENUITEM "命名(&L)...",        202
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "¸ñʽ»¯£¨&£©...",       ID_FORMAT_DISK
+    MENUITEM "格式化(&)...",       ID_FORMAT_DISK
 #ifdef _WIN95
-    MENUITEM "½¨Á¢ÏµÍ³ÅÌ£¨&M£©...", -1 /*TODO*/
+    MENUITEM "建立系统盘(&M)...", -1 /*TODO*/
 #endif
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Á¬½ÓÍøÂçÇý¶¯Æ÷£¨&N£©",    ID_CONNECT_NETWORK_DRIVE
-    MENUITEM "¶Ï¿ªÍøÂçÇý¶¯Æ÷Á¬½Ó£¨&D£©",  ID_DISCONNECT_NETWORK_DRIVE
+    MENUITEM "连接网络驱动器(&N)",    ID_CONNECT_NETWORK_DRIVE
+    MENUITEM "断开网络驱动器连接(&D)",  ID_DISCONNECT_NETWORK_DRIVE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "¹²ÏíΪ...",          254
-    MENUITEM "ɾ³ý¹²Ïí£¨&R£©...",      255
+    MENUITEM "共享为...",          254
+    MENUITEM "删除共享(&R)...",      255
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Ñ¡ÔñÇý¶¯Æ÷£¨&S£©...",     251
+    MENUITEM "选择驱动器(&S)...",     251
   }
 
-  POPUP "Ŀ¼£¨&D£©" {
-    MENUITEM "ÏÂÒ»²ã£¨&N£©\t+",       301
-    MENUITEM "Õ¹¿ª£¨&T£©\t*",        302
-    MENUITEM "È«²¿Õ¹¿ª£¨&A£©\tStrg+*",   303
-    MENUITEM "ÕÛµþ£¨&R£©\t-",        304
+  POPUP "目录(&D)" {
+    MENUITEM "下一层(&N)\t+",       301
+    MENUITEM "展开(&T)\t*",        302
+    MENUITEM "全部展开(&A)\tStrg+*",   303
+    MENUITEM "折叠(&R)\t-",        304
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "±ê¼Ç×ÓĿ¼£¨&M£©",      505
+    MENUITEM "标记子目录(&M)",      505
   }
 
-  POPUP "ÊÓͼ£¨&V£©" {
-    MENUITEM "Ŀ¼Ê÷»úÆ÷ÄÚÈÝ£¨&R£©",    413
-    MENUITEM "½öÏÔʾĿ¼Ê÷£¨&E£©",     411
-    MENUITEM "½öÏÔʾĿ¼ÄÚÈÝ£¨&O£©",    412
+  POPUP "视图(&V)" {
+    MENUITEM "目录树机器内容(&R)",    413
+    MENUITEM "仅显示目录树(&E)",     411
+    MENUITEM "仅显示目录内容(&O)",    412
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "·Ö¸î£¨&L£©",         ID_VIEW_SPLIT
+    MENUITEM "分割(&L)",         ID_VIEW_SPLIT
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "ÎļþÃûÃû£¨&N£©",       ID_VIEW_NAME
-    MENUITEM "ÎļþÏêϤÁÐ±í£¨&A£©",     ID_VIEW_ALL_ATTRIBUTES, CHECKED
-    MENUITEM "²¿·ÖÊôÐÔ£¨&P£©...",      ID_VIEW_SELECTED_ATTRIBUTES
+    MENUITEM "文件名称(&N)",       ID_VIEW_NAME
+    MENUITEM "文件详情列表(&A)",     ID_VIEW_ALL_ATTRIBUTES, CHECKED
+    MENUITEM "部分属性(&P)...",      ID_VIEW_SELECTED_ATTRIBUTES
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "°´ÎļþÃûÅÅÐò£¨&S£©",     ID_VIEW_SORT_NAME
-    MENUITEM "°´ÀàÐÍÅÅÐò£¨&B£©",      ID_VIEW_SORT_TYPE
-    MENUITEM "°´´óСÅÅÐò£¨&Z£©",      ID_VIEW_SORT_SIZE
-    MENUITEM "°´ÈÕÆÚÅÅÐò£¨&D£©",      ID_VIEW_SORT_DATE
+    MENUITEM "按文件名排序(&S)",     ID_VIEW_SORT_NAME
+    MENUITEM "按类型排序(&B)",      ID_VIEW_SORT_TYPE
+    MENUITEM "按大小排序(&Z)",      ID_VIEW_SORT_SIZE
+    MENUITEM "按日期排序(&D)",      ID_VIEW_SORT_DATE
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "¶¨ÖÆÅÅÐò...",         ID_VIEW_FILTER
+    MENUITEM "定制排序...",         ID_VIEW_FILTER
   }
 
