mshtml: Update the Polish translation.

Łukasz Wojniłowicz lukasz.wojnilowicz at gmail.com
Fri Sep 17 03:02:20 CDT 2010


---
 dlls/mshtml/Pl.rc |  6 ++++++
 1 files changed, 6 insertions(+), 0 deletions(-)

diff --git a/dlls/mshtml/Pl.rc b/dlls/mshtml/Pl.rc
index 9e0a635..0c37be4 100644
--- a/dlls/mshtml/Pl.rc
+++ b/dlls/mshtml/Pl.rc
@@ -22,6 +22,12 @@
 
 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
 
+STRINGTABLE
+{
+  IDS_STATUS_DONE      "Skoñczone"
+  IDS_STATUS_DOWNLOADINGFROM "Pobieranie od %s..."
+}
+
 STRINGTABLE
 {
   IDS_HTMLDISABLED  "Wyœwietlanie HTML jest aktualnie wy³¹czone."
-- 
1.7.2.3
More information about the wine-patches mailing list