-  POPUP "Ñ¡Ï&O£©" {
-    MENUITEM "È·¶¨·½Ê½£¨&C£©...",      501
-    MENUITEM "×ÖÌ壨&F£©...",        ID_SELECT_FONT
-    MENUITEM "¶¨Öƹ¤¾ßÌõ£¨&B£©...",     512
-    MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "¹¤¾ßÌõ£¨&T£©",        ID_VIEW_TOOL_BAR, CHECKED
-    MENUITEM "Çý¶¯Æ÷ÁÐ±í£¨&D£©",      ID_VIEW_DRIVE_BAR, CHECKED
-    MENUITEM "״̬À¸£¨&S£©",        ID_VIEW_STATUSBAR, CHECKED
+  POPUP "选项(&O)" {
+    MENUITEM "确定方式(&C)...",      501
+    MENUITEM "字体(&F)...",        ID_SELECT_FONT
+    MENUITEM "定制工具条(&B)...",     512
+    MENUITEM SEPARATOR
+    MENUITEM "工具条(&T)",        ID_VIEW_TOOL_BAR, CHECKED
+    MENUITEM "驱动器列表(&D)",      ID_VIEW_DRIVE_BAR, CHECKED
+    MENUITEM "状态栏(&S)",        ID_VIEW_STATUSBAR, CHECKED
 #ifndef _NO_EXTENSIONS
-    MENUITEM "È«ÆÁ£¨&U£©\tCtrl+Shift+S",  ID_VIEW_FULLSCREEN
+    MENUITEM "全屏(&U)\tCtrl+Shift+S",  ID_VIEW_FULLSCREEN
 #endif
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "Æô¶¯ºó×îС»¯£¨&M£©",     504
-    MENUITEM "Í˳öʱ±£´æÉèÖã¨&S£©",    511
+    MENUITEM "启动后最小化(&M)",     504
+    MENUITEM "退出时保存设置(&S)",    511
   }
 
 
-  POPUP "°²È«£¨&S£©" {
-    MENUITEM "·ÃÎÊ£¨&A£©...",        605
-    MENUITEM "µÇ¼£¨&L£©...",        606
-    MENUITEM "ËùÓÐÕߣ¨&O£©...",       607
+  POPUP "安全(&S)" {
+    MENUITEM "访问(&A)...",        605
+    MENUITEM "登录(&L)...",        606
+    MENUITEM "所有者(&O)...",       607
   }
 
-  POPUP "´°¿Ú£¨&W£©" {
-    MENUITEM "н¨£¨&W)",          ID_WINDOW_NEW
-    MENUITEM "²ãµþ\tCtrl+F5",        ID_WINDOW_CASCADE
-    MENUITEM "ˮƽƽÆÌ£¨&H£©",       ID_WINDOW_TILE_HORZ
-    MENUITEM "´¹Ö±Æ½ÆÌ£¨&£©\tCtrl+F4",   ID_WINDOW_TILE_VERT
+  POPUP "窗口(&W)" {
+    MENUITEM "新建(&W)",          ID_WINDOW_NEW
+    MENUITEM "层叠\tCtrl+F5",        ID_WINDOW_CASCADE
+    MENUITEM "水平平铺(&H)",       ID_WINDOW_TILE_HORZ
+    MENUITEM "垂直平铺(&)\tCtrl+F4",   ID_WINDOW_TILE_VERT
 #ifndef _NO_EXTENSIONS
-    MENUITEM "×Ô¶¯ÅÅÁÐ",          ID_WINDOW_AUTOSORT
+    MENUITEM "自动排列",          ID_WINDOW_AUTOSORT
 #endif
-    MENUITEM "×Ô¶¯ÅÅÁÐͼ±ê£¨&S£©",     ID_WINDOW_ARRANGE
-    MENUITEM "ˢУ¨&R£©\tF5",       ID_REFRESH
+    MENUITEM "自动排列图标(&S)",     ID_WINDOW_ARRANGE
+    MENUITEM "刷新(&R)\tF5",       ID_REFRESH
   }
 
   POPUP "&?" {
-    MENUITEM "°ïÖúÖ÷Ì⣨&H£©\tF1",     ID_HELP
-    MENUITEM "ËÑË÷°ïÖú£¨&S£©...\tF1",    ID_HELP
-    MENUITEM "ʹÓðïÖú£¨&U£©\tF1",     ID_HELP_USING
+    MENUITEM "帮助主题(&H)\tF1",     ID_HELP
+    MENUITEM "搜索帮助(&S)...\tF1",    ID_HELP
+    MENUITEM "使用帮助(&U)\tF1",     ID_HELP_USING
     MENUITEM SEPARATOR
-    MENUITEM "&¹ØÓÚ Winefile...",      ID_ABOUT
+    MENUITEM "&关于 Winefile...",      ID_ABOUT
   }
 }
 
 
 IDD_EXECUTE DIALOG FIXED IMPURE 15, 13, 210, 63
 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
-CAPTION "ÔËÐÐ"
+CAPTION "运行"
 FONT 8, "MS Shell Dlg"
 {
   CONTROL     "", 101, "Static", SS_SIMPLE|SS_NOPREFIX, 3, 6, 162, 10
-  CONTROL     "ÃüÁ&C£©£º", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
+  CONTROL     "命令(&C):", -1, "Static", SS_LEFTNOWORDWRAP|WS_GROUP, 3, 18, 60, 10
   EDITTEXT    201, 3, 29, 134, 12, ES_AUTOHSCROLL
-  CONTROL     "×÷ΪÁ¬½Ó£¨&S£©", 214, "Button", BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP,3, 45, 71, 12
-  DEFPUSHBUTTON  "È·¶¨", 1, 158, 6, 47, 14
-  PUSHBUTTON   "È¡Ïû", 2, 158, 23, 47, 14
-  PUSHBUTTON   "°ïÖú£¨&H£©", 254, 158, 43, 47, 14
+  CONTROL     "作为连接(&S)", 214, "Button", BS_AUTOCHECKBOX|WS_TABSTOP,3, 45, 71, 12
+  DEFPUSHBUTTON  "确定", 1, 158, 6, 47, 14
+  PUSHBUTTON   "取消", 2, 158, 23, 47, 14
+  PUSHBUTTON   "帮助(&H)", 254, 158, 43, 47, 14
 }
+
+#pragma code_page(default)
More information about the wine-cvs mailing list